Blodgaser, a/k/vB-

  • Klinisk kemi

Blodgas arteriellt, kapillärt eller venöst: pH, pCO2, pO2, bikarbonat aktuellt, Base excess (ecf), bikarbonat standard, sO2, laktat, COHb, metHb, Hb, Na, K, Cl, Ca fritt, Glukos (Kreatinin, Urea analyseras endast i Ludvika och Avesta akutmottagning)

Laboratorium

Klinisk kemi Falun, Mora och Ludvika

Avesta avd 3 och akutmottagningen

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Blodgasspruta, eller kapillärrör, med tillsats av kalciumtitrerat heparin

Provtagning

Artär- ven- eller kapillärblod.

Provet kan tas från PVK (perifer infart, efter att slaskrör motsvarande infartens volym tagits) eller via direktpunktion som vid venös provtagning.

Vid direktpunktion förs blodgassprutan över nålen i hylsan så att gummipackningen tätar mot sprutans mynning.
Blodet aspireras långsamt så att det inte blir turbulens i sprutan.

Efter provtagningen är det viktigt att all luft avlägsnas från sprutan. Knacka försiktigt på sprutan, sätt på proppen som medföljer och pressa blodet upp mot proppen så att ingen luft finns kvar. Luftbubblor ger falskt förhöjt pO2-värde.

Därefter ska sprutan blandas noggrant (rulla mellan handflatorna och sedan vändas end-end).

Analys ska sedan ske så snabbt som möjligt, senast inom 30 minuter efter provtagningen.

Kapillärprovtagning

Se film "Venös blodgas i samband med annan provtagning" (Karolinska universitetslaboratoriet, extern länk)

Minsta provmängd

Spruta eller kapillärrör skall fyllas enligt tillverkarens anvisningar

Kommentar

Hållbart 30 min i rumstemperatur.

OBS Elektrolytanalyserna kontrolleras inte för HEMOLYS vid analys på blodgasinstrumentet och falsk förhöjda Kaliumvärden kan förekomma. Speciellt stor risk vid kapillärprovtagning.
Kalium >6,0 mmol/L bör ett plasmaprov skickas till lab för kontroll.
 

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

Arteriellt blod
aB-pO2
0 – 1 dygn 7,3 – 13,0 kPa
2 – 7 dygn 8,0 – 13,0 kPa
8 dygn – 60 år 10,7 – 13,3 kPa
60 år – 80 år 8,7 – 11,1 kPa
>80 år >8 kPa

aB-sO2 93 – 99 %

aB-pH 7,37 – 7,47

aB-CO2 4,6 – 6,0 kPa

aB-Base Excess (Ecf) – 3 mmol/L - + 3 mmol/L

aB-Bikarbonat, aktuell och aB-bikarbonat standard
22 – 27 mmol/L

aB-Laktat 0,5 – 1,6 mmol/L

aB-COHb <2%
aB-MetHb <2%

Kapillärt blod
Referensintervallen är samma som för arteriellt blod.

Perifert venöst blod (tagit i blodgasspruta)

vB-pH 7,32 – 7,41
pCO2 5,3 – 8,1 kPa
Base Excess (ecf)  -0,7 – +5,8 mmol/L
Bikarbonat, aktuell och bikarbonat, standard 24 – 31 mmol/L
Laktat  0,5 – 2,3 mmol/L
vB- COHb <2%
vB-MetHb <2%

I alternativ a/k/vB-Blodgaser ingår analys av aktuellt pH, pCO2, pO2, bikarbonat aktuellt, bikarbonat standard, total CO2, sO2, base excess och laktat.
I alternativ a/k/vB-Blodgas m Elektr. ingår ovanstående parametrar plus B-Calcium fritt, B-Natrium (blodg), B-Kalium (blodg), B-Klorid (blodg), P-Glukos (blodg) och B-Hemoglobin (blodg),

Referensintervall för samtliga parametrar, se svarsrapport.

Indikation:
Misstanke om rubbning i syra-basbalans. Påvisa ventilations-/perfusionsrubbning. Styrning av syrgas- eller respiratorbehandling vid akuta och kroniska lungsjukdomar.

Tolkning:
Respiratorisk acidos (sänkt pH, höjt pCO2) vid:
- lungsjukdomar (t ex KOL)
- hämning av andningscentrum (t ex morfinbehandling)

Respiratorisk alkalos (höjt pH, sänkt pCO2) vid:
- hyperventilation

Respiratorisk rubbning blir först efter en tid kompenserad med förändring av BE (stiger vid acidos, sjunker vid alkalos).

Metabolisk acidos (sänkt pH, sänkt BE) vid:
- ökad bildning icke-flyktiga syror (diabetisk ketoacidos, alkoholketoacidos, laktatacidos, intox av t.ex. metanol)
- njursjukdomar

Metabolisk alkalos (höjt pH, höjt BE) vid:
- diuretikabehandling
- kräkningar

Metabolisk rubbning blir snabbt respiratoriskt kompenserad med förändring av pCO2 (sjunker vid acidos, stiger vid alkalos). Akut metabolisk rubbning, d v s icke-kompenserad, ses sällan i praktiken.

pO2 sänkt vid:
- alveolär hypoventilation (KOL, astma, sömnapnésyndrom) (pCO2 ofta samtidigt höjt)
- ventilations-/perfusionsrubbning (atelektas, lobär pneumoni, ARDS, massiv lungemboli) (pCO2 ofta samtidigt normalt)
- nedsatt diffusion i alveolarväggen (lungödem, fibrotiserande alveolit) (pCO2 ofta samtidigt normalt)

Bakgrundsinfo:
Vid bedömning av syra-basstatus är de basala analyserna pH, pCO2, pO2 och BE.
aB-pH speglar syra-bas parens förhållande. Vid kompenserad rubbning rör sig pH mot normalområdet.

Koldioxid bildas vid cellernas metabolism och elimineras via lungorna. Transport sker ffa i form av bikarbonat i plasma samt bundet till hemoglobinet i erytrocyterna.
aB-pCO2 återspeglar eliminationen i lungorna, medan aB-pO2 ger mått på syrgastransporten

aB-BE utgör markör vid metaboliska rubbningar. BE mäter förändringar i samtliga buffertar i blodet. BE sjunker vid metabolisk acidos och ökar vid metabolisk alkalos. Vid primärt respiratoriska rubbningar sker metaboliska kompensationen långsamt varför det kan dröja innan BE påverkas.
BE kan ge en uppfattning om tillgången på bas i kroppen, och kan användas för att följa ev behandling med tillförsel av bas eller syra.

Metodinformation (endast internt information inom Region Dalarna)