Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-05-24

Nyhet – 24 maj 2022

Tertialrapport för hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdens prognos för 2022 är en ekonomi i balans, det visar delårsrapporten för årets första fyramånadersperiod. Avvikelsen mot budget är efter april - 61 miljoner kronor.

Prognosen är att vårdgarantin kommer att uppnås inom primärvården. Garantin gällande första besök och framförallt operation samt åtgärd inom specialistvården blir däremot svåra att nå. Tertialuppföljningen visar också på svårigheter att uppnå de målsättningar som finns inom personalomsättning, sjukfrånvaro och läkemedelskostnader. Kompetensförsörjning och uppskjuten vård är de fortsatt stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården under 2022.

Satsning på hälsorum i Furudal och Horndal
Vårdtillgängligheten ska förbättras i hela Dalarna, speciellt utanför centralorterna, exempelvis genom digitala hälsorum, mobila vårdteam och mindre vårdcentralfilialer.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om att finansiera projekt för utveckling av hälsorum i Furudal och Horndal med tre miljoner kronor, varav 400 000 kronor avser innevarande år. Projektet finansieras med Regionstyrelsens utvecklingsmedel under 2022-2024.

Projektet ska utvärderas kontinuerligt och kan komma att leda till att fler hälsorum öppnar i Dalarna.

Länsgemensam strategi för God och nära vård i Dalarna
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde den länsgemensamma strategin för God och nära vård i Dalarna för perioden 2022–2030. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar likalydande beslut.

Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner och utgör en grund för arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. Strategin innehåller målbild och färdplan för att nå omställningen till God och nära vård.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten och information från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka