Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2020-10-21

Nyhet – 21 oktober 2020

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde den 21 oktober med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Budget för 2021

Frågan om budget och internkontrollplan för 2021 ska beredas vidare och förvaltningschefen fick i uppdrag att återkomma på nämndens sammanträde den 2 december.

Länsövergripande skolskjutsreglemente har reviderats

Nytt reviderat skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola gällande från och med höstterminen 2021, läsårsstart 2121-2022, har tagits fram efter önskemål från kommuner och i uppdrag av regionstyrelsen genom regionplanen. Syftet är att förtydliga gällande regler och skollagen för skolskjuts i Dalarna och anpassa till dagens samhälle och trafik.

Reglementet har tagits fram av en arbetsgrupp som alla kommuner bjudits in till, sammankallande av kollektivtrafikförvaltningen. Representanter från elva kommuner samt en tjänsteman från kollektivtrafikförvaltningen har anmält intresse och deltagit i arbetet under perioden november 2019 – september 2020.

Revidering av kollektivtrafiknämndens reglemente

Under 2019 påbörjade kollektivtrafiknämnden arbetet med att utarbeta ett nytt trafikförsörjningsprogram. Under hösten 2020 gav den politiska ledningen i uppdrag till cheferna för kollektivtrafikförvaltningen och regional utvecklingsförvaltning att utarbeta trafikförsörjningsprogrammet i samverkan.

Möjligheten till arbetspendling med cykel/buss/tåg tydliggörs

Mobilitet och kombination av flera olika färdsätt är något som måste prioriteras högre framöver. Dalatrafik håller på att ta fram en ny tillgänglighetsanpassad hemsida. Även där kommer informationen om möjligheten att ta med cykel ombord på kollektivtrafiken att finnas med. Informationen kommer att presenteras på ett annat och mer tillgängligt sätt. Information om cykel ombord på tåg kommer också att finnas med.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden.

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: