Bättre kommunikation och tillgänglighet inom vård av barn med psykisk ohälsa

Nyhet – 16 mars 2022

Barn och vårdnadshavare upplever ett behov av bättre kommunikation och tillgänglighet vad gäller vård av barn med psykisk ohälsa inom Region Dalarna hälso- och sjukvård. Det visar Patientnämnden Dalarna analysrapport av inkomna synpunkter för 2021.

Varje år uppdrar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, patientnämnderna i Sverige att genomföra en analys av de inkomna klagomålen utifrån ett specifikt tema. Syftet är att bidra till en djupare förståelse för patienters olika behov och anpassa verksamheten inom hälso- och sjukvården som ett led i kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet.

Temat för år 2021 är ärenden som avser barn med psykisk ohälsa.
– Att beakta barns bästa är ett prioriterat uppdrag hos oss. Vi arbetar för att barns röster ska bli hörda i alla frågor de berörs av och att de utifrån ålder och mognad ska kunna vara med och tycka till om hur de blivit bemötta inom Dalarnas hälso- och sjukvård, säger Anna Sörebö, förvaltningschef på Patientnämnden Dalarna.

Under år 2021 inkom totalt 66 ärenden som berör barn till Region Dalarnas patientnämnd, vilket är en ökning i förhållande till föregående år. Av dessa 66 ärenden har över en tredjedel koppling till psykisk ohälsa. Synpunkterna avser vanligen psykiatrisk specialistvård och huvudproblemen kommunikation och tillgänglighet. Det är dessutom sällan som barnens erfarenheter framgår i klagomålen.
– I alla fall utom ett är det vårdnadshavaren som för barnets talan. Det är viktigt att närstående agerar som förespråkare i de fall då barn inte kan eller vill framföra klagomål, men vi arbetar för att en ökad kännedom av vår verksamhet ska bidra till att fler ungdomar ska vända sig direkt till oss, säger Catarina Forsberg, handläggare på Patientnämnden Dalarna.

Synpunkter kring brister i återkoppling till vårdnadshavare är återkommande. I första hand handlar det om otillräcklig information kring planering av utredning eller bedömning, samt bristande återkoppling och hantering av remisser. Långa väntetider är också en orsak till att synpunkter inkommer från vårdnadshavare.
– År 2022 inför Region Dalarna Vårdval BUP. Vår förhoppning är att detta kommer leda till förbättrad tillgänglighet till vård inom barn- och ungdomspsykiatri, säger Elisabeth Mörk Amnelius (DSP), regionråd.

För mer information om Patientnämnden Dalarna besök sidan Patientnämndsförvaltningen

Läs rapporten i sin helhet här:
IVO rapport 2021- Barn med psykisk ohälsa

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka