Kvinna med ett nyfött barn

Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Dalarna

Pressmeddelande – 1 april 2021

Trots ett år av pandemi visar satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020 ” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

I Region Dalarna har 29 insatser pågått under 2020, inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa. Årets uppföljning visar på fortsatt goda resultat, trots att Covid-19 inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och de kvinnor som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.

Bland annat har regionen inlett ett arbete med heminduktion, det vill säga att starta igångsättning av förlossningar i hemmet. Regionen har även arbetat med att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården samt kompetenshöjande insatser för vårdens medarbetare.

Region Dalarnas fleråriga arbete inom ramen för satsningen tycks ge effekt. Exempelvis syns en positiv utveckling vad gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen. Mellan 2015 och 2020 har en ökning från 71,7 procent till 87,7 procent skett.

– Det är viktiga insatser för alla de kvinnor som väntar och föder barn i Region Dalarna och det är särskilt imponerande med tanke på det ansträngda läge som fortfarande råder i hela hälso- och sjukvården under pandemin, säger Sara Hogmark Mödrahälsovårdsöverläkare Region Dalarna.

Totalt har regionerna tillsammans under 2020 genomfört över drygt 400 insatser. Bland annat för att förebygga, identifiera och behandla förlossningsskador, stärka uppföljningen efter förlossning och förbättra stödet kring amning. Många insatser rör också stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö. Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, främst digitala, arbetssätt.

Fakta om Regionernas redovisning 2020, Satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Nationella förbättrade resultat 2015-2020:

Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt mellan 2019 och 2020. Deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige.

 • På nationell nivå innebär det att nästan 7 500 fler kvinnor var på eftervårdsbesök år 2020, än om andelen varit densamma som 2015. Trots pandemin är utvecklingen positiv även i jämförelse med 2019.
 • På nationell nivå innebär det att närmare 550 färre kvinnor drabbades av allvarliga bristningar 2020 än om andelen som drabbats varit densamma som under 2015. Det är även en förbättring jämfört med 2019 års nivåer.

Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar (grad III & IV) vid icke-instrumentell förlossning har minskat sedan 2015. En förbättring noteras även jämfört med 2019.

Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Även under det senaste året ses en förbättring.

Fakta om överenskommelsen:

Sedan 2015 pågår en satsning på vården före, under och efter graviditet i en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer detta i en rapport till Socialdepartementet. Under 2020 fördelades 937 miljoner kronor till regionerna. 25 972 688 kr har fördelats till Region Dalarna. För 2021 kommer 38 307 636 kr att fördelas till Region Dalarna.

Under året har också Graviditetsenkäten lanserats. Det är en nationell enkät riktad till alla kvinnor som föder barn i Sverige. Under de tre första månaderna nåddes omkring 70 000 kvinnor av enkäten i hela Sverige. Syftet med enkäten är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger regionerna ett viktigt underlag för att förbättra vården inom hela vårdkedjan, utifrån kvinnornas behov.

 • Agneta Romin Verksamhetschef Kvinnosjukvården, Region Dalarna
  023-49 20 00
  agneta.romin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: