Analysrapporter från patientnämnden Dalarna ska bidra till att utveckla och förbättra patientsäkerheten i vården

Nyhet – 24 februari 2021

Under patientnämndens sammanträde den 17 februari presenterades två rapporter som patientnämnden tagit fram, en om Covid-19 relaterade ärenden, samt en om patientnämndsärenden avseende Barn- och ungdomar. Syftet med rapporterna är att kunna bidra till förbättring och utveckling av hälso-och sjukvården.


Analys av klagomål relaterade till covid-19

Med anledning av att pandemin påverkat vården på olika sätt, har Sveriges patientnämnder enats om att analysera de inkomna synpunkter och klagomål som är relaterade till covid-19. Dessa synpunkter och klagomål är samlade i rapporten "Klagomål relaterade till covid-19- En analys av klagomål inkomna till Patientnämnden Dalarna under 2020."

Analysen ska bidra till att öka kunskapen kring hur hälso- och sjukvården vid framtida pandemier kan förbättras för att tillgodose de behov och förutsättningar som patienter har. Syftet med analysen har varit att synliggöra klagomål och synpunkter från patienter och närstående i hälso- och sjukvården och tandvården som på något sätt berör pandemin.

– Eftersom covid-19 är en ny sjukdom så har också kunskapen om den ökat efter hand. Pandemin är ännu inte över vilket innebär att det finns möjligheter att använda klagomålen för att ytterligare förbättra vården, säger Anna Sörebö, Förvaltningschef Patientnämnden Dalarna.

År 2020 inkom totalt 1046 klagomål (ärenden) från patienter och närstående till Patientnämnden Dalarna, varav 117 (11 %) ärenden var relaterade till Covid-19. Åldersgruppen 70-79 år har flest inkomna klagomål relaterade till Covid-19, tätt följt av åldersgrupperna 30–39 år, 60-69 år samt 80-89 år.

Klagomål på vården som avser barn

Patientnämnderna ska enligt gällande lagstiftning beakta barns bästa genom att bidra till att barns röster blir hörda och att de får möjlighet till delaktighet i klagomålsprocessen utifrån ålder och mognad.

Rapporten "Klagomål på vården som avser barn - en analys av klagomål inkomna till Patientnämnden Dalarna under 2020." belyser klagomål från barn och deras närstående, så att deras berättelser och upplevelser av vården kan få spridning och bidra till att verksamheterna inom hälso-och sjukvården utvecklas och anpassas efter barns behov. Denna rapport har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beställt från samtliga patientnämnder i landet.

I resultatet noteras att antalet barnärenden minskat under 2020 jämfört med år 2019 och det är därför viktigt att säkerställa att patientnämnden är välkänd även hos barn och unga.

– Patientnämnden Dalarnas ambition är att nå fler barn och unga, därför planerar vi under 2021 riktade informationsinsatser till primärvårdens barn- och ungdomsmottagningar, samt specialistkliniken barn- och ungdomsmedicin. Syftet är att öka barns delaktighet i klagomålshanteringen och på så sätt bidra till att barns synpunkter kan utgöra en värdefull källa i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete, säger Anna Sörebö.

  • Anna Sörebö Förvaltningschef
    023-490250
    anna.sorebo@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: