Händer som håller om en gravidmage

Dalarnas kvinnor är nöjda med mödrahälso- och förlossningsvården

Pressmeddelande – 15 juni 2021

Inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Under de fyra första månaderna har nära 52 000 kvinnor delat sina upplevelser. I Dalarna har 1 352 kvinnor svarat på enkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Resultaten visar att de allra flesta kvinnor i Dalarna är trygga med vården under graviditet och tiden efter. 94 procent skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 96 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn.

Ett särskilt bra resultat i Dalarna är att 95 procent av kvinnorna anser att mödrahälsovården tillgodosett deras behov.

Vi är glada över att så många är nöjda med vården och bemötandet. Det är bra att många kvinnor väljer att svara på Graviditetsenkäten. Det ger dem en möjlighet att påverka vården och att vi inom vården får nya och fördjupade insikter, säger Agneta Romin, verksamhetschef Kvinnokliniken.

I Region Dalarna finns också utvecklingsområden. Ett av dem är eftervården. Enbart 70 procent anser att man fick den information som man behövde om vad man kunde förvänta sig angående återhämtning/tiden efter förlossningen.

Här ser vi att det finns ett viktigt utvecklingsarbete att göra. Att vara gravid och föda barn är en stor livshändelse och varje kvinna med en negativ förlossningsupplevelse är en för mycket. Vårt mål är att förbättra vården för gravida och nyblivna mammor, säger Agneta Romin.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har gjort en sammanställning över de nationella resultaten. Där kan man se att 9 av 10 kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och sin förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade.

Utvecklingsområden är bland annat partners involvering, som påverkats av pandemin, samt eftervården.

Graviditetsenkäten genomförs som en del i överenskommelsen mellan SKR och regeringen om en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Enkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022.

Urval av nationella resultat:

Övergripande positiva omdömen från kvinnorna inom flera områden:

 • De allra flesta kvinnor rekommenderar de vårdenheter som de varit i kontakt med till andra gravida kvinnor och nyblivna mammor; 89 procent skulle rekommendera mödrahälsovården, 90 procent sin förlossningsavdelning.
 • 88 procent anger att de är trygga med barnmorskan på mödrahälsovården, 89 procent är trygga med vården under förlossning.
 • 88 procent anser att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning kvinnan önskade.

Bilden av ett antal utvecklingsområden bekräftas, bland annat eftervården och amningsstöd:

 • 88 procent anger att mödrahälsovården mött deras behov under graviditeten. Motsvarande siffra för förlossningsvården och eftervården är 73 procent.
 • 81 procent kvinnor anser att de fått tillräckligt med information gällande graviditet och under förlossning, medan endast 62 procent anser att de fått tillräckligt med information om återhämtning och tiden efter förlossning.
 • Enbart 38 procent upplever att barnmorskan på mödrahälsovården gjort partner/närstående delaktiga i den utsträckning de önskade. En delförklaring som framkommer i fritextsvaren är de begränsningar som införts under pandemin. På förlossningen, där partner eller närstående i de allra flesta fall kunnat vara med, är 88 procent kvinnor nöjda med delaktigheten.
 • Bland kvinnor som haft problem med amningen upplever 22 procent att de inte fått stöd från vården i den utsträckning de önskat.

Information om Graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten är en nationell patientenkät som syftar till att ge gravida kvinnor och nyblivna mödrar en möjlighet att ge dela sina upplevelser av den egna hälsan i samband med graviditet och förlossning, samt erfarenheter av vården under och efter graviditet. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv. Enkäten besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan:

 • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät del 1)
 • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät del 2)
 • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät del 3)

Mellan den 1 december 2020 till och med den 31 mars 2021 har cirka 94 000 enkäter skickats ut, varav nästan 52 000 enkäter har besvarats. Det ger en svarsfrekvens om 52–57 procent beroende på enkätdel. Graviditetsenkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022.

SKR har samlat de nationella resultaten i två rapporter:

 • En sammanfattning och analys i ”Graviditetsenkäten, Sammanfattning av resultat per 1 december 2020 – 31 mars 2021samt
 • Samtliga resultaten samt information om enkäten, metod och tillvägagångssätt i ”Graviditetsenkäten – Resultat per 1 december 2020 – 31 mars 2021”

Rapporterna behandlar ett urval av frågor utifrån de svar som inkommit under enkätens fyra första månader.

Rapporterna hittar du här:
https://skr.se/skr/halsasjukvard/vardochbehandling/forlossningsvardkvinnorshalsa/graviditetsenkaten.13922.html

Information om satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård

SKR och regeringen har sedan 2015 tecknat överenskommelser om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. För åren 2021-2022 har även en tilläggsöverenskommelse med ökat fokus på att stärka vårdkedjan och eftervården tecknats.

Medel har fördelats sedan 2015 och satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården pågår till och med 2022. Under 2021 fördelas totalt 1 382 miljoner kronor till regionerna. Av det är 445 miljoner medel från tilläggsöverenskommelsen. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängden i respektive region. 38 307 636 kronor fördelas till region Dalarna 2021 samt 2022.

   • Agneta Romin Verksamhetschef Kvinnosjukvården, Region Dalarna
    023-49 20 00
    agneta.romin@regiondalarna.se
   • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
   • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka