Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Laglighetsprövning

Landstingets beslut får överklagas av den som är medlem i landstinget. Medlem är den som är medlem av en kommun inom landstinget.

Vilka beslut får överklagas?

De beslut som får överklagas är:

  • beslut av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse.
  • beslut av landstingets övriga nämnder om det inte är av rent förberedande art eller rent verkställande art.
  • beslut av tjänstemän som fattats enligt delegation från nämnden.

Hur överklagas ett beslut?

Vill du överklaga ett landstingsbeslut ska du skriva till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun.  Ange vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter du stöder dig på samt vilken ändring du vill ska ske.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på landstingets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Landstingets anslagstavla finns på plan 3 i landstingshuset i Falun. Respektive nämnds förvaltning kan ge upplysning om när ett protokoll är justerat.

Om du överklagar ett beslut enligt Förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) skriver du istället direkt till landstinget enligt den besvärshänvisning du fått tillsammans med beslutet.

Överklagandet ska ha kommit in till landstinget inom tre veckor från det att du fått del av beslutet.

Hur behandlar domstolen ett överklagande?

Domstolen skall upphäva ett landstings beslut om

  • det inte har tillkommit i laga ordning.
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget.
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Domstolen prövar inte lämpligheten av ett landstingsbeslut. Domstolen får inte sätta något annat beslut i stället. Det är landstinget själv som skall fatta ett nytt beslut om det behövs.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till länsrätten. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på landstingets officiella anslagstavla som återfinns landstingets på centrala förvaltning, Vasagatan 27 i Falun.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten kan upphäva kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunendet organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?