Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Rapporter

Revisorernas granskningar finns redovisade i olika gransknings-PM.

Som grund för dessa gransknings-PM ligger dels revisorernas egna iakttagelser, dels de rapporter som på revisorernas uppdrag är framtagna av anlitade revisions- eller konsultföretag.

Uppföljningsgranskning av Barn- och ungdomspsykiatrin

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets interna kontroll 2018

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av målstyrning och uppföljning

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av projekt och projektliknande arbetsformer i hälso- och sjukvården

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets IT- och informationssäkerhet

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av klagomålshantering inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM

Rapport

Förstudie om personalrekrytering

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen

Gransknings-PM 

Rapport

Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 5

Gransknings-PM

Rapport

Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-06-30

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av våld och hot inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av vattenförsörjningen vid sjukhusen i Falun, Mora och Avesta

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning av landstingets styrning av miljöarbetet

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av bokslut och årsredovisning 2017

Gransknings-PM

Rapport

Övertagande av kollektivtrafiken - förstudie

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av implementeringen av arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av hälso- och sjukvårdens planering av vården för de mest sjuka äldre

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av budgetering och uppföljning

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av intern kontroll 2017

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens omhändertagande av brottsoffer

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 4

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av patientflöden och effektivitet inom ögonsjukvården

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av implementering av samverkansnämndens politiska viljeinriktningar

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av hälso- och sjukvårdens införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av akutsjukvårdens rutiner för hemskickande av patienter

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av kompetensutveckling för personal inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 3

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning av landstingets användning av stafettläkare

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning av attester inom personalområdet

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av bokslut och årsredovisning 2016

Gransknings-PM

Rapport

Granskning landstingsstyrelsens efterlevnad av fullmäktiges budgetbeslut

Gransknings-PM

Rapport

Bilaga

Granskning av en patientgrupp i kläm

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av intern kontroll 2016

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av styrelsens kvalitetssäkring av redovisningen

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 2

Gransknings-PM

Rapport

Granskningar av patienters samlade väntetider

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av patientflöden och effektivitet inom BUP

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 1

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingsstyrelsens verkställighet av beslut

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av delårsrapporten

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av kontroll av legitimationer vid anställning

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsförläggning

Gransknings-PM

Rapport

Förstudie – fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av donationsstiftelser

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av årsredovisning 2015

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets likviditetsplanering

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av kultur- och bildningsnämndens bidragsgivning

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning av förekomsten av bisysslor

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av åtgärder i anledning av ärenden i patientnämnden

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av intäktsredovisning avseende utomlänsvård

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning av förekomsten av riskbedömningar i vården

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av förmånsbeskattning i landstinget

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av intern kontroll 2015

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets arbete med att reducera vårdrelaterade infektioner

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av styrelser och nämnders ansvar för beredning och verkställighet av landstingsplanen

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av hälso- och sjukvårdens semesterplanering

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av delårsbokslutet per 2015-08-31

Gransknings-PM

Rapport

Förstudie av landstingets primärvård

Gransknings-PM

Förstudie

Uppföljningsgranskning av rätten till fast vårdkontakt

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av efterlevnaden av patientlagen

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets interna kontroll

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av tandvårdsnämndens interna kontroll

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets palliativa vård

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av årsredovisning 2014

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av styrelsens hantering av uppdraget att tillvarata positiva exempel

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets strategiska miljöarbete

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av hälso- och sjukvårdens arbete med att tillvarata patientens erfarenheter och upplevelser

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets upphandling av konsulter

Gransknings-PM

Rapport

Bilaga 1

Bilaga 2

Granskning av samverkan kring folkhälsa

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets delårsrapport per 2014-08-31

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning av landstingets sjukgymnastik

Gransknings-PM

Rapport

Uppföljningsgranskning avseende landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av specialitetsråden i Uppsala - Örebroregionen (gemensam i sjukvårdsregionen)

Gransknings-PM

Rapport

Studie av rättspsykiatrin i ett regionalt perspektiv

Skrivelse

Studie

Granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar och yttrandefrihet

Gransknings-PM

Rapport

Bilaga

Granskning av landstingets avskrivningar och anläggningsregister

Gransknings-PM

Rapport

Granskning av landstingets användning av sjuksköterskeresurser inom primärvården

Gransknings-PM

Rapport

Bilaga till granskningsrapport

Dela:

Hade du nytta av informationen?