Osteoporos

Reviderad 2021-01-01. Generiskt namn teriparatid.

Förstahandspreparat

Kalcipos D Forte
Aclasta - rekvisition

Övriga rekommenderade preparat
Prolia 
teriparatid- specialistpreparat

Bakgrund

Syftet med osteoporosbehandling är att förebygga och minska antalet frakturer. I första hand ska patienter som ådragit sig en osteoporosrelaterad fraktur (lågenergifraktur) behandlas, eftersom en sådan fraktur påtagligt ökar risken för ytterligare fraktur.

Övriga situationer där behandling bör övervägas

Peroral kortisonbehandling motsvarande prednisolon > 5 mg > 3 månader. Mätmässig osteoporos (2,5 SD under medelvärdet för bentäthet hos unga friska) i kombination med andra riskfaktorer för fraktur.

Behandlingsindikationen ökar med antalet riskfaktorer. Hög ålder är den enskilt starkaste riskfaktorn och ska vägas in i all bedömning av frakturrisk.

Som hjälp vid riskfaktorbedömning inför ställningstagande till behandling bör man använda FRAX, ett internetbaserat verktyg som tagits fram av WHO.
FRAX väger samman 12 st riskfaktorer och beräknar 10-års risken för framtida fraktur. 

Öppna FRAX (extern länk)

Mer information

För mer detaljerad information vad gäller bakgrund, utredning och behandling av osteoporos, läs vårdprogram OSTEOPOROS (intern länk, åtkomst endast inom Region Dalarnas nätverk). Här finns också en kort sammanfattning om utredning och behandling.
All läkemedelsbehandling bör kompletteras med rekommendationer om kost, motion och rökstopp, se kapitel Fysisk aktivitet

Kalcium och D-vitamin

Behandling med kalcium och D-vitamin (kolekalciferol) är i första hand aktuellt för patienter med benspecifik behandling (se nedan) och patienter med långvarig peroral kortisonbehandling. Många, särskilt äldre, får biverkningar av kalciumtillägg. Normalkost innehåller förhållandevis mycket kalcium varför behandlingsdosen 500 mg är tillräcklig för de flesta. Däremot kan det vara svårare att få tillräckligt med D-vitamin via kosten. Att använda en kombinationstablett med lägre kalciuminnehåll + D-vitamin 1 ggr dagligen ökar följsamheten till behandlingen och är tillräckligt för de flesta.

Det finns ingen indikation för behandling med kalcium i monoterapi oavsett om patienten har en verifierad osteoporos. Däremot kan det finnas vinster med D-vitaminsubstitution för äldre personer >80 år vid institutionsboende med lite utevistelse, eftersom förmågan att syntetisera D-vitamin i huden försämras med åldern. Gravida kvinnor med täckande klädsel eller slöja hela året, samt veganer, bör också erbjudas kalcium och D-vitamintillskott under graviditet, se PM (intern länk, åtkonmst endast inom Region Dalarnas nätverk). 

Benspecifik behandling

Bisfosfonater
Bisfosfonater är förstahandsval i de flesta situationer där benspecifik behandling är aktuell. Störst nytta av bisfosfonat behandling har patienter med etablerad osteoporos, dvs vid både osteoporos och tidigare fraktur. Allra störst nytta gör behandlingen hos patienter med kotfraktur. Dessa läkemedel reducerar också kortisoninducerad minskning av benmassan. Man har även sett en frakturreducerande effekt hos denna patientgrupp, främst kvinnor med kotfraktur.

Bisfosfonat bör i första hand ges som en årlig infusion (zoledronsyra 5 mg.) Infusionen är ett rekvisitionsläkemedel och måste beställas hem till varje förskrivande enhet. Aclasta finns sedan våren 2019 till ett betydligt lägre pris jämfört tidigare. Det är en färdig beredning av zoledronsyra vilket innebär en enkel administration. Aclasta är av denna anledning att föredra jämfört med zoledronic acid som i hög grad använts tidigare men krävt blandning och beredning.

Behandlingsduration normalt 3 år. Upp till 6 år för patienter med kotfraktur, uttalad låg bentäthet eller ny fraktur under pågående behandling. Ges ej vid eGFR< 35 ml/ min och ej vid hypokalcemi. Bisfosfonat i veckotablett (ex Alendronat) rekommenderas inte längre som förstahandsval  pga dålig compliance och begränsad absorbtion. 

Denosumab
Denosumab (Prolia) är förstahandsval till patienter med nedsatt njurfunktion (eGFR<35ml/min). Det är en monoklonal antikropp, som ges som subkutan injektion (förfylld spruta 60 mg) var 6:e månad och har indikationen postmenopausal osteoporos och manlig osteoporos. Eftersom effekten av given behandling snabbt avtar vid utsättning rekommenderas behandling tills vidare.

Teriparatid
Teriparatid är en PTH analog som kan vara aktuell vid behandling av svår osteoporos med kotkompressioner. De villkor som krävs för subvention finns beskrivna i FASS. Ges s.c. dagligen i 18 månader. Specialistpreparat.

Dela:

Hade du nytta av informationen?