Patientnämnden

Patientnämnden har till uppgift att främja kontakten mellan patient och hälso- och sjukvården samt tandvården. Verksamheten är fristående, opartisk och reglerad enligt särskild lag.

Vi övertar inte ditt problem utan du är helt delaktig i ärendets utredning. Dina problem kan vara en vägvisare för att till exempel förbättra rutiner, organisation och liknande. Ärendena redovisas avidentifierade på patientnämndens sammanträden.

Vi förmedlar information om:

 • Patientförsäkringen
 • Läkemedelsförsäkringen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Övriga myndigheter och instanser

Patientnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare som alla utses av landstingsfullmäktige. Till sitt förfogande har nämnden ett kansli som finns i landstingshuset i Falun. Samtliga ledamöter och tjänstemän har tystnadsplikt.

Nämnden övertar inte ansvar och befogenheter från vårdgivaren. Nämnden har inga disciplinära befogenheter.

Patientnämndens huvuduppgifter är att:

 • ge den information du behöver för att ta tillvara dina intressen inom vården.
 • underlätta dina kontakter med vårdpersonal.
 • informera om övriga myndigheter och instanser som du kan vända dig till.
 • hjälpa till att reda ut problem genom kontakter med vårdgivare.
 • medverka till att förbättra vården genom att föra förslag och synpunkter tillbaka till vården.
 • medverka i patientsäkerhetsarbetet.
 • utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagar om tvångsvård inom psykiatrin.

Patientnämndens ledamöter och personal arbetar under tystnadsplikt.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Sök förtroendevald

Dela:

Hade du nytta av informationen?