Journalen via 1177 har nöjda användare i Dalarna

Nyhet – 31 mars 2022

Enligt NKI-mätningen för 2021 får Journalen via 1177 Vårdguidens e-tjänster något högre betyg i Dalarna jämfört med 2019. NKI-värdet för länet ligger dessutom över rikssnittet med 71 mot landets 68.

Undersökningen Nöjd Kund Index (NKI) besvarades under perioden november-december 2021 av journalanvändare i hela landet. Resultatet för hela riket uppmäts till 68, vilket enligt SCB:s definition pekar på att användare är överlag nöjda med tjänsten. Vid föregående mättillfälle var landets NKI-värde 67, så nöjdheten är marginellt förbättrad. Skillnaderna är dock ganska stora mellan olika regioner: Högst NKI uppmäts i Värmland (73) och lägst i Sörmland (62). I Dalarna uppmätts NKI-värdet till 71 jämfört med 70 år 2019.

Högst betyg ges på frågorna ”Jag känner mig bekväm med att ta del av vårdens journalanteckningar om mig”, ”Journalen får mig att känna mig informerad” samt ”Journalen hjälper mig att komma ihåg vad som sades under ett vårdbesök”.

Det övergripande område som rankas högst är Trygghet och kunskap, det är därmed tydligt att journalen gör patienten mer delaktig i sitt vårdärende.

Sämst utfall ges för den tekniska användbarheten och i vilken omfattning journalen faktiskt medverkar till bättre egenvård. Trots detta får dessa områden maxbetyg av cirka var tredje person.

Utpräglat lågt värde ges dock för vårdpersonalens benägenhet att uppmuntra användandet av journalen, då detta endast sker i mycket begränsad omfattning.

Om undersökningen

Syftet med mätningen av Nöjd Kund Index (NKI) är att få mer kunskap om vad invånarna tycker om tjänsten och hur den kan förbättras. NKI byggs upp av tre standardfrågor, samt frågor om relevanta kvalitetsfaktorer som antas påverka nöjdheten. Betyget omvandlas sedan enligt skalan 1 till 100. Det övergripande resultatet klassificeras slutligen enligt en tregradig skala:

  • Mycket nöjd: värden över 75
  • Nöjd: värden mellan 55 och 75
  • Inte nöjd: värden under 55

Om Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten genom inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det är även möjligt för en förälder att ta del av sina barns journaler till dess att barnet fyller 13 år.

Alla regioner har anslutit sig till tjänsten och i genomsnitt har över 5 miljoner invånare varje månad besökt journalen under 2021. Den journalinformation som finns tillgänglig är till exempel anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat, men det varierar över landet.

Syftet med e-tjänsten Journalen är bland annat att öka patientens delaktighet, förbättra vårdkvaliteten och att öka kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka