Ångest, symptomdämpande

Reviderad 2021-01-01. Ny rubrik.

Symtomdämpande

Förstahandspreparat
prometazin - bör undvikas till äldre
propranolol
Theralen - bör undvikas till äldre

Övriga rekommenderade preparat
oxazepam
diazepam

Sjukdomsbehandlande

Se avsnitt ”Depression”

Vanligt vid livskriser och bör då som regel ej behandlas med läkemedel, utan hanteras genom rådgivning eller samtalskontakt med krisbearbetning. Vid svårare ångesttillstånd är det viktigt att utesluta bakomliggande orsaker såsom somatisk förklaring eller substansbruk. Ångest kan också vara framträdande symtom vid depression och andra psykiatriska tillstånd som neuropsykiatri, psykos och autismspektrumstörningar.

Ångestsjukdomarna såsom paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, PTSD och generaliserat ångestsyndrom (GAD) behandlas med terapeutiska insatser eller farmakologisk behandling. Kombinationsbehandling rekommenderas bara i särskilda fall. De svårare tillstånden är remissfall till psykiatrin, inte minst tvångssyndromen.

Behandling av ångesttillstånd hos barn och ungdomar kan ske både på BUP och i primärvård beroende på tillstånd och allvarlighetsgrad. Se ”Samverkansdokument. Ansvarsfördelning primärvård-BUP” på INTRA för stöd. Terapeutiska insatser med KBT ska ges före medicinering. Om medicinering blir aktuell är sertralin förstahandsmedel liksom hos vuxna. För mer stöd hänvisas till SFBUP:s ”Riktlinje för ångest och tvång” och/eller konsultation med BUP. Om det blir aktuellt med ångestlindrande medicinering används Lergigan och Theralen, för doser se FASS. Bensodiazepiner ska inte användas.

Behandling

  1. Terapi Kognitiv eller dynamisk inriktning.
  2. Farmakologisk behandling

Sjudomsbehandlande läkemedel

Samma preparat som under depressionsavsnittet. T.ex. används SSRI, SNRI och tricykliska preparat med god effekt. För sjukdomsspecifik behandling se Stockholms läns landstings vårdprogram för ångestsyndrom (extern länk).

Symtomdämpande läkemedel

kan ges under kortare period, planera utsättningen redan vid insättningen. Effektivitet i terapeutiskintervention minskar vid samtidig bensodiazepinbehandling.

  1. Lergigan (prometazin) är ej beroendeframkallande men ofta sederande, 10-50 mg vid behov eller vid svårare tillstånd på schema: 25+25+50 mg/dygn. Att känna efter vilket behov man har av lugnande medicin ökar ofta förbrukningen jämfört med att ta läkemedlet på schema, då hinner ångesten inte bli ohanterlig. Lergigan kan ges under graviditet. Försiktighet till äldre.
  2. Inderal (propranolol) 10-40 mg, verkar genom att dämpa hjärtklappning, ej beroendeframkallande. Snabbt tillslag och kort verkningstid, lämplig vid exempelvis situationsångest som rampfeber.
  3. Theralen (alimemazin) 5-60 mg/dygn. Finns som tabletter och flytande. Användbart som lugnande dagtid vid behov 5-15 mg. Ej beroendeframkallande men ofta sederande. Försiktighet till äldre.
  4. Oxascand (oxazepam) 5-30 mg/dygn har relativt långsamt tillslag och kort halveringstid. Stesolid (diazepam) 2,5-15 mg/dygn har ett snabbare tillslag och lång halveringstid.

Bensodiazepiner är lugnande och muskelrelaxerande med liten kognitiv påverkan och är relativt atoxiska. Snabb toleransökning ger risk för beroende och missbruk. Det är viktigt att planera utsättningen redan i samband med insättningen. Nedbrytningen är ofta sämre hos äldre med ökad risk för fallolyckor.

Pregabalin (Lyrica) rekommenderas ej. Det är kliniskt svåranvänt med varierande effekt och missbruksrisk.

Dela:

Hade du nytta av informationen?