Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kortfattat: Hälso-och sjukvårdsnämnden 2022-01-18

Nyhet – 18 januari 2022

Utrotningsprojekt av livmoderhalscancer

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om deltagande i det sjukvårdsregionala utrotningsprojektet av livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). Sedan 2020 erbjuds vaccination till både flickor och pojkar inom barnvaccinationsprogrammet. Den nationella planen för utrotning är uppbyggd kring två strategier: Erbjuda kostnadsfri vaccination mot HPV till 23 och 26 åriga kvinnor samt erbjuda självprovtagning av HPV till de kvinnor som uteblivit från cellprov under en lång tid. Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor globalt sett. Årligen diagnostiseras cirka 550 kvinnor i Sverige varav cirka 20 i Dalarna.

Insatserna inom vaccination och screening förväntas utrota HPV inom 5 år hos alla kvinnor under 30 år. Vaccinkostnaden är beräknad till 360 tkr under perioden 2022 -2024. Finansiering sker inom befintlig ram.

Prostatacancertestning

Region Dalarna ska delta i det sjukvårdsregionala pilotprojektet för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Syfte och målsättning med pilotprojektet är att:

 • minska sjuklighet och dödlighet
 • få effektivare resursutnyttjande genom utnyttjande av digitala metoder
 • minska resursåtgången i primärvården
 • öka jämlikheten i vården
 • öka kunskap om metoder och organisation för tidig diagnostik av prostatacancer

I piloten under 2022 kommer 500 män i Dalarna att tillfrågas om deltagande. Finansiering sker inom befintlig ram.

Säkrare och tryggare mödrahälsovård och förlossningsvård i Dalarna

Uppdraget är en prioriterad punkt i regionplanen 2021-2023 som ska ge ökad trygghet, förstärkt valfrihet och tillgänglighet för födande kvinnor och deras familjer inom mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården. Förlossningsutredningen i Dalarna och en handlingsplan presenterades vid Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 april 2021.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår nu att regionstyrelsen beslutar att finansiering av projektet för år 2022 med summan 2,85 mnkr utgår från regionstyrelsens pott för tillkommande satsningar. Finansiering 2023 uppgår till 4,7 mnkr och hänvisas till budgetarbetet i Regionplan 2023.

I handlingsplanen ingår:

 • Utveckling av barnmorskeledda normalförlossningar
 • Utöka patienthotellplatser i Falun för de med behov av att ha större närhet till förlossningen
 • Skapa patienthotellplatser i vid Mora lasarett för en närmare och tryggare eftervård i norra Dalarna
 • Starta ett projekt med barnmorskekontinuitet i vårdkedjan för förlossningsrädda gravida och deras partner
 • Utvärdera och ta ställning till möjligheten att erbjuda gravida stöd av doulor
 • Förbättra och förlänga eftervården till de med särskilda behov
 • Använda digitala lösningar genom hela vårdkedjan
 • Förstärka specialistmödravården i Mora
 • Regionstyrelsen

Patientavgift för APAP/CPAP

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att patientavgift för APAP/CPAP fastställs till 250 kr som en engångsavgift från och med 2022-01-01. Sömnen påverkar allas liv. En god sömn gör att man kan prestera och må bättre medan dålig sömn kan medföra hälsorisker och följdsjukdomar.

Idag finansieras sömnlaboratoriet vid Avesta lasarett delvis av höga avgifter från APAP/CPAP-maskiner. Sömnlaboratoriet har tidigare fått 10 miljoner kronor för år 2022 för att införa en ny finansieringsmodell enligt Regionfullmäktiges beslut.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Vi rapporterar från:

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka