1,3 miljarder tilldelas Region Dalarna för utveckling av den regionala transportinfrastrukturen

Pressmeddelande – 24 augusti 2021

Regeringen har satt en ekonomisk ram för utveckling av Sveriges transportsystem år 2022-2033, som uppgår till 799 miljarder kronor. Trafikverket fick den 23 juni i uppdrag att ta fram förslag för den nationella planen, samtidigt som regionerna fick i uppdrag att ta fram regionala länsplaner för samma period. 
Region Dalarna tilldelades 1,3 miljarder kronor i preliminär ram, en ökning på 14 procent från innevarande period år 2018-2029.

Länsplan för ett aktivt utbyte med omvärlden

Region Dalarna har i uppdrag att planera för en infrastruktur som ska skapa goda förutsättningar både vad gäller gods- och persontransporter.

– Som ett av Sveriges viktigaste exportlän samt ett av de ledande besökslänen behövs det en stark och modern infrastruktur. Vår region behöver ständigt utveckla närheten till de nationella och internationella marknaderna, bland annat genom förbättrade kommunikationer, säger Birgitta Sacrédeus (KD), ordförande regionalutvecklingsnämnden.

– För Region Dalarna innebär det att planen bland annat ska bidra till att de transportpolitiska målen och klimatmålen som är satta för perioden nås. Som utgångspunkt i arbetet använder vi oss bland annat av Dalastrategin och regional systemanalys, säger Birgitta Sacrédeus.

–  Det finns också ett ökat behov av satsningar på cykelåtgärder, så även där kommer Trafikverket att samfinansiera länsplaner med åtgärder kopplade till byggande av cykelvägar, säger Birgitta Sacrédeus.

  Den tidigare länsplanen revideras nu utifrån den tilldelning som regeringen har satt. I upprättandet av länsplanen följer Region Dalarna utgångspunkterna som regeringen har gett i direktiv.

  En nationell plan bidrar till utveckling för hela landets infrastruktur

  Trafikverkets uppdrag blir att upprätta förslag till en övergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen. Perioden för planen blir då år 2022-2033. Övergripande ska planen bidra till att uppsatta klimatmål nås, utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige, Norrbotniabanan ska byggas i sin helhet, nya stambanor för höghastighetståg, underhåll och investeringar i nya spår, vägunderhåll med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring samt etappvis utbyggnad av elvägar.

  För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och nå etappmålet för trafiksäkerheten ska Trafikverket samfinansiera länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder som möjliggör en förkortning av restiden, särskilt på landsbygd, i form av mittseparering eller andra åtgärder som heller inte innebär hastighetssänkningar.

  Arbetet med planerna fortsätter

  Länsplan för Dalarna kommer preliminärt att remitteras november 2021 till februari 2022. Region Dalarna beslutar om preliminär länsplan i mars 2022 och lämnas sedan till regeringen senast 30 april. Region Dalarna fastställer slutlig länsplan kring halvårsskiftet 2022.

  Den nationella planen kommer att remitteras 30 november 2021 till 28 februari 2022. Regeringen beslutar om den nationella planen kring halvårsskiftet 2022.

  • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
   070-573 34 47
   birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
  • Kenth Söderlund Infrastrukturstrateg
   023-77 70 65
   kent.soderlund@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
   010-249 90 20
   kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka