Aktuellt om terapirekommendationerna

En större revidering av terapirekommendationer görs vartannat år. Här på webben uppdateras texten löpande vid behov. De senaste ändringarna finns listade längst ned på den här sidan.

Dalarnas Läkemedelskommitté tar tillsammans med tjugotalet terapigrupper fram terapirekommendationer. De är avsedda för rutinsjukvård och tar i första hand upp vanliga läkemedel som används till stora diagnosgrupper av ”normalpatienter”.

Syftet är att hjälpa dig som förskriver utanför den egna specialiteten eller är ny förskrivare i Dalarna, att initiera läkemedelsbehandling på ett medicinskt säkert och hälsoekonomiskt optimalt sätt med hänsyn också tagen till läkemedlets miljöeffekt.

Ansträngning har gjorts för att nå överensstämmelse med nationella och regionala vårdprogram. Överst i varje kapitel har vi en ruta med de rekommenderade läkemedlen för snabb åtkomst för dig som har en tanke på vad du önskar välja, är du mer osäker går du vidare i texten som följer.

Planera uppföljning och utsättning redan vid insättning. Det är lika viktigt som att välja rätt preparat. Glöm inte att dokumentera i journalen så det blir möjligt för andra kolleger att följa din tanke!

Den sökbara webbversionen uppdateras vid större ändringar och är alltid aktuell. Den tryckta boken kan fortfarande beställas, men betänk att rekommendationerna kan skilja sig från webversionen då den endast uppdateras var annat år.

Utöver ”Terapirekommendationerna” och dess kortversion ”Basläkemedel” finns ”Rekommenderade läkemedel för barn” och ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre” gemensamt framtagna av läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen. Du når alla rekommendationer via www.regiondalarna.se/terapirekommendationer, eller via jordgloben i TakeCare.

Slutligen vill jag vädja till dig kära kollega att vara rädd om våra allra mest sjuka och utsatta patienter som inte själva kan sköta sin medicinering. Om patienten har ”dos” måste du uppdatera ordinationen i Pascal. Om patienten har hjälp med sina mediciner, s.k. ”delegerad läkemedelshantering”, inlagt i läkemedelslistan måste du förmedla den nya läkemedelslistan till den kommunsköterska som står angiven i ordinationen. Annars sker ingen medicinändring och kanske blev hela besöket-och därmed ditt arbete-meningslöst.

Med dessa ord önskar jag dig en bra arbetsdag med många lyckade patientmöten!
Gunnar Domeij
Ordförande
Dalarnas läkemedelskommitté

 

Revidering Terapirekommendationer 2022-2023

I samband med revideringen för Terapirekommendationer 2022-2023 har följande större ändringar gjorts

Blod

 • B12 och folysyra: Prover för B12-brist ska inte tas initialt om trötthet enda symtom. Förtydligande/förändring kring värden S-MMA, S-Kobalamin. Förtydligande/förändring i remissionsbehandlingen B12- och folatbrist.
 • Järnbrist: förtydligande kring kostnad perorala järnpreparat
 • Koagulation: Uppdaterad text om DOAK vid cancerassocierad trombos pga ny evidens. Waran rekommenderas i stället för DOAK till patienter som genomgått bariatrisk kirurgi. Innohep borttaget pga liten användning.

Dehydrering och vätskebrist

 • Ny sida.

Endokrina sjukdomar

 • Diabetes typ 1: Tillägg Insulin Aspart Sanofi enligt rekommendation DIAREG pga lägst pris. Ny skrivning om glukagon i hemmet. 
 • Diabetes typ 2: Mindiab avregistrerat. Tillägg Toujeo enligt rekommendation DIAREG. Januvia utgått ur DIAREGs algoritm men behålls som alternativ i Dalarna pga hög användning och att patentet snart löper ut. Förtydligande att DPP4-hämmare och GLP1-agonister inte ska kombineras.
 • Tyreotoxikos: Tiotil utgått, bytt till licenspreparat (Propycil)
 • Egenkontroll av blodsocker: Ny upphandling av teststickor. Förtydligande kring sjuksköterskors förskrivningsrätt

Fysisk aktivitet:

 • Genomgripande omarbetning av texten i enlighet med FYSS 2021.
 • Diagnosspecifika rekommendationer borttagna, hänvisas till FYSS.

Hjärt-/kärlsjukdomar

 • Uppdaterade algoritmer för riskskattning (SCORE 2 och SCORE 2 OP)
 • Lipidrubbningar: Uppdaterade värden för behandlingsmål. Målvärde för icke-HDL-kolesterol. Länk regiongemensam överenskommelse PCSK9-hämmare.
 • Hypertoni: Uppdaterad behandlingsstege. Diuretika alternativ redan i steg 1. Betablockerare kan övervägas i alla steg.
 • Hjärtsvikt, nedsatt vänsterkammarfunktion: Uppdaterad text om farmakologisk behandling. SGLT2-hämmare tillagt. Entresto vid ACE-hämmarintolerans, kan även insättas i primärvård. ARB nedflyttat i prioritet. Ny text om att påbörja behandling i väntan på remissvar. Uppdatering måldoser.
 • Förmaksflimmer/-fladder: Sotalol är inte rekommenderat för behandling av förmaksflimmer.

Hud

 • Akne: Midiana utgått, ersatt av Dizmine
 • Hidradenitis suppurativa: Kenacort-T utgått
 • Psoriasis: Strukit text om enbart mjukgörande vid lindrig psoriasis
 • Tumörer: Tolak (fluorouracil) ersatt Actikerall vid aktiniska keratoser

Infektion

 • Urinvägsinfektioner: Ceftibuten utgått, licenspreparat cefixim rekommenderas i stället. Redaktionella ändringar, hänvisar i större utsträckning till Stramas rekommendationer.
 • Urinvägsinfektioner på sjukuhs: tobramycin i stället för gentamicin
 • Luftvägsinfektioner exkl. pneumoni (bytt namn från Luftvägsinfektioner i öppen vård): Minskad textmängd generellt, i större grad hänvisning till Stramas App och behandlingsrekommendationer. Tablett erytromycin finns nu under namn Abboticin (obs dosering). Vid rinosinuit rekommenderas amoxicillin med clavulansyra i stället för enbart amoxicillin. Ny klassifikation och diagnossättning rinosinuit, läkarbesök krävs.
 • Pneumoni: kapitlet har bytt namn från "Luftvägsinfektioner på sjukhus"
 • Bukinfektioner: Minskad textmängd, för handläggning och behandling hänvisas helt till Stramas rekommendationer.
 • Tarminfektioner: Minskad textmängd, hänvisning till Stramas rekommendationer. Fidaxomicin inte längre rek vid första recidiv CDI. Vankomycin i nedtrappning rekommenderat före rektalt faeceslavemang.
 • Hud- och mjukdelsinfektioner: Tagit bort rekommendation aciklovir vid Herpes Zoster. Tillägg text om resistens stafylokocker.
 • Preparatöversikt: Tobramycin i stället för gentamicin. Cefixim i stället för ceftibuten. Tillägg text försiktighet kinoloner till äldre, biverkningsrisk kinoloner samt kombination med QT-förlängande preparat. Ery-Max utgått. Uppdaterad text resistens tetracykliner.

Kvinnosjukdomar

 • Salpingit/endometrit: Tagit bort behandlingsförslag då riktad behandling ska ges efter odlingssvar
 • Antikonception: Levosert tillagd. Uppdaterad text angående bentäthetsmätning vid p-spruta. Uppdaterad text om interaktion ellaOne. Tillägg av beskrivning Slinda.
 • Hyperemesis: Tillägg av Lergigan (till natten). Strukit text om minskad missfallsrisk.
 • Klimakteriebesvär: Tillägg Primolut Nor. Divigel bytt till Estrogel. Generellt omarbetad text
 • Atrofisk kolpit: Tillägg Vagidonna. Uppdaterad text miljöpåverkan östrogener.
 • PMS/PMDS: Förtydligat dosering Premalex

Lathund för läkemedelsgenomgångar

 • Läkemedelsförteckning ersatt med Förskrivningskollen.

Luftvägar

 • Akut astma barn: Samma rekommendation nu oavsett om barnet är under eller över ett år. Tillägg av möjlighet att ge antikolinergika tillsammans med beta-2-stimulerare för att förstärka och förlänga effekt. Tydligare uppdelning mellan spray med spacer och nebulisator.
 • Akut astma vuxna: nytt avsnitt om bronkvidgning med spray och spacer och i samband med det tillägg av rekommendation spray Airomir samt spacer. Uppdaterad dosering doxycyklin.
 • Astma vuxna: Tagit bort rekommendation på Novolizer för att hålla nere antal rekommendationer (Easyhaler finns i fler steg i behandlingstrappan). Uppdaterad text om behandling vid graviditet. Alternativ behandlingsväg för patienter med stark önskan om att behålla SABA.
 • KOL: Rekommendation Novolizer borttagen för att minska antal rekommendationer (Easyhaler finns i fler steg i behandlingsstegen). Ny text om eosinofila för att bedöma utsättning ICS.

Mage-tarm

 • GERD: Specificerat utredning av patienter > 50 år.
 • Förstoppning, kronisk: Specificerat utredning av äldre patienter. Lagt till utsättning av läkemedel under Icke-farmakologisk behandling. Ändrat till paraffinemulsion istället för olja, inkl. ny dosering.
 • PPI-utsättning: Lagt till länk till Patientbroschyr.

Motiverande samtal

 • Utförligare beskrivning i inledande text.

Munhålans sjukdomar

 • Aftösa lesioner: Lagt till information om uppehåll innan eventuell ny kur med klortetracyklinhydroklorid.
 • Svampinfektion: Ändrad dosering för Flukonazol.
 • Herpes labialis: Specificerat behandlingstid med aciklovir vid systemisk behandling.

Neurologi

 • Migrän: Redaktionell bearbetning. Tillägg av kandesartan som profylax. Uppdaterad skrivning om kronisk migrän och graviditet
 • Hortons huvudvärk: Ny text om andra typer av trigemino-autonom huvudvärk utöver Hortons
 • Trigeminusneuralgi: Tillägg av gabapentin (ej förstahandspreparat). Förtydligande kring akutbehandling. Radiologisk undersökning för yngre individer
 • Parkinsons sjukdom: Läkemedelsrekommendationer strukna då kontakt med neurologmottagning alltid krävs inför behandlingsstart
 • RLS: Tydligare diagnoskriterier. Uppdelat i intermittent och kontinuerlig behandling i stället för mild och svår sjukdom. Tillägg gabapentin under kontinuerlig behandling
 • Epilepsi: Läkemedelsrekommendationer strukna då behandling alltid ska sättas in av/i kontakt med neurologmottagning
 • Ischemisk stroke och TIA: nytt stycke om dubbeltrombocythämning

Osteoporos:

 • Tillägg Evenity (specialistpreparat).
 • Tillägg av text rörande vitamin D som monoterapi vid benspecifik behandling då kalcium ej tolereras. F
 • Förtydligande behandlingslängd bisfosfonater.

Palliativ vård

 • Förtydligande kring utsättning av läkemedel vid diabetes. Tillägg om möjlighet att blanda i sprutpump.

Psykiatri

 • Depression och ångestbehandling: Lagt till information om halveringstid för venlafaxin.
 • Sömnstörningar: Lagt till att prometazin bör undvikas till äldre och att flunitrazepam och nitrazepam avregistrerats. Tips om broschyren Sov gott. 
 • Ångest-symtomdämpning: Tagit bort hänvisning till vårdprogram från Stockholm. Lagt till att diazepam bör undvikas till äldre. 

STI

 • Klamydia: moxifloxacin vid resistens mot azitromycin
 • Mycoplasma genetalium: förtydligande rörande provtagning av partner. Tillägg av stycke rörande graviditet. Nytt stycke om interaktion med QT-förlängande läkemedel.

Smärta

 • Nociceptiv smärta: Lagt till information om hur hudbiverkningar av depotplåster kan förebyggas. 
 • Neuropatisk smärta: Förtydligat information om gabapentin och pregabalin.

Reumatism

 • Gikt:Förtydligat att kolkicin används vid akut behandling. Ändrat S-urat till P-urat. Förtydligat information om utsättning av tiaziddiuretikum. Lagt till observandum om kostråd.

Urologi

 • Erektil dysfunktion: Caverject Dual 10  mkg ej i förmån. Beskrivning av skillnad i effekt och biverkningar PDE-5-hämmare. Rekommenderas remiss för utbildning i injektionsteknik och titrering Caverject.
 • Uretärstensanfall: observandum patienter som kräver maxdos akutbehandling under flera dagar

Äldre

 • Förändrad känslighet för läkemedel: Utförligare text rörande skattning av njurfunktion.
 • Särskilda tillstånd att beakta: Utförligare text konfusion inklusive fler behandlingsrekommendationer. Nytt stycke om icke-farmakologisk behandling vid depression samt utförligare kring utsättning av antidepressiv behandling. Ny rangordning läkemedel vid sömnproblem, melatonin förstahandsval. Gastroenterit bytt namn och innehåll till vätskebrist och dehydrering. Nytt stycke om icke-farmakologisk behandling förstoppning. Länk till patientbroschyr för utsättning av PPI. Ny text om smärta.
 • Undvik/förskriv med stor försiktighet: Utförligare text om NSAID. Text om glibenklamid struken.
 • Demenssjukdomar: Bytt namn från Lewykropps- till Lewybodydemens. Läkemedelsrekommendationer vid störd dygnsrytm uppdaterade i enlighet med avsnitt om särskilda tillstånd att beakta.

Öron- näsa- halssjukdomar

 • Extern otit: Lagt till underhållsbehandling vid återkommande eksematös otit. Förtydligat text gällande behandling med Otinova och Canestenkräm vid infektiös extern otit.
 • Perikondrit/erysipelas på ytterörat: Förtydligat att andrahandsval av läkemedel gäller vid pc-allergi.

Hade du nytta av informationen?