Årets folkhälsoenkät visar på skillnader i hälsa och levnadsvanor i Dalarna

Pressmeddelande – 24 november 2021

Region Dalarna har nu publicerat en sammanställning av länets resultat i den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Undersökningen pekar på en bra upplevd hälsa i länet, men även på fortsatta skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper.

10 000 dalabor har nu besvarat frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Folkhälsomyndighetens enkät ”Hälsa på lika villkor”.

– Underlaget hjälper oss att planera förebyggande insatser och är en viktig pusselbit i arbetet vi bedriver för att skapa en god och jämlik hälsa i Dalarna, säger Junia Joffer, folkhälsoanalytiker och utredare, Region Dalarna.

Resultatet pekar på att 68 procent av kvinnorna och 71 procent av männen i Dalarna som svarat upplever sin hälsa som god eller mycket god. Nivån i länet har varit oförändrad de senaste sju åren medan svaren för hela riket visar en ökning där de motsvarande nivåerna är 72 respektive 77 procent.
– Dalasamverkan lägger stort fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, med det är oroväckande att folk i Dalarna verkar må något sämre än i riket i stort. Undersökningen är ett bra underlag för oss politiker i vårt fortsatta arbete, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Den förväntade medellivslängden skiljer sig åt mellan olika socioekonomiska grupper i Sverige, och skillnaderna ökar för varje år. Genom att svaren i folkhälsoenkäten har sorterats utifrån ålder, kön, utbildningsnivå, födelseland och hemkommun tydliggörs skillnader i hälsa som finns hos Dalarnas befolkning.
– Vi i Dalasamverkan får en bredare uppfattning om vilka förbättringsmöjligheter som finns tack vare enkäten. En förbättringsprocess vi inlett och som vi fått en gynnsam effekt av är rörelsesatsningen i skolan. Vi har också startat hälsosamtal där vi erbjuder länets 50-åringar ett hälsosamtal vid en vårdcentral, säger regionråd Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP).

Samband mellan utbildningsnivå och hälsa

Enkäten innehåller 66 frågor. En av de viktigaste är: ”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”
– Hur man svarar på denna fråga kan förutsäga en persons framtida hälsa, och speglar den skillnad i förväntad medellivslängd som ses mellan olika socioekonomiska grupper, säger Junia Joffer.

Bland de män och kvinnor som endast har förgymnasial utbildning är det bara 58 respektive 55 procent som svarat att de upplever sin hälsa som god eller mycket god. Hos de med gymnasial utbildning är motsvarande andelar 67 respektive 66 procent och för gruppen med eftergymnasial utbildning 75 och 79 procent.

Mönstret återkommer i förekomsten av till exempel högt blodtryck, diabetes, fetma och dålig tandhälsa. Även lågt socialt deltagande och låg tillit till andra människor är vanligare bland män och kvinnor med enbart förgymnasial utbildning.
– Utbildningsnivån ska inte ses som en orsak till de skillnader i hälsa som ses. Den speglar ett samband där skillnader i förekomsten av risker och resurser i människors liv påverkar människors möjligheter till såväl högre utbildning som gynnsam hälsoutveckling, säger Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare, Region Dalarna.

Skillnader i hälsa kopplade till kön och ålder

Enkätens resultat pekar även på skillnader i hälsa mellan kön och olika åldrar. Till exempel är det 70 procent av de unga kvinnorna, 16-29 år gamla, som anger gott psykiskt välbefinnande, vilket kan jämföras med hela gruppen kvinnor där 83 procent anger samma sak. Det är också främst yngre kvinnor som anger att de är rädda för att gå ut ensamma, 40 procent. Andelen har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2021.

Samtidigt visar sig 41 procent av männen men endast 21 procent av kvinnorna i Dalarna ha två eller fler riskabla levnadsvanor. Män födda i Sverige har en mycket högre förekomst av två eller fler riskabla levnadsvanor jämfört med män födda utanför Norden men boende i Sverige. Avsaknad av emotionellt stöd, vilket kopplas till nedsatt psykiskt välbefinnande, är också vanligare bland män än hos kvinnor.

Relaterade länkar

Folkhälsa - Region Dalarna
Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 • Junia Joffer Folkhälsoanalytiker & utredare Region Dalarna, Med. dr. Folkhälsovetenskap
  023-49 00 00
  folkhalsan.dalarna@regiondalarna.se
 • Johan Hallberg Samhällsmedicinsk läkare
  023-49 00 00
  folkhalsan.dalarna@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka