Hypertoni

Reviderat 2020-01-01. Större ändringar: Rekommendation att ge blodtryckssänkande medicin till kvällen.

Förstahandspreparat

enalapril - ACE-hämmare
ramipril - ACE-hämmare
kandesartan - ARB
losartan - ARB
amlodipin - Ca-antagonist
lerkanidipin - Ca-antagonist

Övriga rekommenderade preparat

bisoprolol - Betablockerare
karvedilol - Betablockerare
metoprolol - Betablockerare
hydroklortiazid
eplerenon - MRA
Spironolakton - MRA

Bakgrund/utredning

En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har hypertoni. Många, framförallt yngre, är underbehandlade eller helt obehandlade.

Enligt de nya Europeiska hypertoniriktlinjerna från 2018 ska hypertoni definieras som blodtryck ≥140/90 mm Hg uppmätt vid flera tillfällen, gärna via 24-timmars mätning (definition: dag ≥135/85 mm Hg, natt ≥120/70 mm Hg, medel ≥130/80 mm Hg) eller blodtrycksmätning i hemmet (≥135/85 mm Hg). För patienter med mycket hög kardiovaskulär risk bör man överväga blodtrycksbehandling även vid ett blodtryck på 130-139/85-89 mm Hg.

Målblodtrycket vid hypertonibehandling är < 140/90 mm Hg för alla, men helst <130/80 mm Hg hos de som tolererar det. Det är extra viktigt med en intensiv blodtrycksbehandling hos patienter med mycket hög risk för hjärtkärlsjukdom. Ofta krävs en kombination av flera läkemedel för att nå målblodtryck. Detta ökar den blodtryckssänkande effekten och minskar biverkningar som ofta är dosrelaterade.

Icke-farmakologisk behandling

Fysisk aktivitet, viktnedgång och saltrestriktion påverkar blodtrycket gynnsamt. Tänk också på sömnapnesyndrom eller överkonsumtion av alkohol som en möjlig behandlingsbar bakomliggande orsak till hypertonin.

Farmakologisk behandling

  1. Enalapril, ramipril (ACE-hämmare), kandesartan, losartan (ARB). Föredras vid njurpåverkan, hjärtsvikt, postinfarkt, diabetes. Amlodipin (Ca-antagonist). Metabolt neutralt, kan ges vid hjärtsvikt. Lerkanidipin (Ca-antagonist). Mindre ankelsvullnad än andra Ca-antagonister.
  2. Bisoprolol, metoprolol, karvedilol (betablockerare). Vid samtidig hjärtsjukdom. Hydroklortiazid. Ofta i form av kombinationspreparat. OBS elektrolytrubbningar.
  3. Spironolakton, eplerenon (MRA)
  4. Alfa-receptorblockerare som tillägg eller vid intolerans.

Ny forskning visar att om man ger de antihypertensiva läkemedlen på kvällen så får man både en förbättrad 24-timmars profil på blodtrycket och en påtaglig reduktion av den kardiovaskulära risken.

Uppföljning/utsättning

ACEI/ARB: kreatinin och kalium kontrolleras före och 2 v efter insättning samt vid iterering.

Halvera dos/sätt ut tillfälligt vid dehyhdrering.

Ca-hämmare: om samtidig angina trappas ut under 3-4 v. Övriga avslutas direkt.

Betablockerare: Bisoprolol 2,5mg, metoprolol 12,5mg, karvedilol 6,25 mg kan sättas ut direkt. Övrig dos halveras med en veckas mellanrum.

MRA: kontrollera kreatinin och kalium före och 2 v efter insättning samt minst var 6:e månad.

Dela:

Hade du nytta av informationen?