Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Bilder på folder Samtal om hälsa

Alkohol

Vuxna med ett riskbruk av alkohol har kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Olika typer av riskbruk av alkohol kan ge upphov till olika typer av negativa konsekvenser.

Om en person har en hög genomsnittlig konsumtion, men sällan dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle, ökar risken dels för kroniska skador på kroppen (såsom leverskador och olika former av cancer), dels för psykiska störningar och sociala problem.

Om en person däremot mestadels dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle så ökar risken för dels akuta effekter (såsom olycksfall, våld och sociala problem), dels psykiska störningar.

Med riskbruk av alkohol avses en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden.

Riskgrupper

Inför operation
Personer med ett riskbruk av alkohol som ska genomgå en operation har en ökad risk att få komplikationer vid operationen och i efterförloppet.

Småbarnsföräldrar med riskbruk av alkohol
Riskbruk hos föräldrar till späd- och småbarn innebär, utöver samma risk som för andra vuxna, dessutom risk för försämrad omvårdnad och tillsyn av barnet.

Gravida
En hög alkoholkonsumtion under graviditeten ger kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död hos kvinnan, och kan även leda till missfall och skador på det väntade barnet. Det är också väl belagt att även måttliga mängder alkohol kan påverka graviditetsutfallet och skada fostret. Hur känsligt fostret är för alkohol beror inte bara på mängden alkohol, utan påverkas också av tidpunkt under fosterutvecklingen, genetisk sårbarhet och mammans metabolism. Det går därmed inte att ange någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditeten. Därför räknas allt bruk av alkohol under graviditeten som riskbruk.

Unga vuxna (18–29 år)
Risken för psykosociala problem är vid hög alkoholkonsumtion större än för andra grupper. Unga vuxna konsumerar också ofta större mängder alkohol vid ett och samma tillfälle, vilket medför en ökad risk för olycksfallsskador. För unga vuxna finns dock inga specifika centrala rekommendationer, utan de omfattas av de centrala rekommendationer som gäller för personer med riskbruk generellt.

Högriskgrupper
Det finns ytterligare grupper för vilka riskbruk av alkohol är mer riskfyllt än för andra, och för vilka det är särskilt angeläget med stöd för att minska alkoholkonsumtionen. Exempel på sådana grupper är personer med blodfettsrubbningar, högt blodtryck, övervikt eller fetma, kronisk smärta, leverpåverkan, hudsjukdom, schizofreni och ångest eller depression. Dessa tillstånd har genomgående en högre prioritering med samma rekommenderade åtgärd som gäller för personer med riskbruk generellt.

Missbruk/beroende
Bland personer med en alkoholkonsumtion som motsvarar ett riskbruk kan det finnas de som redan har utvecklat ett missbruk eller beroende. Här gäller andra rekommendationer om vård och behandling vid alkoholberoende som hittas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

I Dalarna finns vårdprogram för missbruks- och beroendevård samt en länsövergripande överenskommelse inom riskbruk, missbruk och beroendevård. 

Riskbedömning

Riskbruk av alkohol kan identifierad via AUDIT. 

Veckokonsumtion
Med en hög genomsnittlig konsumtion avses en alkoholkonsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män och nio standardglas för kvinnor. Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.

Intensivkonsumtion
Med intensivkonsumtion avses en alkoholkonsumtion av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män och fyra standardglas eller fler för kvinnor. Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.

Rekommenderad åtgärd

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal.
Rekommenderad åtgärd - alkohol
Hälso- och sjukvården bör erbjuda (i fallande prioritetsordning):
1. rådgivande samtal till vuxna personer med riskbruk av alkohol.
2. webb- och datorbaserad rådgivning till vuxna personer med riskbruk av alkohol.
Se mer om samtalet i foldern Samtal om hälsa

Dela:

Hade du nytta av informationen?