Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Tobak

All tobaksanvändning är, oavsett konsumtion, riskabel för hälsan. Därför är tobaksstopp bland det viktigaste du kan göra för din hälsa.

Tobaksbruk påverkar hälsan, därför undrar jag om du någon gång använt tobak? Vill du berätta?

Uppmuntra och bekräfta.

 • Vad känner du till om hur rökning/snusning påverkar din hälsa?
 • Vill du veta mer?
 • Får jag berätta?
 • Vad tänker du om detta med din rökning/snusning?
 • Vad är det du gillar med att röka/snusa?
 • Vilka nackdelar ser du med din rökning/snusning?
 • Har du funderat på att förändra dina tobaksvanor?
 • Vilka fördelar kan du se med att sluta?
 • Om du bestämmer dig för att sluta, hur skulle du kunna göra?
 • Hur tänker du om det?
 • Vad blir ditt nästa steg?
 • Hur beredd är du att....på en skala från 0–10?

Vuxna dagligrökare har en kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Det finns en vetenskapligt belagd ökad risk för 58 olika sjukdomar, med bland annat en kraftigt ökad risk för flera typer av cancer, och en ökad risk för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.

Även snusning är förenat med allvarliga hälsorisker. Dagligsnusning hos vuxna personer ger något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtidig död.

Snusets effekt på hälsan är mindre studerad än rökningens. Risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke verkar inte vara större bland snusare än bland personer som inte använder tobak, däremot tycks snusare ha större risk att dö i hjärtinfarkt eller stroke. Lokala tandköttskador är väl dokumenterade.

Snusare har också visats ha en fördubblad risk för cancer i bukspottkörteln, som dock är en förhållandevis ovanlig sjukdom.

All rökning, även tillfällig rökning och i små mängder, är förenad med hälsorisker, men risken ökar med antalet cigaretter man röker. Dagligrökning är ett mycket allvarligt tillstånd där flera åtgärder har effekt, dessa ses i prioriterad ordning nedan.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

 1. Kvalificerat rådgivande samtal individuellt eller i grupp
 2. Proaktiv telefonrådgivning eller rådgivande samtal med särskild uppföljning

Samtal kan kompletteras med nikotinläkemedel.

Högriskgrupper:

För vissa grupper är rökning mer riskfyllt än för andra, och det är särskilt angeläget att de får hjälp och stöd att sluta röka. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har blodfettsrubbningar, högt blodtryck, övervikt eller fetma, lungsjukdom, cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, schizofreni och depression.

Gravida:

För gravida innefattar rekommendationerna även sporadisk rökning. Utöver de risker som är förknippade med rökning generellt, så ökar rökning under graviditeten också risken för moderkaksavlossning, för tidig förlossning, försämrad fostertillväxt och det finns även en överdödlighet när det gäller plötslig spädbarnsdöd om modern har rökt under graviditeten .Rekommenderad åtgärd vid rökande gravida är rådgivande samtal.

Ammande:

För ammande innefattar rekommendationerna även sporadisk rökning. Nikotin övergår i bröstmjölken, vilket gör att barn som ammas får i sig nikotin om modern röker. Detta kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Rekommenderade åtgärder vid rökande ammande är kvalificerat rådgivande samtal.

Föräldrar som röker:

Föräldrars eller andra vårdnadshavares rökning gör att barnet får ökad risk för exempelvis besvär och sjukdomar i öron och luftvägar. Det kan också öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Rekommenderade åtgärder vid rökande föräldrar är kvalificerat rådgivande samtal.

Personer som röker och ska genomgå en operation:

Högprioriterad grupp då personer som röker och som ska genomgå en operation har en ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med operationen, huvudsakligen i form av försämrad sårläkning men också i form av lung- och hjärtkärlkomplikationer. Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel till personer som röker och ska genomgå en operation.

Med snusning avses dagligsnusning som är förenat med allvarliga hälsorisker. Dagligsnusning hos vuxna personer ger något till måttligt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död, men inga centrala rekommendationer finns för vuxna som snusar. För gravida och ammande finns särskilda rekommendationer.

Rekommendationer om snusning finns för gravida och ammande. Hälso- och sjukvården bör erbjuda:

 1. Rådgivande samtal till gravida och ammande som snusar.

Utöver de hälsorisker som förknippas med snusning generellt, så innebär snusning under graviditeten också en ökad risk för tidig förlossning, havandeskapsförgiftning och andningsuppehåll hos det nyfödda barnet. Nikotin övergår i bröstmjölken. Det gör att barn som ammas får i sig nikotin om modern snusar, vilket kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd.

Dela:

Hade du nytta av informationen?