Osmolalitet, U-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun och Mora

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Vakuumrör för urinanalys (lämnas ej till patient)

Om provet ska tas hemma lämnas/skickas urinprovtagningsburk med lock för vakuumrör,

alternativt plaströr med skruvlock, till patienten tillsammans med provtagningsinstruktion

Provtagning

Morgonurin efter 8-10 h vätskekarens.
Patientinstruktion

Minsta provmängd

6 ml

Kommentar

U-Osmolalitet analyseras även som stickprov

Kost och vätskeberoende

För bedömning av urinens koncentrationsförmåga rekommenderas Desmopressin (Minirin®) test.

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

Referensintervall gäller endast efter 8-10 h vätskekarens
Alla åldrar > 750 mOsmol/kg

Indikation:

Utredning av polyuri. Bedömning av tubulära skador. Stickprov vid utredning av hyponatremi. Minirintest (Vasopressintest) rekommenderas.

Tolkning:

Sänkt vid:

  • tubulära skador av olika genes
  • hypokalemi
  • hyperparatyroidism med hypercalcemi
  • central diabetes insipidus (bristande ADH-produktion)
  • stort vätskeintag

Bakgrundsinfo:

Osmolaliteten, d v s koncentrationen lösta partiklar, i plasma hålls normalt inom snäva gränser. Reglering sker via törst, vätskeintag och insöndring av ADH (antidiuretiskt hormon). ADH påverkar njurarnas samlingsrör till kraftigt ökad reabsorption av vatten och utsöndring av hyperton urin. I frånvaro av ADH sker ingen reabsorption vilket ger hypoton urin.
Osmolaliteten i urin beror av njurens koncentrationsförmåga. tU-Osmolaliteten bestäms genom att mäta fryspunktsnedsättningen.

Metod: Fryspunkt

Intern information för Laboratoriet

Undantag:
Prover på följande kroppsvätskor (Asc-, Csv-, Ledv-, Pleura-, dygnsU-, PD- och PET) är ofta svåra/omöjliga att ta om och skall därför alltid analyseras även om de inte uppfyller våra preanalytiska krav.
Provet ska analyseras utan att godkännas i LIS och resultat ska bedömas av labläkare innan det delges kund. Vid behov kontaktas labläkare även under jourtid

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?