Motiverande samtal

Att stödja människor i beteendeförändring kräver ett hälsofrämjande förhållningssätt för att stärka personens tro på sin egen förmåga. Genom samtal tydliggörs personens motivation och mål och stärker tron på egna förmågan och känslan av sammanhang.

Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt stärker vi personens upplevelse av hälsa, välbefinnande och kontroll över sin situation. En person som söker vård behöver uppleva sig lyssnad på och bli accepterad som expert på sin person och sitt liv. På detta sätt bygger vi relationer och låter patientens resurser och kunskap om sin situation komma till användning, vilket ger bättre resultat och effektivare resurs­användning i vården.

Hälsofrämjande samtal

Fungerande kommunikation är en förutsättning för hälsofrämjande samtal. Förmågan att ta till sig information och kunskap om vad som skapar hälsa kallas hälsolitteracitet. Många patienter har av olika skäl svårt att uppfatta innehållet i ett samtal. Det kan bero på att personen kommer från en annan kultur, talar ett annat språk eller har en funktionsnedsättning. Det kan också bero på att personen upplever situationen stressig och som ett underläge. Därför är det viktigt att ta reda på hur personen tänker och uppfattar samtalet, vilket blir grunden till respektfulla möten.

Utbildare och handledare inom MI

Region Dalarna har jobbat länge med motiverande samtal i syfte att utveckla samtalsmetoder för att stödja patienter i förändring av levnadsvanor.

I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor lyfts samtalsmetodik som en allt mer central och viktig komponent i hälso- och sjukvårdens arbete. Där kommer det motiverande samtalets förhållningssätt, verktyg och strategier väl till pass som metod.

Regionens MI-utbildare och handledare har sin huvudsakliga arbetsplats i någon vårdverksamhet och fungerar som internkonsulter när behov av kurser och handledning finns.

Inställda MI-utbildningar

Under höstterminen 2020 blir det inga kurser eller utbildningstillfällen i MI på vanligt sätt. Detta i enlighet med regionens restriktioner med anledning av situationen med covid-19.

Eventuellt kommer vi dock kunna erbjuda alternativa fortbildningstillfällen i digital form och förhoppningsvis kan ordinarie utbildningsverksamhet komma igång igen under vintern/våren 2021.

Håll er gärna uppdaterade här på hemsidan för mer information.

 

Vid förfrågningar angående eventuella riktade utbildningsinsatser under hösten för just din/er verksamhet, kontakta MI-samordnare Mats Hogmark (mats.hogmark@regiondalarna.se) för diskussion om vad som kan vara möjligt.

Handledare inom MI kommer ut till er verksamhet och leder träning i grupp om minst 5-6 personer med tidigare MI-kunskap. Här kan handledaren anpassa träningen specifikt efter era önskemål och förutsättningar.

Diskutera erfarenheter inom MI parvis med hjälp av kompishandledning. Ett arbetssätt för en strukturerad diskussion som kräver lite tid men ger en god chans att vidareutveckla MI-kunnandet i vardagen.

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa personer hitta sin egen drivkraft till att skapa sig ett hälsosamt liv. MI är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta egna beslut i egen takt.

Öppna träningstillfällen

För dig som har gått någon MI-utbildning de senaste åren erbjuder vår MI-lärargrupp öppna träningstillfällen som ger dig möjlighet att repetera din MI-kunskap. Vi diskuterar, gör övningar och går igenom egna inspelade patientsamtal.

Öppna träningstillfällen hösten 2020

Vi återkommer med information.

Introduktionskurser i MI

Vår introduktionskurs i MI omfattar tre dagar. Du går först två dagar och har en uppföljningsdag några veckor senare. På uppföljningsdagen får du göra eget praktiskt arbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal.

Syftet med kursen är att informera, väcka intresse och engagemang om MI. Målet är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna dig trygg i att kunna använda motiverande samtal i kontakten med patienter.

Kursen tar också upp vikten att få stöd och uppmuntran på arbetsplatsen för att behålla sina kunskaper. En metod kompishandledning där man jobbar i par. Därför är det bra om minst två personer från samma arbetsplats går kursen, men det är inget krav.

För att nå goda färdigheter inom MI är uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal olika sätt. Här behöver verksamhetschefen ge kursdeltagaren tid för uppföljning och se det som en del i utbildning inom MI. Det är också positivt om verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse för MI.

Kostnad

Kostnader för höstens utbildningar:
 
MI-introduktionskurs omfattande 3 dagar: 900 kr
MI-fördjupningskurs omfattande 2 dagar: 600 kr
 
Andra anpassade fortbildningstillfällen prissätts i samråd med beställande verksamhet.

Kurser höstterminen 2020

Vi återkommer med information.

Har du frågor?

Kontakta caroline.holmen@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?