Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Motiverande samtal

Att stödja människor i beteendeförändring kräver ett hälsofrämjande förhållningssätt för att stärka personens tro på sin egen förmåga. Genom samtal tydliggörs personens motivation och mål och stärker tron på egna förmågan och känslan av sammanhang.

Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt stärker vi personens upplevelse av hälsa, välbefinnande och kontroll över sin situation. En person som söker vård behöver uppleva sig lyssnad på och bli accepterad som expert på sin person och sitt liv. På detta sätt bygger vi relationer och låter patientens resurser och kunskap om sin situation komma till användning, vilket ger bättre resultat och effektivare resurs­användning i vården.

Hälsofrämjande samtal

Fungerande kommunikation är en förutsättning för hälsofrämjande samtal. Förmågan att ta till sig information och kunskap om vad som skapar hälsa kallas hälsolitteracitet. Många patienter har av olika skäl svårt att uppfatta innehållet i ett samtal. Det kan bero på att personen kommer från en annan kultur, talar ett annat språk eller har en funktionsnedsättning. Det kan också bero på att personen upplever situationen stressig och som ett underläge. Därför är det viktigt att ta reda på hur personen tänker och uppfattar samtalet, vilket blir grunden till respektfulla möten.

Utbildare och handledare inom MI

Region Dalarna har jobbat länge med motiverande samtal i syfte att utveckla samtalsmetoder för att stödja patienter i förändring av levnadsvanor.

I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor lyfts samtalsmetodik som en allt mer central och viktig komponent i hälso- och sjukvårdens arbete. Där kommer det motiverande samtalets förhållningssätt, verktyg och strategier väl till pass som metod.

Regionens MI-utbildare och handledare har sin huvudsakliga arbetsplats i någon vårdverksamhet och fungerar som internkonsulter när behov av kurser och handledning finns.

Studenter som arbetar tillsammans
Inspirationsdag i motiverande samtal på Fornby folkhögskola 19 maj

Region Dalarnas MI-utbildargrupp bjuder in till årlig inspirationsdag för alla med grundläggande MI-kunskaper.

Som vanligt blir det en dag av både föreläsningar och interaktiva workshops i syfte att fördjupa och utveckla vårt gemensamma MI-kunnande.

Skriv upp datumet redan nu så kommer mer information om innehåll och upplägg på dagen senare under vintern 2020.

Handledare inom MI kommer ut till er verksamhet och leder träning i grupp om minst 5-6 personer med tidigare MI-kunskap. Här kan handledaren anpassa träningen specifikt efter era önskemål och förutsättningar.

Diskutera erfarenheter inom MI parvis med hjälp av kompishandledning. Ett arbetssätt för en strukturerad diskussion som kräver lite tid men ger en god chans att vidareutveckla MI-kunnandet i vardagen.

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa personer hitta sin egen drivkraft till att skapa sig ett hälsosamt liv. MI är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta egna beslut i egen takt.

Öppna träningstillfällen

För dig som har gått någon MI-utbildning de senaste åren erbjuder vår MI-lärargrupp öppna träningstillfällen som ger dig möjlighet att repetera din MI-kunskap. Vi diskuterar, gör övningar och går igenom egna inspelade patientsamtal.

Öppna träningstillfällen vinter/vår 2020 

Falu lasarett, Kompetenscentrum, Rum 2
Torsdag den 23 januari
Kl. 14.00-16.00 OBS! Ny tid

Falu lasarett, A1 (ovanför Gastronomen)
Tisdag den 3 mars OBS! Nytt datum
Kl.14.00-16.00

Falu lasarett, A1 (ovanför Gastronomen)
Tisdag den 28 april
Kl. 14.00-16.00

Introduktionskurser i MI

Vår introduktionskurs i MI omfattar tre dagar. Du går först två dagar och har en uppföljningsdag några veckor senare. På uppföljningsdagen får du göra eget praktiskt arbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal.

Syftet med kursen är att informera, väcka intresse och engagemang om MI. Målet är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna dig trygg i att kunna använda motiverande samtal i kontakten med patienter.

Kursen tar också upp vikten att få stöd och uppmuntran på arbetsplatsen för att behålla sina kunskaper. En metod kompishandledning där man jobbar i par. Därför är det bra om minst två personer från samma arbetsplats går kursen, men det är inget krav.

För att nå goda färdigheter inom MI är uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal olika sätt. Här behöver verksamhetschefen ge kursdeltagaren tid för uppföljning och se det som en del i utbildning inom MI. Det är också positivt om verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse för MI.

Kurser vårterminen 2020

Introduktionskurs öppen i Älvdalen
Datum: Den 6-7 februari med uppföljningsdag den 6 mars
Kursledare: Kerstin Åberg, Linus Bohman och Malin Neijman
Kurslokal: Älvdalens vårdcentral
Anmäl dig till kurs i Älvdalen

Introduktionskurs öppen i Falun
Datum: Den 19-20 mars med uppföljningsdag den 24 april
Kursledare: Carina Frelin, Maria Nordqvist och Jenny Törnqvist
Kurslokal: Kompetenscentrum, Rum 18, Falu lasarett
Anmäl dig till kurs i Falun

Kurstid: Kl. 9.00-16.00 alla dagar
För- och eftermiddagsfika ingå i kursen, lunchen bekostas av kursdeltagaren själv.

Kursen är avgiftsfri, men anmälan är bindande. Om du uteblir (utan att skicka ersättare) tas en avgift ut, så skicka gärna en ersättare om du får förhinder.

Fördjupningskurs öppen i Mora 
Datum: Den 3 mars (dag 1) och den 30 mars (dag 2) 
Kursledare: Maria Hjorth, Maria Persson och Katarina Andersson 
Kursavgift: 600 kronor 
Kurslokal: Seldingerrummet, plan 9, Mora Lasarett 

Anmäl dig till fördjupningskurs i Mora 

Alternativt meddela caroline.holmen@regiondalarna.se i god tid att du har fått förhinder.

Har du frågor?

Kontakta caroline.holmen@regiondalarna.se

Dela:

Caroline Holmén

Telefon: 023-49 00 72
E-post: caroline.holmen@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?