Hud- och mjukdelsinfektioner

Reviderat 2024-01-01. Kortat avsnitt med mer hänvisningar till nationella rekommendationer. Förtydligande kring antibiotikabehandling av infekterade sår.

Impetigo

Förstahandspreparat
Fucidin kräm/salva (fusidinsyra)

Övriga rekommenderade preparat
Flukloxacillin*
Klindamycin*

Erysipelas 

Förstahandspreparat
Fenoximetylpenicillin (PcV)*

Övriga rekommenderade preparat
Klindamycin*

Kattbett

Förstahandspreparat 
Fenoximetylpenicillin (PcV)*

Övriga rekommenderade preparat
Amoxicillin + klavulansyra*

Hund- / människobett/ bett av mindre sällskapsdjur

Förstahandspreparat 
Amoxicillin + klavulansyra*

Övriga rekommenderade preparat
Eusaprim Forte (sulfametoxazol + trimetoprim)

Erytema migrans

Förstahandspreparat 
Fenoximetylpenicillin (PcV)*

Övriga rekommenderade preparat
Doxycyklin*

Varicella/Herpes Zoster

Förstahandspreparat
Valaciklovir*

_________________________________________________________________

Rekommendationerna anges i bokstavsordning inom respektive läkemedelsgrupp. För eventuell ytterligare rangordning se text nedan. 

* = generiskt utbyte på apotek

 

Akuta tillstånd, intertriginös streptokockdermatit (bl.a."stjärtfluss"), follikuliter, hidroadenitis suppurativa, sårinfektioner, svårläkta ben-, fot-och trycksår, fotinfektioner vid diabetes: se Strama Nationell app/websida eller Regnbågshäftet.

Lokaliserade primära purulenta infektioner i huden

Exempelvis paronyki, hidroadenit och furunkel/karbunkel.

Primärt alltid lokalbehandling, såsom incision och noggrann tvätt/spolning av abscessen. Abscesser <5 cm läker inte bättre med antibiotika. 

Impetigo 

Krustorna ska tvättas bort med tvål och vatten och vid behov rengöras ytterligare med klorhexidinlösning x 2. Tänk också på att rengöra saker som varit i kontakt med infekterad hud, t.ex. hjälm, örngott, nässpray, leksaker, kläder och annat som kan vara kontaminerat och därmed orsaka återsmitta. Vid mild/måttlig impetigo som inte svarar på enbart rengöring rekommenderas Fucidin kräm/salva.

Impetigo som inte svarar på lokalbehandling, progredierande impetigo och utbredd impetigo behandlas med peroral antibiotika. Sårodling bör tas i dessa fall.

Infekterade sår

Sår är alltid koloniserade med bakterier. Det ska föreligga kliniska infektionstecken för att man ska antibiotikabehandla. Sårodling bör endast göras då resultatet påverkar handläggningen. 1% av stafylokocker i Dalarnahar senaste åren varit resistenta mot flukloxacillin på odlingar.

Behandling av vuxna och barn: 

Se Stramas Nationell app/websida eller Regnbågshäftet

Barn även Rekommenderade läkemedel för barn

Patientinformation impetigo för utskrift finns hos Folkhälsomyndigheten.

Erysipelas

Då den helt dominerande etiologin är β-hemolytiska streptokocker behandlas erysipelas i normalfallet med fenoximetylpenicillin (pcV).

Farmakologisk behandling av vuxna

Se Stramas Nationell app/websida eller Regnbågshäftet

Infektioner efter bett

Kattbett ger ofta upphov till infektion som utvecklas inom ett par timmar efter bettet medan infektion vid hundbett är ganska ovanligt. Antibiotikabehandling ska övervägas vid tecken på infektion såsom rodnad mer än två centimeter runt bettstället, svår smärta eller purulent sekretion. Vid feber och allmänpåverkan eller svårighet att röra en led bör patienten remitteras till sjukhus. Förebyggande antibiotikabehandling ges under 3 dagar vid bett i ansikte, i direkt anslutning till led och till patienter med nedsatt immunförsvar.

