Preanalytiska faktorer

Det har visat sig att många faktorer kan påverka undersöknings- /analysresultat redan innan ett prov har kommit till det aktuella laboratoriet. För att uppnå hög patientsäkerhet, bra vårdkvalitet och kostnadseffektiva laboratoriemedicinska undersökningar och analyser är det viktigt att all provtagning och provhantering sker noggrant och med rätt teknik.

När patientens vård och behandling är beroende av ett rättvisande provresultat så kan det bara uppnås om provet är taget på rätt sätt. Det gäller även för prover som analyseras utanför laboratorierna.

Inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna förutsätter vi att provtagning och provhantering är rätt när prover lämnas in. Många preanalytiska fel märks direkt när provet kommer till lab. Andra fel är svåra att upptäcka, så kallade dolda fel, t ex överhällning av blod mellan provrör med olika tillsatser.

Ett preanalytiskt fel får alltid som följd en fördröjning av provsvar till patienten och merarbete för vårdpersonal och lab.personal. Vissa prover som biopsier och odlingar kan inte tas om och provsvaret får sämre kvalitet och säkerhet om det är ett preanalytiskt fel.

Man kan spara tid och merarbete genom att i förväg ta reda på hur ett prov ska tas, hanteras, förvaras och transporteras. Det ger ökad patientsäkerhet och bättre vårdkvalitet och dessutom kan vårdkostnaderna minska om patienten får en snabb och effektiv vårdinsats.

Vad kan påverka prover preanalytiskt? Några exempel:

  • Biologiska skillnader - Naturlig variation inom en individ och mellan individer.
  • Patientförberedelser - ID-kontroll för provtagning på rätt patient mm.
  • Provtagningen - Provtagningsmaterial och -teknik. Märkning av prov.
  • Provomhändertagandet - Blandning av blodrör, förvaring av prov, fixering.
  • Transport - Rörpost, förpackning, post- eller transportbilar

Informationen på dessa sidor, Anvisningar för provtagning, är till för att undvika preanalytiska felkällor.

När proverna kommer till laboratorierna så finns flera kontrollsystem vid själva analyserandet/undersökningen så att provsvaret som lämnas ut ska bli rätt.

Dela:

Hade du nytta av informationen?