Rapporter

Revisorernas granskningar finns redovisade i olika gransknings-PM.

Som grund för dessa ligger dels revisorernas egna iakttagelser, dels de rapporter som är framtagna av anlitade revisions- eller konsultföretag på revisorernas uppdrag.

Granskning av regionens anskaffning av konst

Förstudie av regionens samverkan med kommunerna

Granskning av delårsrapport 2022-07-31

Uppföljningsgranskning av regionens brandskyddsarbete

Granskning av regionens ansvar för de förtroendevaldas trygghet

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av regionens användning av applikationer

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Förstudie av införandet av nytt vårdinformationssystem

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 31 sidor)

Granskning av regionens suicidpreventiva arbete

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Granskning av riktade statsbidrag

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 10 sidor)

Uppföljningsgranskning av förskjutning av vård från slutenvård till primärvård

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 38 sidor)

Granskning av intern kontroll 2021

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Granskning av avtalsvillkor i upphandlingar

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av regionens chefsförsörjning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 36 sidor)

Granskning av regionens arbete med att motverka diskriminering av enskilda medborgare

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 29 sidor)

Granskning av regionala utvecklingsnämndens handläggning av projektmedel mm

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)
 
Rapport (pdf, 21 sidor)
 

Granskning av delårsrapport per 2021-07-31 

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Granskning av vårdens kommunikation med patienten i samband med tidsbokning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 31 sidor)

Granskning av regionens förvaltning av donationsstiftelser

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av interna debiteringar

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av regionens hantering av skyddade personuppgifter

Gransknings-PM (pdf 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Uppföljningsgranskning av hälso- och sjukvårdens klagomålshantering

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av ersättning till läkare vid länsvuxenpsykiatriska kliniken

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020-12-31

Granskning PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av regionens folkhälsoarbete

Granskning-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 30 sidor)

Granskning av regionens anskaffning av digitalt processtöd till primärvården

Granskning-PM (pdf, 3 sidor)

Rapport (pdf, 27 sidor)

Granskning av intern kontroll 2020

Granskning-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Granskning av regionens hantering av covid-19

Granskning-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av stora investeringar och avskrivningar

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av regionala utvecklingsnämndens resurser

Granskning-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av regionens kommunikation med medborgarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Granskning av regionens samverkan med fackliga organisationer

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 18 sidor)

Granskning av förutsättningar för ledarskap

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 36 sidor)

Granskning av läkemedelsförsörjningen i Region Dalarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 41 sidor)

Granskning av servicenämndens samverkan och kostnadsberäkningar för servicetjänster

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 46 sidor)

Granskning av regionens styrning av användningen av digital teknik

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor) 

Granskning av regionens implementering av antikorruptionspolicyn

Granskning-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av regionalt cancercentrum

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av delårsrapport 2020-07-31

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Uppföljningsgranskning av struktur- och förändringsplan 2015 

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Uppföljningsgranskning av omhändertagandet av brottsoffer 

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 9 sidor)

 

Granskning av bokslut 2019

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av intern kontroll 2019

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 10 sidor)

Granskning av avbrottsskydd i regionens telefoni

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Uppföljningsgranskning av barn- och ungdomspsykiatrin

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av brandskyddsarbetet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 34 sidor)

Granskning av rådgivning och stöd till patienten kring vårdgarantin

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av regionenens arbete med kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 27 sidor)

Förstudie om regional utveckling och regionala utvecklingsnämndens uppdrag

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 18 sidor)

Uppföljningsgranskning av rätten till fast vårdkontakt

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 45 sidor)

Granskning av förskjutning av vård från slutenvård till primärvård

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 29 sidor)

Bilaga (pdf, 9 sidor)

Granskning av ändamålsenligheten i regionens centrala stödfunktioner

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av avtalskontroll i kollektivtrafiken

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av regionens kostnadsutveckling

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 50 sidor)

Granskning av ägarstyrningen av Tåg i Bergslagen AB

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor) 

Granskning av landstingets interna kontroll 2018

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 12 sidor)

Granskning av målstyrning och uppföljning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av projekt och projektliknande arbetsformer i hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av landstingets IT- och informationssäkerhet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Granskning av klagomålshantering inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 12 sidor)

Förstudie om personalrekrytering

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 38 sidor)

Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 40 sidor)

Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 28 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 5

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 33 sidor)

Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-06-30

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av våld och hot inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av vattenförsörjningen vid sjukhusen i Falun, Mora och Avesta

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Uppföljningsgranskning av landstingets styrning av miljöarbetet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av bokslut och årsredovisning 2017

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Övertagande av kollektivtrafiken - förstudie

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Granskning av implementeringen av arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 29 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdens planering av vården för de mest sjuka äldre

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 30 sidor)

Granskning av budgetering och uppföljning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av intern kontroll 2017

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens omhändertagande av brottsoffer

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 4

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 32 sidor)

Granskning av patientflöden och effektivitet inom ögonsjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 39 sidor)

Granskning av implementering av samverkansnämndens politiska viljeinriktningar

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 21 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdens införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av akutsjukvårdens rutiner för hemskickande av patienter

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av kompetensutveckling för personal inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 3

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 32 sidor)

Uppföljningsgranskning av landstingets användning av stafettläkare

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Uppföljningsgranskning av attester inom personalområdet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 21 sidor)

Granskning av bokslut och årsredovisning 2016

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning landstingsstyrelsens efterlevnad av fullmäktiges budgetbeslut

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 7 sidor)

Bilaga (pdf, 11 sidor)

Granskning av en patientgrupp i kläm

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 28 sidor)

Granskning av intern kontroll 2016

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 32 sidor)

Granskning av styrelsens kvalitetssäkring av redovisningen

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 2

Gransknings-PM (psd, 2 sidor)

Rapport (pdf, 27 sidor)

Granskningar av patienters samlade väntetider

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av patientflöden och effektivitet inom barn- och ungdomspsykiatrin

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 1

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 41 sidor)

Granskning av landstingsstyrelsens verkställighet av beslut

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 18 sidor)

Granskning av delårsrapporten

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av kontroll av legitimationer vid anställning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 11 sidor)

Uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsförläggning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Förstudie – fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av donationsstiftelser

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 12 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?