Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Samtal om hälsa

Samtal om hälsa är ett material för vårdpersonal på alla nivåer inom hälso- och sjukvården för att användas som stöd i det vardagliga arbetet för att hjälpa patienter/klienter förbättra sina levnadsvanor.

Samtal om hälsa bygger på fakta och bedömningar utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjen för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018). Till skillnad från tidigare riktlinjer ligger nu fokus på att stödja riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Riskgrupper är:

 • Vuxna med kronisk sjukdom, social sårbarhet eller vid flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt.
 • Vuxna som ska genomgå en operation.
 • Barn och unga.
 • Gravida.

Viktigt är dock att hälso- och sjukvården inte bortser från behovet av råd och stöd att förändra levnadsvanor även hos vuxna generellt. 

De flesta rekommenderade åtgärderna, oavsett levnadsvana, består av rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal. Den samtalsbaserade rådgivningen kan också kompletteras med olika typer av tillägg.

Materialet bygger på Personcentrerad vård med ett hälsofrämjande förhållningssätt med patientens delaktighet och samtalsmetoden Motiverande samtal som grund. Ett hälsofrämjande förhållningssätt syftar till att stärka patientens tilltro till sin egen förmåga. En person som kommer till vården behöver uppleva sig lyssnad på och accepterad som den expert den är på sin person och sitt eget liv. På detta sätt bygger vi relationer och låter patientens resurser och kunskap om sin situation komma till användning. Därigenom uppnås både ett bättre resultat och effektivare resursanvändning i vården.

Materialet "Samtal om hälsa" består av:

 • Folder/broschyr för vårdpersonal att ha i fickan eller på skrivbordet. Där finns kort fakta, tips/rekommendationer och påminnelser i samtalet med patienten.
 • Broschyren i webversion för den som föredrar att ha materialet på skärmen under patientsamtalet.
 • Bakgrundsmaterial riktat till personal med fördjupning av fakta, riskgrupper, riskbedömning, rekommenderade åtgärder, dokumentation och länkar. Här finns även fördjupning kring Jämlik vård och Åtgärdsnivåer.
 • Patientmaterial
""""
Vägledning Motiverande samtal

Motiverande samtal är en samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring.

Öppna samtalsguide
""""
Samtal om tobak

Tobaksbruk påverkar hälsan, därför undrar jag om du någon gång använt tobak? Vill du berätta?

Öppna samtalsguide
""""
Samtal om alkohol

Det finns ett samband mellan intag av alkohol och hälsa. Vill du berätta hur dina alkoholvanor ser ut?

Öppna samtalsguide
""""
Samtal om fysisk aktivitet

Att röra sig varje dag har betydelse för hälsan. Vill du berätta hur en vanlig vecka ser ut för dig när det gäller fysisk aktivitet?

Öppna samtalsguide
""""
Samtal om matvanor

Hur vi äter påverkar hälsan på många olika sätt.  Vill du berätta hur dina matvanor ser ut?

Öppna samtalsguide
""""
Samtal om stress och återhämtning

Förhållandet mellan stress och återhämtning påverkar hälsan, hur ser det ut i ditt liv? Vill du berätta?

Öppna samtalsguide

Hälso- och sjukvården har en uppgift att direkt påverka hälsa och överlevnad genom förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser. I Landstinget Dalarnas landstingsplan 2017-2020 beskrivs jämlik hälsa som ett prioriterat område och Landstingets verksamheter ska arbeta särskilt med att identifiera, utjämna och förebygga ojämlikheter i hälsa samt kompensera för de skillnader som existerar.

Målsättningen är att hälsan ska vara jämnt fördelad mellan människor i Dalarna. Skillnader på grund av socioekonomiska faktorer såsom kön, utbildning, inkomstnivå, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning ska inte medföra sämre hälsa för olika grupper av människor.

Det finns idag stora skillnader i befolkningen i Dalarna, precis som i resten av Sverige gällande förekomst av ohälsosamma levnadsvanor beroende på socioekonomiska faktorer. Socialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor. Om fler personer får hjälp och stöd att förändra sina ohälsosamma levnadsvanor kan alltså ojämlikheterna i befolkningens hälsa minska, vilket leder till vinster både för individen och för samhället.
I mötet med patienter i hälso- och sjukvården är det av stor vikt att i alla samtal ha individens perspektiv och sociala förutsättningar i beaktande. Levnadsvanorna är en viktig och påverkbar faktor för individens hälsa och 80 procent av all kranskärlsjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer kan förebyggas med hjälp av sunda levnadsvanor.

Levnadsvanorna är den enskilda faktor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige och den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor.

I Sverige idag har 50 procent av alla kvinnor och 65 procent av alla män minst en ohälsosam levnadsvana. Detta gör att huvuddelen av den samlade sjukdomsbördan i Sverige idag är orsakad av ohälsosamma levnadsvanor och de fyra levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor. För den som redan är sjuk kan stora hälsovinster göras genom förbättrade levnadsvanor.

Övergripande åtgärdsnivåer

Nedan visas en översikt över de två övergripande åtgärdsnivåer - rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal - som omfattas av riktlinjerna.

1. Rådgivande samtal

Beskrivning

 • Dialog med patienten - anpassade åtgärder.
 • Kan inkludera motiverande strategier. 
 • Kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel.
 • Kan kompletteras med återkommande kontakter (återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl) vid ett eller flera tillfällen.

Omfattning i tid
Vanligen 5-15 minuter.


2. Kvalificerat rådgivande samtal

Beskrivning

 • Dialog med patienten - anpassade åtgärder.
 • Åtgärderna är teoribaserade och struturerade.
 • Kan inkludera motiverande strategier. 
 • Kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel.
 • Kan ges individuellt eller i grupp.
 • Kompletteras med återkommande kontakter (återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl) vid ett eller flera tillfällen.
 • Förutsätter att personalen har fördjupad ämneskunskap samt är utbildad i den metod som används. 

Omfattning
Ofta tidsmässigt mer omfattande med upprepade sessioner än rådgivande samtal.


Samtliga nivåer förutsätter att personalen har kunskap om den eller de levnadsvanor åtgärden gäller och hälso- och sjukvården redan har konstaterat att personen har ohälsosamma levnadsvanor.

Socialstyrelsen ger i denna revidering av riktlinjerna inga rekommendationer om åtgärden enkla råd – det vill säga information och korta standardiserade råd om levnadsvanor.  Det är dock av stor vikt att hälso- och sjukvården fortsätter att erbjuda enkla råd om levnadsvanor. Enkla råd utgör en självklar del av de bedömningssamtal som hälso- och sjukvården har med patienter för att kartlägga och uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor.

Region Dalarna erbjuder utbildning i Motiverande samtal som grund för det kvalificerat rådgivande samtalet.

Dela:

Kontakt

Evelina Hilmersson

E-post: evelina.hilmersson@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?