Lipidrubbning

Reviderat 2022-01-01. Uppdaterade värden för behandlingsmål. Målvärde för icke-HDL-kolesterol. Länk regiongemensam överenskommelse PCSK9-hämmare.

Förstahandspreparat

atorvastatin
rosuvastatin

Övriga rekommenderade preparat
ezetimib

 

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan

Bakgrund/utredning

Lipidrubbning (högt kolesterol, högt LDL-kolesterol, lågt HDL-kolesterol, höga triglycerider) är en stark riskfaktor för utveckling av aterosklerotisk sjukdom och för återinsjuknande vid etablerad kärlsjukdom.

Statiner är förstahandsalternativet vid behandling mot lipidrubbning. Statineffekten på lipidsänkning är dosberoende. Cirka 50 % LDL-minskning uppnås vid högintensiv statinbehandling och ytterligare minskning fås med tillägg av ezetimib till statinbehandling.

Behandlingsmål vid olika risknivåer
Mycket hög risk för kardiovaskulär sjukdom
Målvärde icke-HDL-kolesterol: 2,2 mmol/L
Målvärde LDL: 1,4 mmol/L

Hög  risk för kardiovaskulär sjukdom
Målvärde icke-HDL-kolesterol: 2,6 mmol/L
Målvärde LDL: 1,8 mmol/L

Måttlig risk för kardiovaskulär sjukdom
Målvärde icke-HDL-kolesterol:  3,4 mmol/L
Målvärde LDL: 2,6 mmol/L

Vid sekundärprevention sänker statinbehandling risken oavsett utgångsnivån på LDL.

Vid totalkolesterol >8 eller LDL>5 hos vuxna misstänk familjär hyperkolesterolemi 

Barn har lägre värden! Se vårdrutin familjär hyperkolesterolemi på INTRA.

Remiss till specialistmottagning vid misstanke om familjär hyperkolesterolemi.

Uteslut sekundär hyperlipidemi (hypothyreos, leversjukdom, njursjukdom, alkoholism mm).

Farmakologisk behandling

  1. atorvastatin som finns i doser 10-20-40- 80 mg
    alternativt
    rosuvastatin som finns i doser 5- 10 - 20-40mg
  2. ezetimib 10mgx1 i tillägg till statin om ej når målvärde
  3. PCSK-9 hämmare vid högriskpatient eller familjär hyperkolesterolemi som ej når målvärde. Beslut om behandling med PCSK-9 hämmare och receptförskrivning sker via hjärt- eller medicinmottagning på regionens respektive sjukhus enligt regiongemensam överenskommelse (intern länk, nås endast inom region Dalarnas nätverk).

Biverkningar av statiner är ofta dosberoende, trappa upp långsamt. Prova byte till annan statin.
 

Dela:

Hade du nytta av informationen?