Hud- och mjukdelsinfektioner

Reviderat 2021-06-23, uppdaterat länk till Rekommenderade läkemedel barn

Impetigo

Förstahandspreparat
Fucidin - kräm/salva

Övriga rekommenderade preparat
flukloxacillin
klindamycin

Erysipelas 

Förstahandspreparat
fenoximetylpenicillin

Övriga rekommenderade preparat
klindamycin
bensylpenicillin
kloxacillin

Kattbett

Förstahandspreparat 
fenoximetylpenicillin

Övriga rekommenderade preparat
amoxicillin-klavulansyra

Hund- / människobett/ bett av mindre sällskapsdjur

Förstahandspreparat 
amoxicillin-klavulansyra

Övriga rekommenderade preparat
Eusaprim Forte
doxycyklin

Erytema migrans

Förstahandspreparat 
fenoximetylpenicillin

Övriga rekommenderade preparat
doxycyklin

Varicella/Herpes Zoster

Förstahandspreparat
valaciklovir

Övriga rekommenderade preparat
aciklovir

Akuta tillstånd, intertriginös streptokockdermatit, follikuliter, hidroadenitis suppurativa, sårinfektioner, svårläkta ben-, fot-och trycksår, fotinfektioner vid diabetes: se Stramas app, finns även som webb-version.

Lokaliserade primära purulenta infektioner i huden

Exempelvis paronyki, hidroadenit och furunkel/karbunkel.

Primärt alltid lokalbehandling, såsom incision och noggrann tvätt. Vid incision och god dränering av mindre abscess behövs oftast inte antibiotika

Impetigo är en smittsam ytlig hudinfektion som oftast orsakas av S.aureus. Andra agens är β-hemolytiska streptokocker grupp A ,C och G liksom Pseudomonas aeruginosa. Krustorna ska tvättas bort med tvål och vatten och vid behov rengöras ytterligare med klorhexidinlösning x 2. Tänk också på att rengöra t.ex. hjälm, örngott, nässpray och annat som kan vara kontaminerat och därmed orsaka återsmitta. Vid mild/måttlig impetigo som inte svarar på enbart rengöring rekommenderas Fucidin kräm/salva. Bactroban salva bör reserveras till patienter med impetigo orsakad av MRSA.

Impetigo som inte svarar på lokalbehandling, progredierande impetigo och utbredd impetigo behandlas med peroral antibiotika. Sårodling bör tas i dessa fall.

Systemisk antibiotikabehandling vid övriga hudinfektioner bör ha god effekt mot stafylokocker och streptokocker.

Farmakologisk behandling av vuxna

Förstahandsval
Fucidin kräm/salva x 2-3 i 7 dagar
flukloxacillin 1 g x 3 i 7 dagar

Andrahandsval
Vid penicillinallergi: klindamycin 300 mg x 3 För handläggning av barn: Rekommenderade läkemedel för barn eller Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (extern länk)

Erysipelas

Då den helt dominerande etiologin är β-hemolytiska streptokocker behandlas erysipelas i normalfallet med fenoximetylpenicillin (pcV).

Farmakologisk behandling av vuxna

Förstahandsval
pcV 1g x 3 ( vikt upp till 90 kg) i 10 dagar
pcV 2 g x 3 (90-120 kg) 

Andrahandsval
Vid pc-allergi: klindamycin 300mg x 3 i 10 dagar
Om patienten är så allmänpåverkad att parenteral terapi anses indicerad rekommenderas inj. Bensylpenicillin 1-3 g x 3 iv. Om samtidig S. aureus-täckning önskas (om infektionen utgår från ett smetigt sår) är det tillräckligt att enbart behandla med inf. Kloxacillin 2 g x 3.

Infektioner efter bett

Kattbett ger ofta upphov till infektion som utvecklas inom ett par timmar efter bettet medan infektion vid hundbett är ganska ovanligt. Antibiotikabehandling ska övervägas vid tecken på infektion såsom rodnad mer än två centimeter runt bettstället, svår smärta eller purulent sekretion. Vid feber och allmänpåverkan eller svårighet att röra en led bör patienten remitteras till sjukhus. Förebyggande antibiotikabehandling ges under 3 dagar vid bett i ansikte, i direkt anslutning till led och till patienter med nedsatt immunförsvar.

Det är viktigt med noggrann sårrevision. Primärsutur i ansiktet, på övriga ställen lämnas såret öppet. Immobilisering av skadad extremitet. Om möjligt högläge. Cefalosporiner, erytromycin, klindamycin och isoxazolylpenicilliner är inte verksamma mot Pasteurella multocida som är den vanligaste etiologin till infektioner vid kattbett, vid hundbett även S.aureus.

