Klinisk mikrobiologi - Svarssätt

Klinisk mikrobiologi - Svarssätt

Analysresultat lämnas alltid till beställaren direkt efter att resultatet blivit godkänt av ansvarig lab.personal.

Positiva blododlingar, antigentester och RS-prover telefonbesvaras alltid.

Alla provsvar överförs elektroniskt till patientens datajournal eller skrivs ut på papper och skickas till beställaren.

Inom Region Dalarna är mikrobiologens analysresultat med undantag för sekretessprover sökbara i Webbsök via TakeCare.

Hade du nytta av informationen?