Det är viktigt med noggrann sårrevision. Primärsutur i ansiktet, på övriga ställen lämnas såret öppet. Immobilisering av skadad extremitet. Om möjligt högläge. Cefalosporiner, erytromycin, klindamycin och isoxazolylpenicilliner är inte verksamma mot Pasteurella multocida som är den vanligaste etiologin till infektioner vid kattbett, vid hundbett även S.aureus.

Farmakologisk behandling av vuxna

Kattbett

Förstahandsval
pcV 1 g x 3 i 10 dagar

Vid sent debuterande infektion(>2 dygn), lednära infektion, bett i ansikte och till immunsupprimerade patienter amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dagar

Hund/människobett/bett av mindre sällskapsdjur som kanin och hamster 
amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dagar i första hand

Vid pc-allergi vid alla ovan beskrivna bett:

Eusaprim forte 800/160 mg x 2 i 10 dagar
För ytterligare information om dosering till vuxna och barn se Strama Nationell app/websida eller Regnbågshäftet.

Erytema migrans

Orsakas av Borreliaspiroketer som överförs via fästingbett. Fästingen ska tas bort så fort som möjligt. Bettreaktion uppträder inom ett dygn och försvinner vanligtvis inom en vecka men kan ofta passera oupptäckt. Hudutslaget, erytema migrans (EM), uppträder på platsen för bettet efter en inkubationstid på 4 dagar-4 veckor och börjar som en homogen rodnad som senare oftast bleknar centralt. EM är större än bettreaktionen och diametern ska vara >5cm för diagnos. Diagnosen är klinisk. Ingen nytta med serologiprovtagning efterom den oftast inte hunnit bli positiv. 

Borrelialymfocytom (BL) är en 1-5 cm stor, solitär, nodulär, oöm, blåröd hudförändring. BL är vanligare hos barn där örsnibben är typisk plats, hos vuxna istället bröstvårtan. Oftast klinisk diagnos. 1/3 har haft föregående EM. Serologi (oftast både IgG- och IgM positiv) eller biopsi kan vara till hjälp.

Farmakologisk behandling av vuxna 

Se Strama Nationell app/websida eller Regnbågshäftet
För handläggning av barn även Rekommenderade läkemedel för barn 

Varicella

Friska barn >1 månad behöver sällan behandling. Barn med nedsatt immunförsvar, nyfödda och gravida är specialistfall, se www.infpreg.se.

Varicella hos immunkompetenta vuxna
Alla över 20 års ålder, samt även yngre med samtidig annan allvarlig sjukdom bör erbjudas behandling. Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt och ej senare än tre dygn efter blås- debut.

Farmakologisk behandling av vuxna

Förstahandsval

  • valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar

Vid allvarlig infektion är det ofta indicerat med sjukhusvård och parenteral behandling med aciklovir.

Herpes Zoster

Antiviral behandling bör ges till alla >50 år och till alla med komplicerad herpes zoster. Behandlingen bör sättas in så tidigt som möjligt och senast inom 72 timmar efter efter tillkomst av senaste blåsan. Till personer med nedsatt immunförsvar bör behandling sättas in snarast, oavsett hur lång tid det gått efter debut av blåsor och oavsett patientens ålder. För dessa grupper kan behandling ge ett förkortat och lindrat sjukdomsförlopp, men det finns ingen övertygande dokumentation för att incidensen av postherpetisk smärta minskar. För personer <50 år med okomplicerad herpes zoster finns ingen rekommendation om antiviral behandling.

Farmakologisk behandling av vuxna

Förstahandsval

  • valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar

Patienter med komplicerad herpes zoster, dvs zoster oticus, zoster ophtalmicus, zoster med motorisk neuropati, t ex facialispares eller herpes zoster med allmänpåverkan ska skickas till sjukhusspecialist.

Postherpetisk neuralgi

Se kapitel Smärta