Förvaltningsrätten ger Region Dalarna rätt om krav på vaccinationsbevis för medarbetare

Pressmeddelande – 2 mars 2022

Förvaltningsrätten i Falun har avslagit överklagandena av Region Dalarnas beslut om kravet på att medarbetare ska uppvisa giltigt vaccinationsbevis för covid-19.
– Den här domen är principiellt viktig för oss men även för övriga Sverige. Trots visst motstånd tog Region Dalarna täten i den här frågan. Det känns nu bra att få bekräftelse på att vår etiska kompass var rätt kalibrerad, säger Ulf Berg (M) – ordförande i regionstyrelsen.

Det är 115 personer som – själva eller via ombud – överklagat det beslut som regionstyrelsen fattade den 22 december 2021 om krav på uppvisande av vaccinationsbevis av befintlig personal men även vid nyanställningar, praktik eller tagande av uppdrag. I huvudsak rör överklagandena två frågeställningar:

  • Huruvida beslutet strider mot grundlagsskyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § regeringsformen.
  • Huruvida de beslutade åtgärderna är proportionerliga och därmed berättigade.

Inget vaccinationstvång
Förvaltningsrätten skriver i sin dom: 
”Förvaltningsrätten anser inte att kravet på att någon ska uppvisa ett vaccinationsbevis kan jämställas med att någon, av det allmänna, påtvingas ett kroppsligt ingrepp. Detta oaktat att en vägran att uppvisa vaccinationsbevis kan få arbetsrättsliga konsekvenser i form av omplacering eller förflyttning.”

Vidare menar förvaltningsrätten att åtgärden om vaccinationsbevis för medarbetare eller blivande medarbetare står i proportion till det ansvar och den skyldighet som Region Dalarna har både som vårdgivare och arbetsgivare att vidta skyddsåtgärder.
– Kravet på vaccinationsbevis är ett tydligt uttryck för vår ambition att skydda våra patienter. Vi kan också glädja oss åt att flera medarbetare nu valt att vaccinera sig sedan vi i regionstyrelsen tog beslutet, säger Sofia Jarl (C) – 1:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Förvaltningsrätten avslutar sin dom med följande ord:
”Sammanfattningsvis bedömer förvaltningsrätten att klagandena inte har visat att det överklagade beslutet strider mot lag eller annan författning. Klagandena har inte heller i övrigt anfört någon omständighet som medför att beslutet är olagligt i något av de hänseenden som anges i 13 kap. 8 § KL. Överklagandena ska därmed avslås.”

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka