Barn

Reviderat 2022-01-01. Inga ändringar

Barn behöver bra och beprövade läkemedel. De flesta kliniska prövningar är utförda på vuxna och det är brist på studier på läkemedels effekter och bieffekter för barn. Det har visats i flera studier att läkemedel till barn ofta förskrivs off-label. Off-label innebär att ett läkemedel förskrivs eller används på ett sätt som saknar stöd i produktinformationen/FASS. Det är inte synonymt med riskfylld läkemedelsbehandling – vetenskap och klinisk erfarenhet kan stödja off-labelbehandling. Här finns bra informationskällor avseende barn och läkemedelsbehandling.

Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022 har tagits fram i samarbete mellan regionerna i Uppsala-Örebroregionen. Utgångspunkten är en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för barn. Bakgrundsdokumentation finns på www.regiondalarna.se/lakemedel. Det tryckta häftet revideras vartannat år, däremellan sker eventuella uppdateringar vid behov i den digitala versionen.

ePed (erfarenhets- och evidensbaserad databas för barnläkemedel) som har utvecklats av Barnläkemedelsgruppen på Astrid Lindgrens barnsjukhus har nu blivit ett samarbete där barnläkemedelsinformation som publiceras vid olika barnsjukhus kan delas. Från början var ePed mest inriktat mot slutenvård men nu finns mer och mer information även till nytta för primärvård. Dalarnas ePed-sida med av barnläkare godkända läkemedelsblad.

Janusinfo tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden.

I Region Dalarnas ”Terapirekommendationer 2022-2023” finns det ”barnavsnitt” i följande kapitel:

  • Hudsjukdomar
  • Infektionssjukdomar
  • Luftvägs- och allergisjukdomar
  • Mag- tarmsjukdomar
  • Munhålans sjukdomar
  • Psykiatri
  • Smärta
  • Ögonsjukdomar
  • Öron- näsa- halssjukdomar

Hade du nytta av informationen?