Samer i Dalarna – välkommen till samråd med Region Dalarna!

Datum: 05 december 2022 - 05 december 2022
Tid: 16:00 - 17:30
Plats: Digitalt samråd på Teams

Region Dalarna är förvaltningsområde för samiska och finska enligt lagen om nationella minoriteter. Som ett led i detta bjuder vi nu in till samråd med samer boende i Dalarna. Samråd sker på svenska. Ange om tolkning behövs.

Samråd samer

Datum: 5 december
Tid: 16:00 - 17:30
Plats: Digitalt samråd på Teams
Sista anmälningsdag är 25 november 2022

Samrådet ingår i Regionens arbete för att skydda och stödja samiska och finska, främja samernas och sverigefinnarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kulturella identitet samt ge möjlighet till inflytande i frågor som berör.

Region Dalarna ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar även med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vilka kan delta?

Privatpersoner, intresseföreningar och organisationer för samer och sverigefinnar.

Anmälan

Anmäl dig på e-post till: annjeanett.stal@regiondalarna.se
Efter anmälan får du en bekräftelsen på anmälan.

Kontaktperson

Ann-Jeanett Stål, Region Dalarna
Utvecklingsledare nationella minoriteter och samisk hälsa
E-postadress: annjeanett.stal@regiondalarna.se
Telefon: 070-569 03 12

Läs mer om Region Dalarnas strategi för nationella minoriteter och urfolket samer 2021-2025 (pdf, 7 sid).

 

Neuvonpito saamelaisten kanssa

Päivämäärä: 5. joulukuuta
Aika: 16:00 - 17:30
Paikka: Digitaalinen neuvonpito Teamsissa Viimeinen ilmoittautumispäivä on 25. marraskuuta 2022.

Taalainmaan alue on kansallisen vähemmistölain mukainen saamen ja suomen kielen hallintoalue. Tämän vuoksi kutsumme nyt Taalainmaalla asuvat saamelaiset ja ruotsinsuomalaiset neuvonpitoon. Neuvonpito tapahtuu ruotsin kielellä. Ilmoita, jos tarvitset tulkkausta.

Neuvonpito on osa alueen työtä suojella ja tukea saamen ja suomen kieltä, edistää saamelaisten ja ruotsinsuomalaisten mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuri-identiteettiään ja tarjota mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Taalainmaan alue vastaa terveydenhuollosta, hammashoidosta, joukkoliikenteestä, apuvälineistä, kansankorkeakouluista ja työskentelee kansansivistyksen, tutkimuksen, kansanterveyden ja kulttuurin parissa. Työskentelemme myös infrastruktuurin, elinkeinoelämän, työmarkkinoiden ja ympäristön kehityskysymysten parissa.

Kuka voi osallistua?

Saamelaiset ja ruotsinsuomalaiset yksityishenkilöt, etujärjestöt ja järjestöt.

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen: annjeanett.stal@regiondalarna.se Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistuksen ilmoittautumisesta.

Yhteyshenkilö

Ann-Jeanett Stål, Taalainmaan alue Kehitysjohtaja, kansalliset vähemmistöt ja saamelaisten terveys
Sähköposti: annjeanett.stal@regiondalarna.se
Puhelin: 070-569 03 12

Lue lisää Taalainmaan alueen strategiasta koskien kansallisia vähemmistöjä ja saamelaista alkuperäiskansaa 2021–2025 (pdf, 7 s).

 

Ektiebarkoetjåanghkoe saemieh

Biejjie: Jåvleasken 5-b.
Tïjje: 16.00—17.30
Sijjie: Digitaale tjåanghkoe Teams:sne. Tjoerh bïeljelidh jis båatah, minngemes biejjien bïeljelidh lea rahkan 25-b.

Regijovne Dalarna lea nasjonaale unnebelåhkoelaaken mietie saemien jïh såevmien reeremetjïelte. Dan gaavhtan dle mijjieh saemide jïh sveerjensåevmieladtjide mah Dalarisninee ektiebarkoetjåanghkose bööreme. Daate tjåanghkoe daaroengielesne. Bieljlehjis toelhkem daarpesjh.

Daate ektiebarkoetjåanghkoe lea Regijovnen barkoe dovne saemiengïelem jïh såevmiengïelem duvtedh jïh vaarjelidh, saemide jïh sveerjensåvmieladtjide skreejredh dej kultuvrem vaarjelidh jïh evtiedidh, seamma aejkien dej gïelem lutnjedh.

Regijovne Dalarnan healsoe- jïh skiemtjiehåksoedïedte, baeniehåksoe-, kollektijvetrafihke-, viehkiedïrrege-, åålmhjolleskuvledïedte jïh åålmh-ööhpehtimmine, dotkeminie, åålmehhealsojne jïh kultuvrine barkeminie. Mijjieh aaj evtiedimmiegyhtjelassigujmie infrastruktuvren-, jielemen, barkoen jïh byjresen sjisjnjelh barkeminie.

Gïeh maehtieh båetedh?

Almetjh, siebrieh mah ïedtjh utnieh jïh saemien- jïh sveerjensåevmieladtji organisasjovnide.

Bïeljelimmie

Bïeljelh e-påasten tjirrh: annjeanett.stal@regiondalarna.se
Bïeljelimmien mænngan e-påastem åadtjoeh.

Gaskesadtemeålma

Ann-Jeanett Stål, Regijovne Dalarna
Evtiedimmieåvtehke nasjonaale unnebelåhkoe jïh saemien healsosne
E-påaste: annjeanett.stal@regiondalarna.se
Telefovne: 070-569 03 12

Lohkh vielie Regijovne Dalarnan barkoe nasjonaale unnebelåhkoen jïh aalkoealmetji bïjre, 2021–2025.

Tillbaka

Dela: