Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Blodgaser, a/k/vB-

  • Klinisk kemi

Blodgas arteriellt, kapillärt eller venöst: pH, pCO2, pO2, bikarbonat aktuellt, Base excess (ecf), bikarbonat standard, sO2, laktat, COHb, metHb. Blodgas med elektrolyter inkluderar parametrar ovan, samt Hb, Na, K, Cl, Ca fritt, Glukos

Laboratorium

Klinisk kemi Falun och Mora 

Ludvika endast akut beställning

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Blodgasspruta, eller kapillärrör, med tillsats av kalciumtitrerat heparin

Provtagning

Artär- ven- eller kapillärblod.

Spruta eller kapillärrör skall fyllas enligt tillverkarens anvisningar och provet blandas noggrant. (Sprutan vänds upp och ner 20 ggr, rullas därefter mellan handflatorna 5 sek)

Blodgassprutan försluts med medföljande kork, får ej lämnas till laboratoriet med kanylen kvar!

Luftbubblor får ej förekomma! (Ger falskt förhöjt pO2-värde).

Lämnas omedelbart till kem.lab 

Venprovtagning

Kapillärprovtagning

Minsta provmängd

Spruta eller kapillärrör skall fyllas enligt tillverkarens anvisningar

Kommentar

Hållbart 30 min i rumstemperatur.

Två beställningsalternativ finns:

a/k/vB-Blodgaser och a/k/vB-Blodgaser med elektrolyter.

Se Mer om analysen för ingående parametrar i respektive alternativ.

OBS! Elektrolytanalyserna kontrolleras inte för HEMOLYS vid analys på blodgasinstrument och falskt förhöjda Kaliumvärden kan förekomma. Speciellt stor risk vid kapillärprovtagning.

Med Kalium > 6,0 mmol/L bör ett plasmaprov skickas till lab för kontroll 

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

Arteriellt blod
aB-pO2
0 – 1 dygn 7,3 – 13,0 kPa
2 – 7 dygn 8,0 – 13,0 kPa
8 dygn – 60 år 10,7 – 13,3 kPa
60 år – 80 år 8,7 – 11,1 kPa
>80 år >8 kPa

aB-sO2 93 – 99 %

aB-pH 7,37 – 7,47

aB-CO2 4,6 – 6,0 kPa

aB-Base Excess (Ecf) – 3 mmol/L - + 3 mmol/L

aB-Bikarbonat, aktuell och aB-bikarbonat standard
22 – 27 mmol/L

aB-Laktat 0,5 – 1,6 mmol/L

aB-COHb <2%
aB-MetHb <2%

Kapillärt blod
Referensintervallen är samma som för arteriellt blod.

Perifert venöst blod (tagit i blodgasspruta)

vB-pH 7,35 – 7,42
vB-pCO2 5,2 – 6,8 kPa
vB-Base Excess (ecf) – 3 mmol/L - + 3 mmol/L
vB-Bikarbonat, aktuell och bikarbonat standard
22 – 27 mmol/L
vB-Laktat 0,5 – 2,2 mmol/L
vB- COHb <2%
vB-MetHb <2%

I alternativ a/k/vB-Blodgaser ingår analys av aktuellt pH, pCO2, pO2, bikarbonat aktuellt, bikarbonat standard, total CO2, sO2, base excess och laktat.
I alternativ a/k/vB-Blodgas m Elektr. ingår ovanstående parametrar plus B-Calcium fritt, B-Natrium (blodg), B-Kalium (blodg), B-Klorid (blodg), P-Glukos (blodg) och B-Hemoglobin (blodg),

Referensintervall för samtliga parametrar, se svarsrapport.

Indikation:
Misstanke om rubbning i syra-basbalans. Påvisa ventilations-/perfusionsrubbning. Styrning av syrgas- eller respiratorbehandling vid akuta och kroniska lungsjukdomar.

Tolkning:
Respiratorisk acidos (sänkt pH, höjt pCO2) vid:
- lungsjukdomar (t ex KOL)
- hämning av andningscentrum (t ex morfinbehandling)

Respiratorisk alkalos (höjt pH, sänkt pCO2) vid:
- hyperventilation

Respiratorisk rubbning blir först efter en tid kompenserad med förändring av BE (stiger vid acidos, sjunker vid alkalos).

Metabolisk acidos (sänkt pH, sänkt BE) vid:
- ökad bildning icke-flyktiga syror (diabetisk ketoacidos, alkoholketoacidos, laktatacidos, intox av t.ex. metanol)
- njursjukdomar

Metabolisk alkalos (höjt pH, höjt BE) vid:
- diuretikabehandling
- kräkningar

Metabolisk rubbning blir snabbt respiratoriskt kompenserad med förändring av pCO2 (sjunker vid acidos, stiger vid alkalos). Akut metabolisk rubbning, d v s icke-kompenserad, ses sällan i praktiken.

pO2 sänkt vid:
- alveolär hypoventilation (KOL, astma, sömnapnésyndrom) (pCO2 ofta samtidigt höjt)
- ventilations-/perfusionsrubbning (atelektas, lobär pneumoni, ARDS, massiv lungemboli) (pCO2 ofta samtidigt normalt)
- nedsatt diffusion i alveolarväggen (lungödem, fibrotiserande alveolit) (pCO2 ofta samtidigt normalt)

Bakgrundsinfo:
Vid bedömning av syra-basstatus är de basala analyserna pH, pCO2, pO2 och BE.
aB-pH speglar syra-bas parens förhållande. Vid kompenserad rubbning rör sig pH mot normalområdet.

Koldioxid bildas vid cellernas metabolism och elimineras via lungorna. Transport sker ffa i form av bikarbonat i plasma samt bundet till hemoglobinet i erytrocyterna.
aB-pCO2 återspeglar eliminationen i lungorna, medan aB-pO2 ger mått på syrgastransporten

aB-BE utgör markör vid metaboliska rubbningar. BE mäter förändringar i samtliga buffertar i blodet. BE sjunker vid metabolisk acidos och ökar vid metabolisk alkalos. Vid primärt respiratoriska rubbningar sker metaboliska kompensationen långsamt varför det kan dröja innan BE påverkas.
BE kan ge en uppfattning om tillgången på bas i kroppen, och kan användas för att följa ev behandling med tillförsel av bas eller syra.

Metodinformation (endast internt information inom Region Dalarna)

Dela:

Hade du nytta av informationen?