Revision

Ansvaret för revision i regionen åligger förtroendevalda revisorer som väljs av regionfullmäktige. I Region Dalarna finns fem förtroendevalda revisorer som gemensamt bildar ett revisorskollegium.

Varje revisor ska dock fullgöra sitt uppdrag individuellt. Revisorerna utövar den demokratiska kontrollen över regionens verksamhet och ska granska att räkenskaperna är rättvisande, att regionens interna kontroll fungerar och att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Efter varje budgetår gör revisorerna en samlad bedömning, som kommer till uttryck i en revisionsberättelse, av hur verksamheten skötts under det gångna året. I denna bedömning prövar revisorerna också om de förtroendevalda i styrelser och nämnder ska beviljas ansvarsfrihet. Det är dock regionfullmäktige som har att ta ställning till om ansvarsfrihet ska beviljas eller ej.

Revisorerna väljer själva utifrån bedömningar av risker och väsentligheter i verksamheten vilka områden som skall granskas. Resultaten från granskningarna redovisas i särskilda gransknings-PM baserade på revisorernas egna iakttagelser och de rapporter som utarbetas av de sakkunniga. Avsikten med revisorernas arbete är bland annat att stödja förvaltningsorganisationen genom att till exempel peka på olika förbättringsområden, alternativa lösningar etc. Därför arrangerar revisorerna ofta utbildningar eller seminarier knutna till valda granskningsområden.

I det praktiska granskningsarbetet ska revisorerna biträdas av sakkunniga vilka till exempel utgörs av egna anställda, auktoriserade revisorer eller andra kvalificerade specialister och konsulter. I Region Dalarna finns ett mindre revisionskontor med en anställd till stöd för revisorerna medan merparten av granskningsarbetet utförs av olika anlitade revisions- och konsultföretag.

Revision i bolag och stiftelser

Regionen äger eller är delägare i olika bolag samt huvudman för flera verksamhetsdrivande stiftelser. Den demokratiska kontrollen över dessa bolag och stiftelser utövas av förtroendevalda revisorer som ska väljas bland de revisorer som har till uppdrag att granska regionens egen verksamhet. I aktiebolagen kallas dessa revisorer för lekmannarevisorer. I bolagen och stiftelserna finns också auktoriserade revisorer som tillsätts av bolagsstämman eller av regionen som huvudman för stiftelserna.

Regler om revisionen i sådana bolag och stiftelser finns i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen. Regionen förvaltar också ett antal stiftelser (fonder) som tillkommit genom att medel donerats under villkor att avkastningen helt eller delvis ska användas för speciella syften. Flertalet av dessa fonder revideras av regionens revisorer.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Jag söker förtroendevald

Dela:

Hade du nytta av informationen?