Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-08

Nyhet – 8 juni 2021

Förstärkt ambulanssjukvård Hedemora och Djurås

Genom att flytta ambulanser dagtid till Djurås och Hedemora får regionen en högre tillgänglighet och kortare insatstider i berörda områden, och en bättre tillgänglighet på länsnivå då det även skulle avlasta i de högst belastade kommunerna. Från Djurås täcks även, förutom Gagnefs kommun, de norra delarna av Borlänge kommun. En ambulansresurs i Hedemora täcker även in delar av Säters kommun, vilket kommer att förbättra tillgängligheten i området när belastningen är som högst.

Under dagtid på helger (08.00-18.00) är tillgången till lägre och belastningen har ökat stadigt under de senaste åren. Det är därför nödvändigt att de ambulanser som nämns ovan i förlängningen utvecklas till att omfatta alla dagar 08.00-18.00, för en bättre och jämnare beredskap. Tillgång till uppvärmt utrymme för garagering av fordon, säkerhet/skalskydd, förrådshantering samt arbetsmiljö för personalen behöver hanteras i samverkan med Regionfastigheter.

S och V yrkade på att få två extra ambulanser.

Det slutgiltiga beslutet tas i Regionstyrelsen 2021-06-21.

Tertialbokslut och budget i balans 2021

Hälso- och sjukvården visar i tertialrapport per april en prognos på -65 mnkr. Prognosen är som en följd av rådande pandemi mycket osäker, både vad gäller intäkter och kostnader, men indikerar att årets resultat för Hälso- och sjukvården kommer att ha svårt att nå balans om inte åtgärder vidtas. För att åtgärda resultatet så uppdras förvaltningschefen för Hälso- och sjukvården att arbeta för en ekonomi i balans.

Reviderad länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer med missbruksproblematik

En revidering har skett av tidigare samverkansöverenskommelse (från 2016). De största förändringarna är att överenskommelsen nu omfattar barn och unga samt spelberoende/spelproblem (spel om pengar). Den länsövergripande överenskommelsen utgör ett lagstadgat styrdokument för att stödja den regionala och lokala nivån, det vill säga Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner, avseende samverkan rörande personer med missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att:

- huvudmännen tillsammans främjar en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg för missbruk och beroende, oavsett för vem man är och vart i länet man bor.

- överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och implementering av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild kommun, mellan den kommunen och regionen.

Svar på ett urval av revisionsrapporterna

 • Granskning av regionens anskaffning av digitalt processtöd till primärvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit skrivelse från Region Dalarnas revisorer, daterad 2021-03-22, rörande granskning av regionens anskaffning av digitalt processtöd till primärvården. I sin skrivelse rekommenderar revisorerna Hälso- och sjukvårdsnämnden att noga överväga hur anskaffningsprocesser ska kunna styras upp och kontrolleras samt hur det politiska inflytandet över desamma ska säkerställas, samt att beakta de rekommendationer som lämnas i KomRedos granskning. Region Dalarna har noga läst igenom och analyserat revisorernas granskning och dess underliggande rapport. Regionen kommer att beakta revisorernas mening och rekommendationer i det fortsatta arbetet.

 • Granskning av regionens folkhälsoarbete

Den övergripande bedömningen i granskningen är att det finns brister i styrning, uppföljning och kontroll av regionens ledning av folkhälsoarbetet. Dagligen utförs ett stort arbete inom regionen som påverkar medborgarna i Dalarnas hälsa (folkhälsa). Det saknas dock en koppling mellan och samsyn om hur folkhälsoarbetet som sker i verksamheterna linjerar med det övergripande arbetet som utgår från Agenda 2030. Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att beakta revisionens rekommendationer. Nämnden och regionstyrelsen bör på ett tydligare sätt beskriva och kommunicera på vilket sätt regionens folkhälsoarbete, både det övergripande hälsofrämjande perspektivet och det sjukdomsförebyggande arbetet i regionen, harmonieras med Agenda 2030.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen rekommenderas att klarlägga på vilket sätt det övergripande hållbarhetsarbetet i den centrala förvaltningen och det folkhälsoarbete som sker inom nämndens ansvar ska samordnas samt hur arbetet i hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska prioriteras, styras och följas upp. Inom ramen för arbetet med hållbarhetsprogrammet bör nämnderna överväga hur den styrning som krävs avseende folkhälsa mer specifikt ska utformas, antingen som en del av hållbarhetsprogrammet eller i andra styrande dokument. Det bör säkerställas att folkhälsodata om länsinvånarnas livsvillkor och hälsans fördelning i större utsträckning tydliggörs i regionens styrande dokument och i större omfattning används som underlag för prioriteringar och beslut. Det bör också skapas en samverkansstruktur i länet till stöd för arbetet för en god och jämlik hälsa i länet.

 • Granskning av servicenämndens samverkan och kostnadsberäkningar för servicetjänster

Revisorerna har överlämnat granskningsrapport rörande samverkan och kostnadsberäkning av servicetjänster i servicenämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot rapporten för kännedom. Regionens revisorer rekommenderar regionstyrelsen att initiera framtagandet av ett regelverk kring ramar och regler för en intern marknad för servicetjänster i regionen. Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att ge uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden och servicenämnden att gemensamt etablera ett kundforum mellan nämndernas respektive förvaltningsorganisationer. Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att beakta revisionens rekommendation.

 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka