Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Bild på folder Samtal om hälsa

Fysisk aktivitet

All rörelse räknas! Det är bättre att röra sig lite än inte alls. Även en liten ökning ger positiva effekter på din hälsa.

Hur ser en vanlig vecka ut för dig när det gäller fysisk aktivitet, vill du berätta?

Uppmuntra och bekräfta.

 • Vad känner du till om hur fysisk aktivitet påverkar din hälsa?
 • Vill du veta mer?
 • Får jag berätta?
 • Vad tänker du om din nuvarande fysiska aktivitet?
 • Har du funderat på att förändra dina vanor gällande fysisk aktivitet?
 • Om du bestämmer dig för en förändring, hur skulle du kunna göra?
 • Vilka fördelar kan du se med att göra denna förändring?
 • Hur tänker du om det?
 • Vad blir ditt nästa steg?
 • Hur beredd är du att....på en skala från 0–10?

Fysisk aktivitet är en av de främsta åtgärderna för att förebygga förtida död oavsett orsak. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i när det gäller att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen. Skälet till detta är att hälso- och sjukvårdspersonal har enligt undersökningar hög trovärdighet, att patienter förväntar sig hälsovägledning vid besök och att hälso- och sjukvården når de grupper i samhället som är mest stillasittande.

Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser ("bensträckare") med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.

Otillräcklig fysisk aktivitet och stillasittande under en längre tid innebär en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Genom rekommenderad fysisk aktivitetsnivå minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Dessutom minskar risken att drabbas av vissa cancersjukdomar, framför allt tjocktarmscancer och bröstcancer.

Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet per vecka på en hög intensitetsnivå.

Sammanräkningen av aktivitetsminuter bygger på att tiden i den mera intensiva aktiviteten räknas dubbelt. Det vill säga 45 minuter promenad + 45 minuter löpning = 45 + 90 = 135 aktivitetsminuter. Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

 1. rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare samt särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet.

FaR är en metod för att stötta personer till en ökad fysisk aktivitet i syftet att förebygga eller behandla sjukdom. Metoden består av fem delar:

 1. Personcentrerat samtal som utgår från personens situation.
 2. FYSS. Ordinationen grundas på rekommendationerna i FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).
 3. Skriftlig ordination. Detta har bättre effekt än muntliga råd.
 4. Samarbete med aktivitetsarrangörer. Aktiviteten kan utföras på egen hand eller hos en arrangör.
 5. Uppföljning av ordinationen. Detta ger ökad aktivitetsnivå samt ökad följsamhet till ordinationen.

Barn/unga:

Fysisk aktivitet för barn och unga kan utgöras av aktiv transport i form av promenad eller cykel, lek och spontan eller organiserad fritid och motion.

För barn 0-5 år finns inga specifika rekommendationer, men daglig fysisk aktivitet ska hos gruppen uppmuntras och underlättas.

För barn och ungdomar 6-17 år rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet som bör vara av främst aerob karaktär med måttlig till hög intensitet.

Alla barn och ungdomar rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Aktuell forskning talar för att långa perioder av stillasittande kan leda till ohälsa, men det finns idag inte tillräckligt underlag för att ge någon evidensbaserad specifik rekommendation. Mer forskning behövs för att klargöra sambanden mellan stillasittande beteende och ohälsa, samt om eventuella samband är oberoende av den totala mängden fysisk aktivitet eller tid i måttlig till hög intensitet.

Äldre:

Vuxna över 65 år, bör även träna balans. Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger.

Gravida:

Rekommenderas att vara regelbundet fysiskt aktiva, men valet av aktiviteter kan behöva anpassas till tillståndet.

Högriskgrupper:

För vissa grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra. Det är därför särskilt angeläget att dessa grupper får hjälp och stöd att öka sin fysiska aktivitet. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har depression, schizofreni, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, högt blodtryck, blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller stort bukomfång.

Dela:

Hade du nytta av informationen?