Janusinfo

Reviderat 2022-01-01. Inga ändringar.

Använd med fördel Janusfönstret i läkemedelsmodulen i TakeCare för förskrivningshjälp. Särskilt viktigt att läsa informationen under varje knapp som lyser rött, då det på patientens läkemedelslista finns läkemedel som behöver undvikas eller som ger påtagligt ökad risk. Gul knapp visar läkemedel som kan behöva dosjusteras eller som ger måttligt ökad risk. Obs! I Pascal, förskrivningsverktyg för dosdispenserade läkemedel, finns ej eGFR.

Vad betyder knapparna?

Interaktion

Generell information utifrån läkemedelssubstansen. Bedömningarna baseras på en parvis kombination av substanser. Information om den medicinska konsekvensen, mekanismen bakom interaktionen och en rekommendation om hur interaktionen bör hanteras.

eGFR

Anger ett relativt eGFR baserat på senast tagna P/S-Kreatinin (högst ett år gammalt), kön och ålder. Specifik information och rekommendation om läkemedlet baserat på graden av njursvikt och normal underhållsdos. Kalkylator för absolut eGFR kan användas om patienten avviker väldigt mycket från normal kroppsstorlek (aktuell vikt och längd behövs för beräkning). Obs! Systemet känner inte av patientens aktuella dos, den rekommenderade dosändringen kan redan vara utförd.

Ä

Läkemedel som bör undvikas hos patienter 75 år och äldre, om inte särskilda skäl föreligger. För dessa läkemedel är det särskilt viktigt att det finns aktuell indikation, att nyttan överväger riskerna med behandlingen och att behandlingen följs upp och omprövas regelbundet med täta intervall.

Fosterpåverkan

Bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel.

Amning

Generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden.

Biverkning

Biverkningssökning där sökningen sker i FASS-avsnitten: Biverkningar, Kontraindikation samt Varningar och försiktighet.

Hade du nytta av informationen?