Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Bild på folder Samtal om hälsa

Tobak

All tobaksanvändning är, oavsett konsumtion, riskabel för hälsan. Därför är tobaksstopp bland det viktigaste du kan göra för din hälsa.

Vuxna dagligrökare har en kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Det finns en vetenskapligt belagd ökad risk för 58 olika sjukdomar, med bland annat en kraftigt ökad risk för flera typer av cancer, och en ökad risk för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.

Även snusning är förenat med allvarliga hälsorisker. Dagligsnusning hos vuxna personer ger något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtidig död.

Snusets effekt på hälsan är mindre studerad än rökningens. Risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke verkar inte vara större bland snusare än bland personer som inte använder tobak, däremot tycks snusare ha större risk att dö i hjärtinfarkt eller stroke. Lokala tandköttskador är väl dokumenterade.

Snusare har också visats ha en fördubblad risk för cancer i bukspottkörteln, som dock är en förhållandevis ovanlig sjukdom

Riskgrupper

Högriskgrupper
För vissa grupper är rökning mer riskfyllt än för andra, och det är särskilt angeläget att de får hjälp och stöd att sluta röka. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har blodfettsrubbningar, högt blodtryck, övervikt eller fetma, lungsjukdom, cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, schizofreni och depression.

Gravida
För gravida innefattar rekommendationerna även sporadisk rökning. Utöver de risker som är förknippade med rökning generellt, så ökar rökning under graviditeten också risken för moderkaksavlossning, för tidig förlossning, försämrad fostertillväxt och det finns även en överdödlighet när det gäller plötslig spädbarnsdöd om modern har rökt under graviditeten. Rekommenderad åtgärd vid rökande gravida är rådgivande samtal.

Ammande
För ammande innefattar rekommendationerna även sporadisk rökning. Nikotin övergår i bröstmjölken, vilket gör att barn som ammas får i sig nikotin om modern röker. Detta kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Rekommenderade åtgärder vid rökande ammande är kvalificerat rådgivande samtal.

Föräldrar som röker
Föräldrars eller andra vårdnadshavares rökning gör att barnet får ökad risk för exempelvis besvär och sjukdomar i öron och luftvägar. Det kan också öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Rekommenderade åtgärder vid rökande föräldrar är kvalificerat rådgivande samtal.

Personer som röker och ska genomgå en operation
Högprioriterad grupp då personer som röker och som ska genomgå en operation har en ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med operationen, huvudsakligen i form av försämrad sårläkning men också i form av lung- och hjärtkärlkomplikationer. Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel till personer som röker och ska genomgå en operation.

Riskbedömning

Riskbedömning rökning
All rökning, även tillfällig rökning och i små mängder, är förenad med hälsorisker, men risken ökar med antalet cigaretter man röker. Dagligrökning är ett mycket allvarligt tillstånd där flera åtgärder har effekt, dessa ses i prioriterad ordning nedan.

Riskbedömning snusning
Med snusning avses dagligsnusning som är förenat med allvarliga hälsorisker. Dagligsnusning hos vuxna personer ger något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död, men inga centrala rekommendationer finns för vuxna som snusar. För gravida och ammande finns särskilda rekommendationer

Rekommenderad åtgärd

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med eller utan tillägg med nikotinläkemedel för vuxna.
För unga under 18 år rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal och/eller webbaserad intervention.
För gravida som röker eller snusar rekommenderas rådgivande samtal.
Se mer om samtalet i foldern Samtal om hälsa.

Dela:

Hade du nytta av informationen?