Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-04-26

Pressmeddelande – 26 april 2022

Ny läkemedelsstrategi för Region Dalarna

På dagens hälso- och sjukvårdsnämnd fastställdes en ny läkemedelsstrategi för Region Dalarna som ska gälla 2022-2024. Syftet med läkemedelsstrategin är att tydliggöra regionens långsiktiga mål och inriktning för läkemedelsfrågor.

Strategin ska ge ett helhetsperspektiv och ses som ett övergripande och långsiktigt stöd för läkemedelsarbetet i regionen. Läkemedelsstrategin ska utgöra ett styrande dokument för regionens läkemedelsarbete och för läkemedelsorganisationen. Den är framtagen med utgångspunkt i den nationella läkemedelsstrategin (NLS) med dess långsiktiga mål.

Läkemedelsstrategi för Region Dalarna 2022-2024

Patientsäkerhetsberättelse år 2021 

Även under år 2021 har sjukvården fortsatt präglats av den pågående pandemin och de omställningar som krävts med anledning av denna. Verksamheterna har fått ställa om i olika omfattning och även delar av patientsäkerhetsarbetet har fått planeras om eller ställas in. Regionen befarar att pandemibelastningen haft en negativ inverkan på det riskförebyggande arbetet men fler viktiga framsteg för att säkra kvaliteten under år 2021 har genomförts: 

 • Antibiotikaförskrivningen har återigen minskat under året och målet är uppnått 
 • Återkoppling till medarbetarna gällande synergiärenden har förbättrats 
 • Patientsäkerhetsaspekten vävs in i bedömningarna av inkomna säkerhetsmeddelanden gällande medicinskteknisk utrustning.
 • Verksamheterna informerar patient och närstående i hög utsträckning om inträffad vårdskada.

Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet år 2022

År 2020 lanserade Socialstyrelsen den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. De föreslagna målområdena för patientsäkerhet i Region Dalarna år 2022 utgår från den nationella visionen: god och säker vård överallt och alltid samt det övergripande målet: ingen patient ska drabbas av vårdskada. 

Övergripande områden för år 2022 års patientsäkerhetsarbete: 

 • Engagerad ledning och tydlig styrning 
 • Säkerhetskultur 
 • Patient/närstående som medskapare 
 • Kunskap om inträffade vårdskador 
 • Kunskap och kompetens 
 • Riskförebyggande arbetssätt 
 • Analys och lärande 
 • Tillförlitliga och säkra system och processer 
 • Säkra övergångar inom och mellan vårdaktörer.

  Regionen fortsätter köpa analyshjälp för gynekologiska cellprover 

  På grund av brist på cytodiagnostiker har Patologi och cytologi Dalarna inte möjlighet att hantera volymen av screeningdiagnostik av gynekologiska cellprover just nu. På hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-26 togs därför ett beslut att köpa tjänstediagnostik för perioden 2021-10-01 t.o.m. 2022-03-31. Beslutet innebär att man måste göra ett tillfälligt avsteg från lagstiftning gällande hantering av patientinformation som hindar cytodiagnostiker i Region Gävleborg att ta del av patientinformation i laboratorieinformationssystem, vilket krävs för att utföra screeningdiagnostiken. 

  På dagens hälso- och sjukvårdsnämnd togs beslut om att en förlängning av köp av tjänstediagnostik behöver göras fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-08-31 då det fortsatt råder brist på cytodiagnostiker i regionen. 

  Utökad kostnad för utbyggnad av Falu lasarett, IVA och Röntgen godkänns 

  Projektet Falu lasarett, IVA och Röntgen 2025 omfattar verksamhetsytor för Anestesi/operation/IVA kliniken, Bild- och funktionsmedicin, Laboratoriemedicin samt Onkologmottagning. Målet med utbyggnationen är att utöka vårdkapacitet med fler operationer, undersökningar och behandlingar i egen regi samt stödja en personcentrerad vård i Region Dalarna. 

  Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände 2020-12-01 förslaget till investering för projektet Falu lasarett, IVA och Röntgen 2025 och Regionfullmäktige har beslutat om igångsättning av projektet, (diarienummer RD20/03670). Utifrån dessa beslut har fastighetsnämnden gett i uppdrag till fastighetsförvaltningen att upphandla entreprenör för fortsatt projektering i partnersamverkan. Kostnadskalkylen har sedan dess utökats. 

  Den nya kalkylen för fastighetsinvesteringen är beräknad till 700 miljoner kronor, vilket innebär en hyreskostnad för Hälso- och sjukvården på 30 miljoner kronor per år. Investeringar för medicinteknisk utrustning, inredning och personalkostnader ingår inte i kalkylen. Den justerade driftkostnadskonsekvensen avseende fastighetsinvesteringen medför att verksamhetens tidigare beräknade totala driftkalkyl utökas från 45 miljoner kronor per år till 53 miljoner kronor per år. 

  Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till hälso-och sjukvårdsnämnden i september utreda hur kostnaderna för utbyggnad av Falu lasarett, IVA och Röntgen kan finansieras genom effektiviseringar samt ramförstärkning. 

  Tillägg: Jonas Åsenius (MP) yrkade bifall till förslaget

  Vill du veta mer? 

  Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

  Vi rapporterar från:
  - Regionstyrelsen
  - Hälso- och sjukvårdsnämnden
  - Kultur- och bildningsnämnden
  - Regionala utvecklingsnämnden
  - Kollektivtrafiknämnden

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka