Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Bild på folder Samtal om hälsa

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring.

"Motiverande samtal" (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i sin egen takt.

Region Dalarna har arbetat med motiverande samtal i över tio år i syfte att utveckla samtalsmetoder för att stödja patienter i förändring av levnadsvanor.

I enlighet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och mot bakgrund av den nya patientlagen (2015) med dess ökade tonvikt på information till patienten framstår samtalsmetoden som en allt mer central och viktig komponent i hälso- och sjukvårdens arbete. Där kommer det motiverande samtalets förhållningssätt, verktyg och strategier väl till pass som metod.

Region Dalarnas MI-utbildare och handledare har sin huvudsakliga arbetsplats i någon vårdverksamhet och fungerar som internkonsulter när behov av kurser och handledning finns.

Fyra steg som visar gradvisa processer i samtalet: 1. Engagera 2. Fokusera 3. Framkalla 4. Planera

 • Patienten är expert på sitt eget liv – och också den som själv måste besluta om och ansvara för en eventuell förändring.
 • Vårdgivaren kan (genom sitt kunnande och sin erfarenhet) assistera patienten i denna process.

Strategier

 • Ta reda på vad patienten redan vet.
 • Lyssna in patientens perspektiv, önskemål, kunskaper, resurser och motivation.
 • Erbjud ny kunskap/information/råd.
 • Undvik "rättningsreflexen"!
 • Ta reda på vad patienten tänker om det ni nu talat om.

 • Hur ser du på...?
 • Vad är bra/dåligt med...?

 • Så du både vill och inte vill...
 • Du känner att...

 • Vad tror du att du kommer att göra? / Vad blir ditt nästa steg?

Se "motstånd" i samtalet som en signal att gå en annan väg, undvik argumentation och be patienten istället att "berätta mer".

 • Yttranden som pekar mot en förändring.
 • Bekräfta styrkor, ansträngningar och intentioner.
 • Motivationen till förändring finns inom patienten.

 • "Hur kommer det sig att du sätter 4 och inte 1 eller 2?".
 • Att relatera till en lägre siffra ("lyfta" patientens siffra underifrån) lockar fram förändringsprat och stärker motivation.

Patientens skattning på en skala från 0 till 10 där 0 betyder "inte alls viktigt" och 10 betyder "mycket viktigt" är en viktig del i patientens utforskning av sin motivation till förändring.
0 ----------------------------------- 10
• Hur viktigt är det för dig att....?
• Om du skulle bestämma dig, hur säker är du på din förmåga att...?
• Hur beredd är du att idag...?

Dela:

Hade du nytta av informationen?