Kortfattat från hälso- och sjukvårdsnämnden

Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14

Nyhet – 14 december 2021

Handlingsplan för uppskjuten vård

Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov då många besök, utredningar, operationer och behandlingar har ställts in. Den uppskjutna vården i Region Dalarna utgörs huvudsakligen av patienter som står på väntelistor till operation. I operationsverksamheten pågår både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Hösten 2021 har väntelistan minskat med cirka 1 000 patienter. Målsättningen är att inför sommaren 2022 uppnå en något lägre väntelista än före pandemin samt att i slutet av 2023 ha uppnått en väntelista i balans. Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras återkomma med specificerad finansiering av nya åtgärder i handlingsplanen till hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 januari 2022.

Justerad budget för hälso- och sjukvården 2022

Regionfullmäktige beslutade i november 2021 om en total driftbudgetram till hälso- och sjukvården på 6 639 764 000 kronor för 2022. Utöver generell kompensation för prisutveckling och ett extra tillskott på 25 miljoner kronor tillförs hälso- och sjukvården:

  • 35 miljoner kronor i kompensation för ökade kostnader för högspecialiserad vård
  • 49 miljoner kronor i kompensation för nytt arbetstidsavtal för sjuksköterskor som arbetar i slutenvården
  • 19 miljoner kronor för närakuten i Ludvika
  • 10 miljoner kronor till sömnlab i Avesta.

Hälso- och sjukvården har i budget 2022 inkluderat 344,7 miljoner kronor i riktade statsbidrag.

(S och V) deltar inte i beslutet med anledning av att en egen budget lagts fram i fullmäktige.

Fördelning av riktade statsbidrag

I budget 2021 tillfördes hälso- och sjukvården riktade statsbidrag med 50 miljoner kronor för särskilda satsningar. 15 miljoner kronor är redan intecknade i budget och resterande 35 miljoner beslutades nämnden fördela enligt:

  • 25,1 miljoner kronor till Vårdnära service
  • 3,9 miljoner kronor till Division Medicin för medicinsk utveckling
  • 6,0 miljoner kronor till Division Kirurgi för medicinsk utveckling.

Den medicinska utvecklingen gäller ökade kostnader för rekvisitionsläkemedel, laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar samt diabeteshjälpmedel.

Cancerplan Sjukvårdsregion Mellansverige 2022-2024

Region Dalarnas Cancerråd har, utifrån Cancerplanen och dess aktiviteter, tagit fram ett förslag till övergripande handlingsplan för Region Dalarna. Handlingsplanen innefattar olika delar i ett långsiktigt arbete varav särskilt kan framhållas ett helt nytt kapitel om barn och unga samt fyra delkapitel som gäller tidig upptäckt i primärvården, ärftlig cancer, Individuell patientöversikt och cancerläkemedel. Planen innefattar en förlängd satsning och förstärkt fokus på prevention och tidig diagnostik. Förebyggande insatser och tidig diagnostik är av yttersta vikt då antalet cancerfall beräknas öka och 30 % av alla cancerfall kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Arbetet med handlingsplanen ska årligen återkopplas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utökade öppettider på Dalarnas vårdcentraler

Regionplanen 2021-2023 innefattar uppdraget att förbättra tillgängligheten inom primärvården genom att fler av Region Dalarnas vårdcentraler ska erbjuda utökade öppettider under kvällar och helger, samt drop-in-tider. För regionens vårdcentraler halveras avkastningskravet för år 2021 för att omfördelas i en pott som tilldelas de vårdcentraler som ökar sin tillgänglighet.

Tio vårdcentraler uppfyllde kriterierna för utökade öppettider under året och får ta del av potten: Avesta, Domnarvet, Gagnef, Leksand, Malung, Norslund-Svärdsjö, Sälen, Särna, Säter och Tisken.

Tryggare och säkrare vård för sköra äldre

Sköra äldre ska få en tryggare och säkrare vård. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. En handlingsplan som innefattar hela hälso- och sjukvården har nu tagits fram. Planen innehåller åtgärder på kort och lång sikt såsom kompetenshöjande aktiviteter, uppföljning av IVO-kritiserade områden samt en högre tillgänglighet av medicinsk kompetens.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka