Lipidrubbning

Reviderat 2021-01-01. Förtydligat att atorvastatin alternativt rosuvastatin kan väljas som förstahandspreparat.

Förstahandspreparat

atorvastatin
rosuvastatin

Övriga rekommenderade preparat
ezetimib

Bakgrund/utredning

Lipidrubbning (högt kolesterol, högt LDL-kolesterol, lågt HDL-kolesterol, höga triglycerider) är en stark riskfaktor för utveckling av aterosklerotisk sjukdom och för återinsjuknande vid etablerad kärlsjukdom.

Statiner är förstahandsalternativet vid behandling mot lipidrubbning. Atorvastatin 40 mg sänker LDL-kolesterol med knappt 50 % vilket motsvarar en sänkning av den kardiovaskulära risken med ungefär 45 %. Vid otillräckligt svar på statinbehandling finns det viss dokumentation för tillägg av ezetimib, kolesterolupptagshämmare, framförallt vid sekundärprevention.

Behandlingsmål vid olika risknivåer
Mycket hög risk för kardiovaskulär sjukdom
Målvärde kolesterol:  4,0 mmol/L
Målvärde LDL: 1,8 mmol/L

Hög  risk för kardiovaskulär sjukdom
Målvärde kolesterol:  4,5 mmol/L
Målvärde LDL: 2,5 mmol/L

Måttlig risk för kardiovaskulär sjukdom
Målvärde kolesterol:  5,0 mmol/L
Målvärde LDL: 3,0 mmol/L

Vid sekundärprevention sänker statinbehandling risken oavsett utgångsnivån på LDL.

Vid totalkolesterol >8 eller LDL>5 hos vuxna misstänk familjär hyperkolesterolemi 

Barn har lägre värden! Se vårdrutin familjär hyperkolesterolemi på INTRA.

Frikostighet med remiss till specialistmottagning vid misstanke.

Uteslut sekundär hyperlipidemi (hypothyreos, leversjukdom, njursjukdom, alkoholism mm).

Farmakologisk behandling

  1. atorvastatin 20-40-(20+40)-80mgx1 alternativt rosuvastatin 10-20-40mgx1
  2. ezetimib 10mgx1 i tillägg till statin om ej når målvärde.

Biverkning ofta dosberoende, trappa upp långsamt. Prova byte till annan statin. Äldre lägre maxdos.

Repatha (PCSK-9 hämmare) vid statinintolerans och högrisk patient eller familjär hyperkolesterolemi som ej når målvärde, hjärtspecialistpreparat

Dela:

Hade du nytta av informationen?