Psykos

Reviderad 2021-01-01. Hänvisning till texten i den gröna rutan.

Förstahandspreparat

risperidon - OBS se text nedan.

Psykotiska symtom med organisk orsak samt geriatriska patienter med psykossymtom kan oftast behandlas i primärvården. Psykossjukdom såsom misstänkt schizofreni eller psykotiskt färgade maniska tillstånd utgör alltid orsak för konsultation eller remiss till psykiatrin.

Vid all psykosbehandling är det viktigt att individualisera den farmakologiska dosen samt kombinera farmakologisk behandling med psykosocialt stöd.

Farmakologisk behandling utanför psykiatrisk vård

Risperidon 0,5-1,5 mg/dygn. Mest beprövat av de nyare neuroleptika. Effekten kommer i två etapper; första inom någon timme med oros- och aggressionsdämpning samt sedering, efter ca 10 dygn ytterligare minskad oro, psykotiska symtom och aggression ytterligare. Sederingen, ofta övergående. Ger klassiska neuroleptikabiverkningar som parkinsonism, akatisi, QTc-förlängning, prolaktinstegring och viktuppgång men i mindre utsträckning än äldre neuroleptika och är därför relativt användarvänligt. Relativt övriga neuroleptika lite antikolinerg effekt. Om behandlingen planeras eller kan misstänkas pågå längre än 1-2 veckor bör prolaktin tas som utgångsvärde. Om högre dos än 1,5 mg/dygn behövs bör psykiatrin konsulteras. Utfasning krävs, se FAS-UT.

Dela:

Hade du nytta av informationen?