Hjärtsvikt, nedsatt vänsterkammarfunktion

Reviderat 2021-01-01. Förtydligat att Entresto kan följas upp i primärvård.

Förstahandspreparat

enalapril - ACE-hämmare
ramipril - ACE-hämmare
kandesartan - ARB
losartan - ARB
bisoprolol - Betablockerare
karvedilol - Betablockerare
metoprolol - Betablockerare

Övriga rekommenderade preparat
eplerenon - MRA
spironolakton- MRA
Entresto - Insätts av specialist
furosemid - Vid vätskretention
digoxin

HFrEF

Bakgrund/utredning

Utred underliggande hjärtsjukdom såsom ischemi, hypertensiv hjärtsjukdom, myokardsjukdom, vitium, snabbt oreglerat förmaksflimmer. Remiss till medicin/hjärtmottagning för ultraljud av hjärtat.

Vid dyspne hos patient med normalt ekg och normalt NTproBNP är hjärtsvikt osannolik genes.

Icke-farmakologisk behandling

Hos stabil patient ökar fysisk träning livskvalitet och arbetsförmåga, förlänger livet och minskar risken för sjukhusinläggning.

Farmakologisk behandling

ACEI/ARB och betablockad till alla, måldoser eftersträvas. Initialt kan diuretika behövas för att minska vätskeretention. Vid fortsatta symptom NYHA 2-4 och förhöjt NTproBNP lägg till MRA.

Uppskattningsvis 1/3 av sviktpopulatioinen har en järnbrist. Vid ferritin<100 eller ferritin 100-300 och TSAT<20% överväg Ferinject inj.

Entresto kombinationspreparat med valsartan (ARB) och sakubitril (neprilysinhämmare) som höjer BNP och därmed ökar diures och vidgar blodkärlen. Sätts in av hjärtspecialist men kan följas i primärvård. Skall följas upp i rikssvikt.

ACEI/ARB jämförbar effekt 

  • Enalapril måldos 20mgx1.
  • Ramipril måldos 5mgx2
  • Kandesartan måldos 32mgx1
  • Losartan måldos 100mgx1.

Betablockerare

  • Bisoprolol måldos 10mgx1
  • Metoprolol måldos 200mgx1
  • Karvedilol måldos 25mgx2

MRA
Eplerenon startdos 12,5mgx1, måldos 50mgx1. Risk hyperkalemi. Kontrollera kalium och kreatinin efter 2 v. Följ därefter regelbundet. Försiktighet vid GFR 30-45ml/min). Sätt ut vid GFR<30ml/min.

Spironolakton måldos 25-50mgx1. Gynekomasti vanlig biverkan utöver hyperkalemi. Magnesiumsparande. Följ som Eplerenon.

Diuretika, endast vid vätskeretention 
Furosemid 20-40 mg.

Digoxin
Digoxin 0,13-0,25mgx1. Vid samtidigt förmaksflimmer. Kontrollera s-digoxin regelbundet. Proarrytmiskt vid lågt kalium.

Dela:

Hade du nytta av informationen?