Diabetes typ 1

Reviderat 2022-01-01. Tillägg Insulin Aspart Sanofi enligt rekommendation DIAREG pga lägst pris. Ny skrivning om glukagon i hemmet.

Förstahandspreparat

Insulin Aspart Sanofi - snabbverkande insulin
Insulin Lispro Sanofi - snabbverkande insulin
Abasaglar - långverkande insulin
Toujeo - långverkande insulin

 

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Bakgrund

Karakteriseras av insulinbrist beroende på autoimmun destruktion av de insulinproducerande β-cellerna. Med begreppet LADA (Latent Autoimmun Diabetes in the Adult) avses en variant av autoimmun diabetes (typ1) med senare debut och ett långsammare förlopp av insulinbrist än vid klassisk typ 1 diabetes.

Farmakologisk behandling

Nyupptäckt typ 1 diabetes ska remitteras akut till sjukhus för initiering av insulinbehandling.

Alla barn med misstanke om eller påvisad nyupptäckt diabetes ska ALLTID remitteras akut till sjukhus. 

Insulinbehandling är obligat vid typ 1 diabetes med uttalad insulinbrist, vanligen i form av basal/bolusregim där basalbehovet täcks av långverkande insulinanalog och bolusdoserna/måltidsinsulin ges med snabbverkande insulinanalog. Patienter med LADA, dvs med GAD-antikroppar och bevarad endogen insulinproduktion kan behandlas som typ 2 diabetes

Kontinuerlig tillförsel av insulin kan ske med hjälp av insulinpump. Denna behandlingsform bedrivs endast på sjukhusens diabetesmottagningar (Medicinklinikerna och Barn- och ungdomsmedicin, Falun).

Mixinsuliner kan ges i tvådosregim till äldre med typ 1 diabetes, där syftet med insulinbehandlingen i första hand är att undvika symtom på hyperglykemi och där praktiska skäl talar emot mer intensiv flerdosbehandling.

Tänk på att personer med typ 1 diabetes är strikt insulinberoende – utsättande av insulinbehandling får aldrig förekomma oberoende av ålder då det leder till utveckling av ketoacidos!

Insuliner vid diabetes typ 1

Snabbverkande insulinanaloger

  • Insulin Aspart Sanofi - insulin lispro biosimilar
  • Insulin Lispro Sanofi - insulin lispro biosimilar

Långverkande (≥24 tim) insulinanaloger

  • Abasaglar – insulin glargin biosimilar
  • Toujeo – insulin glargin (300 E/ml), endast förfylld insulinpenna

Då prisbilden kan komma att förändras så kan på samma sätt terapirekommendationerna förändras beroende på aktuell prisbild. Rekommendationen gäller i första hand vid nyförskrivning men byte av preparat ska alltid övervägas vid iterering av läkemedel.

Den digitala flergångspennan med minnesfunktion som finns idag (NovoPen 5) kommer att ersättas av NovoPen 6 (1E) och NovoPen Echo Plus (0,5 E). Dessa flergångspennor har nedladdningsbar minnesfunktion och rekommenderas då dosangivelser/dosmonitorering behövs som komplement till glukoskurvor. Till dessa insulinpennor passar endast cylinderampuller från NovoNordisk.

Av pris- och miljöskäl rekommenderas en ökad användning av insulinpennor för flergångsbruk. Patienter med typ 1 diabetes bör erbjudas glukagon att ha i hemmet vid händelse av allvarlig hypoglykemi. Finns dels som injektion och även som näspulver (Baqsimi, ingår när detta skrivs ej i högkostnadsskyddet).

Dela:

Hade du nytta av informationen?