Analys av Division medicins patientnämndsärenden ska leda till ökad patientsäkerhet

Pressmeddelande – 3 mars 2022

En effektivisering av patientnämndsförvaltningens klagomålshantering och Division medicins arbete med personcentrerad vård ska resultera i en förstärkt patientsäkerhet inom divisionen. Det visar Patientnämnden Dalarnas nya rapport.

Under Patientnämndens sammanträde den 3 mars 2022 presenterades rapporten Analysrapport 2020 Division Medicin – avseende patientnämndsärenden. Syftet med rapporten är att, utifrån de synpunkter och klagomål som inkommit från patienter år 2020, genomföra en fördjupad analys och identifiera förbättringsområden som finns inom Division medicin.

– Att patienters och närståendes synpunkter och förbättringsförslag tas tillvara är en avgörande del av patientsäkerhetsarbetet. Analysen har utförts i dialog med Division medicin och ska bidra till att åskådliggöra mönster som leder till utveckling, säger Christina Bröms (C), ordförande i Patientnämnden Dalarna.

Kommunikation är det mest återkommande förbättringsområdet

Rapporten visar att de mest förekommande klagomålen handlar om brister i kommunikationen. Samtliga verksamheter, utom specialiserad palliativ vård, har ärenden som avser kommunikation; främst handlar synpunkterna om otillräcklig dialog och informationsutbyte med patienter och närstående.

– Upplevelsen av att ”inte bli lyssnad till” återkommer i en tredjedel av ärendena. Enligt patientlagen ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt planeras och genomföras i samråd med patienten, och för att garantera patientsäkerheten bör de föreslagna åtgärderna beaktas, säger Christina Bröms.

Hur kan arbetet med patientsäkerhet effektiviseras?

I analysen har Patientnämnden Dalarna identifierat förbättringsområden inom patientnämndsförvaltningens arbete som kan bidra till effektivare hantering av klagomål; exempel är kontinuerlig dialog och avstämning för att öka enhetlig kategorisering och individuellt anpassad information om klagomålshantering.

Vad gäller Division medicins arbete med att bemöta och bryta mönster identifierar analysen ett behov av större delaktighet både vid bedömning och under behandling. Detta kan bidra till en kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet.

– En effektiv personcentrerad vård, där behandlingen sker i samförstånd med patienten, är något vi eftersträvar. Rapporten är mycket viktig för oss då den hjälper oss att dra lärdomar av inkomna synpunkter och använda dem i verksamhetens förbättringsarbete, säger Pär Lennart Ågren, divisionschef medicin.

Fakta

Patientnämndens analys omfattar alla 166 patientnämndsärenden som inkommit för Division medicin år 2020. Samma år ägde 298 585 besök och 19 371 vårdtillfällen rum inom divisionen. Patienter som framför synpunkter på Division medicin är vanligen i åldern 50-79 år. Flest ärenden anmäldes i gruppen kvinnor 50–59 år, medan för män var det flest ärenden i gruppen 70-79 år.

Läs rapporten här:

Analysrapport 2020 Division Medicin

Sammanfattning av analysrapport 2020 - Division Medicin

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka