Rapporter

Revisorernas granskningar finns redovisade i olika gransknings-PM.

Som grund för dessa ligger dels revisorernas egna iakttagelser, dels de rapporter som är framtagna av anlitade revisions- eller konsultföretag på revisorernas uppdrag.

Uppföljningsgranskning av omhändertagandet av brottsoffer

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Granskning av bokslut 2019

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av intern kontroll 2019

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 10 sidor)

Granskning av avbrottsskydd i regionens telefoni

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Uppföljningsgranskning av barn- och ungdomspsykiatrin

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av brandskyddsarbetet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 34 sidor)

Granskning av rådgivning och stöd till patienten kring vårdgarantin

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av regionenens arbete med kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 27 sidor)

Förstudie om regional utveckling och regionala utvecklingsnämndens uppdrag

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 18 sidor)

Uppföljningsgranskning av rätten till fast vårdkontakt

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 45 sidor)

Granskning av förskjutning av vård från slutenvård till primärvård

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 29 sidor)

Bilaga (pdf, 9 sidor)

Granskning av ändamålsenligheten i regionens centrala stödfunktioner

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av avtalskontroll i kollektivtrafiken

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av regionens kostnadsutveckling

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 50 sidor)

Granskning av ägarstyrningen av Tåg i Bergslagen AB

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor) 

Granskning av landstingets interna kontroll 2018

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 12 sidor)

Granskning av målstyrning och uppföljning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av projekt och projektliknande arbetsformer i hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av landstingets IT- och informationssäkerhet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Granskning av klagomålshantering inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 12 sidor)

Förstudie om personalrekrytering

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 38 sidor)

Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 40 sidor)

Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 28 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 5

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 33 sidor)

Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-06-30

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av våld och hot inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av vattenförsörjningen vid sjukhusen i Falun, Mora och Avesta

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Uppföljningsgranskning av landstingets styrning av miljöarbetet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av bokslut och årsredovisning 2017

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Övertagande av kollektivtrafiken - förstudie

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Granskning av implementeringen av arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 29 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdens planering av vården för de mest sjuka äldre

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 30 sidor)

Granskning av budgetering och uppföljning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av intern kontroll 2017

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens omhändertagande av brottsoffer

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 4

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 32 sidor)

Granskning av patientflöden och effektivitet inom ögonsjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 39 sidor)

Granskning av implementering av samverkansnämndens politiska viljeinriktningar

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 21 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdens införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av akutsjukvårdens rutiner för hemskickande av patienter

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av kompetensutveckling för personal inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 3

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 32 sidor)

Uppföljningsgranskning av landstingets användning av stafettläkare

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Uppföljningsgranskning av attester inom personalområdet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 21 sidor)

Granskning av bokslut och årsredovisning 2016

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning landstingsstyrelsens efterlevnad av fullmäktiges budgetbeslut

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 7 sidor)

Bilaga (pdf, 11 sidor)

Granskning av en patientgrupp i kläm

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 28 sidor)

Granskning av intern kontroll 2016

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 32 sidor)

Granskning av styrelsens kvalitetssäkring av redovisningen

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 2

Gransknings-PM (psd, 2 sidor)

Rapport (pdf, 27 sidor)

Granskningar av patienters samlade väntetider

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av patientflöden och effektivitet inom barn- och ungdomspsykiatrin

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 1

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 41 sidor)

Granskning av landstingsstyrelsens verkställighet av beslut

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 18 sidor)

Granskning av delårsrapporten

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av kontroll av legitimationer vid anställning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 11 sidor)

Uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsförläggning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Förstudie – fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av donationsstiftelser

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 12 sidor)

Granskning av årsredovisning 2015

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av landstingets likviditetsplanering

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av kultur- och bildningsnämndens bidragsgivning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Uppföljningsgranskning av förekomsten av bisysslor

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 12 sidor)

Granskning av åtgärder i anledning av ärenden i patientnämnden

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 14 sidor)

Granskning av intäktsredovisning avseende utomlänsvård

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Uppföljningsgranskning av förekomsten av riskbedömningar i vården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor) 

Rapport (pdf, 17 sidor)

Granskning av förmånsbeskattning i landstinget

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Granskning av intern kontroll 2015

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 5 sidor)

Granskning av landstingets arbete med att reducera vårdrelaterade infektioner

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 27 sidor)

Granskning av styrelser och nämnders ansvar för beredning och verkställighet av landstingsplanen

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdens semesterplanering

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Granskning av delårsbokslutet per 2015-08-31

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 10 sidor)

Förstudie av landstingets primärvård

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Förstudie (pdf, 19 sidor)

Uppföljningsgranskning av rätten till fast vårdkontakt

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av efterlevnaden av patientlagen

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av landstingets interna kontroll

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 6 sidor)

Granskning av tandvårdsnämndens interna kontroll

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 7 sidor)

Granskning av landstingets palliativa vård

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av årsredovisning 2014

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Granskning av styrelsens hantering av uppdraget att tillvarata positiva exempel

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av landstingets strategiska miljöarbete

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdens arbete med att tillvarata patientens erfarenheter och upplevelser

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor) 

Granskning av landstingets upphandling av konsulter

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Bilaga 1 (pdf, 3 sidor)

Bilaga 2 (pdf, 29 sidor)

Granskning av samverkan kring folkhälsa

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 28 sidor)

Granskning av landstingets delårsrapport per 2014-08-31

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Uppföljningsgranskning av landstingets sjukgymnastik

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 18 sidor)

Uppföljningsgranskning avseende landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av specialitetsråden i Uppsala - Örebroregionen (gemensam i sjukvårdsregionen)

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Studie av rättspsykiatrin i ett regionalt perspektiv

Skrivelse (pdf, 1 sida)

Studie (pdf, 17 sidor)

Granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Bilaga (pdf, 8 sidor)

Granskning av landstingets avskrivningar och anläggningsregister

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av landstingets användning av sjuksköterskeresurser inom primärvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Bilaga till granskningsrapport (pdf, 19 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?