Farmakologisk behandling av vuxna

Kattbett

Förstahandsval
pcV 1 g x 3 i 10 dagar


Vid sent debuterande infektion(>2 dygn), lednära infektion, bett i ansikte och till immunsupprimerade patienter amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dagar

Hund/människobett/bett av mindre sällskapsdjur som kanin och hamster 
amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dagar

Andrahandsval
Vid pc-allergi vid alla ovan beskrivna bett: Eusaprim forte 800/160 mg x 2 i 10 dagar eller doxycyklin 200mg dag 1, därefter 100mg x1 i 8 dagar.
För handläggning av barn: Rekommenderade läkemedel för barn eller Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (extern länk)

Erytema migrans

Orsakas av Borreliaspiroketer som överförs via fästingbett. Fästingen ska tas bort så fort som möjligt. Bettreaktion uppträder inom ett dygn och försvinner vanligtvis inom en vecka men kan ofta passera oupptäckt. Hudutslaget, erytema migrans (EM), uppträder på platsen för bettet efter en inkubationstid på 4 dagar-4 veckor och börjar som en homogen rodnad som senare oftast bleknar centralt. EM är större än bettreaktionen och diametern ska vara >5cm för diagnos. Diagnosen är klinisk. Högst 50% av patienterna har positiv serologi.

Borrelialymfocytom (BL) är en 1-5 cm stor, solitär, nodulär, oöm, blåröd hudförändring. BL är vanligare hos barn där örsnibben är typisk plats, hos vuxna istället bröstvårtan. Oftast klinisk diagnos. 1/3 har haft föregående EM. Serologi (oftast både IgG- och IgM positiv) eller biopsi kan vara till hjälp.

Farmakologisk behandling av vuxna (EM)

Förstahandsval

  • pcV 1 g x 3 i 10 dagar

Andrahandsval
Vid pc-allergi:

  • doxycyklin 100 mg x 2 eller 200 mg x 1 i 10 dagar

Gravida

Förstahandsval

  • pcV 2 g x 3 i 10 dagar

Andrahandsval
Vid pc- allergi hos gravid:

  • Första trimestern: doxycyklin enl. ovan
  • Andra och tredje trimestern: azitromycin 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x1 dag 2-5

EM med feber/EM i huvud-halsregionen/multipla EM eller BL

Förstahandsval

  • doxycyklin 100 mg x 2 eller 200 mg x 1 i 14 dagar

Gravid: rådgör med infektionsläkare

Vid behov av sjukhusvård: inj Rocephalin 2 g x 1 i 10 dagar
För handläggning av barn: Rekommenderade läkemedel för barn eller Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (extern länk)

Varicella

Friska barn >1 månad behöver sällan behandling. Barn med nedsatt immunförsvar, nyfödda och gravida är specialistfall, se www.infpreg.se.

Varicella hos immunkompetenta vuxna
Alla över 20 års ålder, samt även yngre med samtidig annan allvarlig sjukdom bör erbjudas behandling. Behandlingen bör sättas in så snart som möjligt och ej senare än tre dygn efter blås- debut.

Farmakologisk behandling av vuxna

Förstahandsval

  • valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar

Andrahandsval

  • aciklovir 800 mg x 5 i 7 dagar 


Vid allvarlig infektion är det ofta indicerat med sjukhusvård och parenteral behandling med aciklovir.

Herpes Zoster

Antiviral behandling bör ges till alla >50 år och till alla med komplicerad herpes zoster. Behandlingen bör sättas in så tidigt som möjligt och senast inom 72 timmar efter debut av hudutslag. Till personer med nedsatt immunförsvar bör behandling sättas in snarast, oavsett hur lång tid det gått efter debut av blåsor och oavsett patientens ålder. För dessa grupper kan behandling ge ett förkortat och lindrat sjukdomsförlopp, men det finns ingen övertygande dokumentation för att incidensen av postherpetisk smärta minskar. För personer <50 år med okomplicerad herpes zoster rekommenderas inte antiviral behandling.

Farmakologisk behandling av vuxna

Förstahandsval

  • valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar

Andrahandsval

  • aciklovir 800 mg x 5 i 7 dagar

Patienter med komplicerad herpes zoster, dvs zoster oticus, zoster ophtalmicus, zoster med motorisk neuropati, t ex facialispares eller herpes zoster med allmänpåverkan är specialistfall.

Postherpetisk neuralgi

Se farmakologisk behandling av neuropatisk smärta i kapitlet Smärta.

Dela:

Hade du nytta av informationen?