Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-04-20

Nyhet – 20 april 2021

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Antibiotikaförskrivningen och trycksårsfrekvensen minskar i Dalarna

Region Dalarnas patientsäkerhetsarbete bygger på att det i verksamheten pågår ett systematiskt, långsiktigt och metodiskt arbete för att minska vårdskador. Viktiga framsteg som rapporteras i Patientsäkerhetsberättelse för 2020 är att antibiotikaförskrivningen har gått ner och passerat det nationella målet samt att trycksårsfrekvensen fortsätter att minska. Följsamhetsmålen för Basala hygienrutiner och klädregler, BHK, har inte uppnåtts i regionen trots extra mycket fokus och utbildning med anledning av covid-19. Handdesinfektion före patientkontakt är det enskilda moment som generellt sett har den lägsta följsamheten, i riket såväl som i Region Dalarna.

Säkrare och tryggare mödrahälsovård och förlossningsvård i Dalarna

T.f. Hälso- och sjukvårdsdirektör uppdras genomföra åtgärder som ska ge ökad trygghet, förstärkt valfrihet och tillgänglighet för födande kvinnor och deras familjer inom mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården. Uppdraget är en prioriterad punkt i regionplanen 2021-2023 och ska innefatta rekommendationer och förslag för fortsatt ekonomisk hållbar och medicinskt säker utveckling av mödrahälso- och förlossningsvård i Region Dalarna.

(SD) yrkade avslag till förmån för eget förslag.

Utredning om vårdval (LOV) inom specialiserade barn och ungdomspsykiatrin

I oktober 2020 gavs Hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda införandet av vårdval (LOV) inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri inom öppenvård (BUP). BUP har under många år haft svårigheter med problematik beträffande tillgänglighet både vad det gäller besök, fördjupad utredning och behandling. Utredningen påvisar att LOV kan förbättra denna problematik genom att fler vårdgivare utöver den regiondrivna BUP kan etablera sig och utföra uppdraget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att utredningen av införandet av vårdval (LOV) inom specialiserade barn och ungdomspsykiatrin inom öppenvård (BUP) godkänns och att regiondirektören ges i uppdrag att upprätta ett förfrågningsunderlag och avtal för LOV BUP.

(V) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. (S) yrkade på att utredningen skulle remitteras till närliggande verksamheter och organisationer för synpunkter och reserverade sig mot beslutet.

Införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för hjärtsvikt samt osteoporos sekundärprevention efter fraktur

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp syftar till ökad jämlikhet, effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården, samt en mer välorganiserad och helhetsorienterad process för patienten. Vårdförloppen omfattar en stor del av vårdkedjan inklusive hur individens hälsa främjas.

Övergripande mål med vårdförloppet för hjärtsvikt är att:

• förbättra livskvalitet, fysisk kapacitet och överlevnad hos patienter med hjärtsvikt

• minska behovet av sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt

• öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården

I nuläget finns en betydande underdiagnostik och underbehandling av personer som tidigare har haft en osteoporosrelaterad fraktur och därmed har en hög risk för ytterligare fraktur.

Förekomsten av osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer ökar med stigande ålder. I Sverige förekommer årligen cirka 85 000 osteoporosrelaterade frakturer i andelen av befolkningen som är över 50 år. En av de starkaste riskfaktorerna för ny fraktur är att patienten redan tidigare har haft en fraktur. För en patient som är över 50 år fördubblar en fraktur i höft, kota, bäcken, överarm eller handled risken för en ny skelettskada. Denna risk är som störst under de två första åren efter att patienten har fått en fraktur.

Målsättningen med vårdförloppet är att personer med osteoporosrelaterade frakturer ska:

• identifieras systematiskt

• få en adekvat riskbedömning och utredning avseende osteoporos

• få personanpassade interventioner avseende läkemedel

• få information om fallprevention

• få övriga preventiva åtgärder.


Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi rapporterar från:

•Regionstyrelsen

•Hälso- och sjukvårdsnämnden

•Kultur- och bildningsnämnden

•Regionala utvecklingsnämnden

•Kollektivtrafiknämnden

 • Karin Stikå Mjöberg regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka