Kortfattat: Hälso och sjukvårdsnämnden

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-23

Nyhet – 23 februari 2021

Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2020

Resultatet för Hälso- och sjukvården visar ett överskott på 185 miljoner kronor. Intäkterna avviker mycket från budgeterat, framför allt för att extra stadsbidrag tillkommit för att bland annat täcka merkostnader på grund av covid-19-pandemin. Förvaltningen har erhållit totalt 684 miljoner kronor i statsbidrag.

År 2020 har präglats av stora omställningar av hälso-och sjukvården relaterat till covid-19-pandemin, vilket påverkat både produktion, personal och ekonomi. Pandemin har medfört lägre produktion i de flesta verksamheterna. Antalet läkarbesök och övriga besök har minskat totalt mellan 15 och 20 procent. Antal anställda har ökat med fler sjuksköterskor och undersköterskor på de så kallade covid-19-avdelningarna. Fler har arbetat övertid och haft jour- och beredskap och fler jourlinjer har inrättats på grund av pandemin.

Strategi för suicidprevention

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna strategin som beskriver det preventiva arbetet för att minska antalet suicid/självmord i Dalarna. Aktiviteter som nämns i strategin är kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal, informationsinsatser riktade till befolkningen samt aktiviteter på samhällsnivå som syftar till att minska alkoholkonsumtion och substansberoende.

Region Dalarna ska också utarbeta riktlinjer för hantering och bemötande av anställdas psykiska ohälsa.

Ny organisation för akutpsykiatrin i syfte att stärka patientsäkerheten

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände omorganisation av psykiatrins heldygnsvård och flytt av jourmottagning från Säter till Falun. Beslutet grundar sig på att Falu lasaretts akutavdelning idag inte har tillgång till psykiatrisk kompetens. Akuten i Falun har cirka 200 besök per dygn varav cirka tio procent är av psykiatrisk karaktär. Den psykiatriska akuten i Säter har i snitt sju besök per dygn. Innebörden är att patienters vårdbehov inte uppfylls på det ställe där flest söker vård. Organisationsförändringen innefattar anpassningar av produktion och flytt av platser, psykiatrisk jourmottagning samt ECT-enheten från Säter till Falun.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet och yrkade på återremiss av ärendet för att genomföra en konsekvensanalys för kvarvarande verksamhet i Säter.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: