Hypertoni

Reviderat 2022-01-01. Större ändringar: Uppdaterad behandlingsstege. Kombinationsbehandling i steg 1. Betablockerare kan övervägas i alla steg.

Förstahandspreparat

enalapril - ACE-hämmare
ramipril - ACE-hämmare
kandesartan - ARB
losartan - ARB
amlodipin - Ca-antagonist
lerkanidipin - Ca-antagonist
hydroklortiazid - Diuretika
bisoprolol - Betablockerare
metoprolol - Betablockerare

Övriga rekommenderade preparat

karvedilol - Betablockerare
eplerenon - MRA
spironolakton - MRA

 

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Bakgrund/utredning

En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har hypertoni. Många, framförallt yngre, är underbehandlade eller helt obehandlade.

Enligt de nya Europeiska hypertoniriktlinjerna från 2018 ska hypertoni definieras som blodtryck ≥140/90 mm Hg uppmätt vid flera tillfällen, gärna via 24-timmarsmätning (definition: dag ≥135/85 mm Hg, natt ≥120/70 mm Hg, medel ≥130/80 mm Hg) eller blodtrycksmätning i hemmet (≥135/85 mm Hg).

För patienter med mycket hög kardiovaskulär risk bör man överväga blodtrycksbehandling även vid ett blodtryck på 130-139/85-89 mm Hg. Målblodtrycket vid farmakologisk behandling är 130/80 för de allra flesta (v.g. se tabell nedan). Tänk på att alltid mäta blodtrycket i både stående och sittande hos äldre för att upptäcka eventuell ortostatism.

Målvärde för systoliskt blodtryck (mmHG)

Ålder <65 år

  • Hypertoni: 120-130
  • +Diabetes: 120-130
  • +Kronisk njursjukdom: <140-130
  • +Kranskärlssjukdom: 120-130
  • +Stroke/TIA: 120-130

Lägre systoliskt tryck acceptabelt om det tolereras av patienten

Ålder > 65 år

  • < 140, ned till 130 om det tolereras av patienten. Ytterligare lägre tryck acceptabelt om det tolereras av patienten. 

Målvärde för diastoliskt blodtryck

Alla åldrar: 

  • <80 mmHg för alla patienter

Icke-farmakologisk behandling

Fysisk aktivitet, viktnedgång och saltrestriktion påverkar blodtrycket gynnsamt. Tänk också på sömnapnesyndrom eller överkonsumtion av alkohol som en möjlig behandlingsbar bakomliggande orsak till hypertonin.

Farmakologisk behandling

Grundbehandling för hypertoni. Lämplig för de flesta patienter med annan samsjuklighet. Se tabell högst upp för rekommenderade preparat. 

  • Steg 1: kombinationsbehandling med ACE-hämmare eller ARB + Ca-hämmare eller diuretika. Hos äldre/sköra patienter eller patienter med lindrig hypertoni bör monoterapi övervägas.
  • Steg 2: trippelkombination med ACE-hämmare/ARB + Ca-hämmare och diuretika
  • Steg 3: Tillägg av MRA, annan diuretika eller betablockare*. Alfa-blockare kan också övervägas.

*Betablockerare kan övervägas i alla behandlingssteg om indikation föreligger, som hjärtsvikt, angina, efter hjärtinfarkt, förmaksflimmer, eller till yngre kvinnor med pågående eller planerad graviditet.

Uppföljning/utsättning

ACEI/ARB: kreatinin och kalium kontrolleras före och 2 v efter insättning samt vid iterering.

Halvera dos/sätt ut tillfälligt vid dehyhdrering.

Ca-hämmare: om samtidig angina trappas ut under 3-4 v. Övriga avslutas direkt.

Betablockerare: Bisoprolol 2,5mg, metoprolol 25 mg, karvedilol 6,25 mg kan sättas ut direkt. Övrig dos halveras med en veckas mellanrum.

MRA: kontrollera kreatinin och kalium före och 2 v efter insättning samt minst var 6:e månad.

Dela:

Hade du nytta av informationen?