Fem glada människor som möter varandras händer

Regional systemledning

I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen där representanter från socialtjänsten och hälso- och sjukvården möts regelbundet. Grupperingarna finns inom den regionala samverkans– och stödstrukturen i länet (RSS Dalarna). 

Länsnätverket för förvaltningschefer

Ett samverkansforum på högsta tjänsteledningsnivå mellan kommunerna och regionen i frågor som rör kunskapsstyrning och kunskapsutveckling av socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård. Kommunerna representeras av socialtjänstens förvaltningschefer (socialchef eller dylikt) och regionen representeras av hälso- och sjukvårdsdirektören, divisionschef psykiatri och habilitering, divisionschef primärvård, divisionschef medicin samt chef för Vårdval och förvaltningschef för Dalarnas hjälpmedelscenter. Länsnätverket sammanträder ca sex gånger per år.

Socialchefsnätverket

Ett samverkansforum på högsta tjänsteledningsnivå mellan kommunerna i frågor som rör kunskapsstyrning och kunskapsutveckling av socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård som ej berör Region Dalarna. Kommunerna representeras av socialtjänstens förvaltningschefer (socialchef eller dylikt). Socialchefsnätverket sammanträder nio-tio gånger per år.

Välfärdsrådet

Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan där förtroendevalda från kommunerna och regionen möts. Kommunernas ledamöter utgörs av ordförande i socialnämnd eller motsvarande nämnd. Regionens ledamöter utgörs av presidiet i  hälso- och sjukvårdsnämnd. Välfärdsrådet sammanträder fem-sex gånger per år.