Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde den 2 december med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2020-12-02

Nyhet – 3 december 2020

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde den 2 december med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Verksamhetsplan och budget 2021-2023

I kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan och budget presenteras uppdrag, vision, värderingar, mål, aktiviteter, mått/nyckeltal, resultat budget samt budgetprognos fram till 2023. Uppföljning kommer ske avdelningsvis på kollektivtrafikförvaltningen och ledningsgruppsmöten samt presenteras för Kollektivtrafiknämnd.

Syftet med verksamhetsplan och budget är att förbättra och utveckla verksamheten, att få budget i balans och dessutom följa Agenda 2030 genom att arbeta för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Verksamhetsplanen genomsyras av Region Dalarnas framtidsvision: Vi mår bra i hela Dalarna!

(M) gör ett tilläggsyrkande i resultatbudgeten. (SD) deltar inte i beslutet. (S) och (V) deltar inte i beslut vad gäller budgetförslaget med anledning av egna budgetförslag. (V) reserverar sig till förmån för eget förslag i delen om verksamhetsplanen.

Internkontrollplan 2021

Kollektivtrafikförvaltningen har efter genomförd riskanalys identifierat nio risker som resulterat i tio särskilda kontrollpunkter som ska följas upp under 2021. Punkterna är beskrivna i kollektivtrafikförvaltningens internkontrollplan.

Internkontroll är den process där alla samverkar för att, med rimlig grad av säkerhet, se till att verksamhetens mål uppnås. Kollektivtrafikförvaltningen ska årligen genomföra och aktualitetspröva en riskanalys avseende verksamheten, som grund för sin styrning.

Program för Tåg i Bergslagen 2019-2030

Tåg i Bergslagens ägares ambition är en robust och effektiv tågtrafik. Det finns ett behov av att byta ut fem tågfordon av äldre modell och med anledning av detta har de fyra ägarna i Tåg i Bergslagen tagit fram ett program – Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen.

Genom att tillsammans prioritera och effektivisera tågtrafiken har ambitioner och behovet av ökad robusthet kunnat tillgodoses med sex nya tåg (varav fem ersätter äldre tåg) 2023 och ytterligare ett fordon 2030. Förslaget innebär att regionfullmäktiges tidigare beslut 2020-03-02 om att anskaffa sex stycken tåg revideras till att istället gälla sju stycken tåg, vilket är det samlade behov som ägarna i Tåg i Bergslagen kommit överens om.

Omförhandlat avtal avseende tilläggsbeställning

Tillköpet av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta kommun upphör från och med 2021-04-01, från detta datum ska samma betalningsregler som gäller för resenärer i övriga delar av regionen även omfatta den trafik som fram till detta datum varit avgiftsfri. Förvaltningschefen ges i uppdrag att verkställa beslutet och genomföra de åtgärder som beslutet medför.

Ordföranden delegeras rätten att teckna avtal med Falu kommun och Rättviks kommun avseende deras respektive tillköp.

(S) och (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Skolskjuts till extraundervisning under skollov

Elever i lovskola omfattas av samma regler kring skolskjuts som gäller vid resor mellan hem och ordinarie skolverksamhet. För elever som kan åka buss och ska ha lovskola på sommarlovet gäller inte skolkortet, för dessa elever beställer skolskjutshandläggaren i respektive kommun ett periodkort för eleven via Kollektivtrafikförvaltningens beställningsformulär. Eftersom linjetrafiken är begränsad under lovdagar kan en stor del av lovskolans elever behöva skolskjuts med taxi till sina respektive skolor.

Kollektivtrafikförvaltningen har redan idag rutiner för skolskjuts med skoltaxi till lovskola för att säkerställa att alla med behov av skolskjuts får det även på lov.

Underlätta för regionens personal att nyttja kollektivtrafiken till och från sin arbetsplats även under helger

Då kollektivtrafiken inte är lika omfattande under helger som under vardagar kan det vara svårt för viss personal att nå sina arbetsplatser under helgerna, speciellt för personal med skiftarbete. Kollektivtrafikförvaltningen har gjort utredningar av hur arbetspendlingen ser ut och därefter anpassat kollektivtrafiken till där den gör störst nytta, oavsett arbetsgivare.

Kollektivtrafikförvaltningen arbetar med studie- och arbetspendling oavsett arbetsgivare och planerar trafiken efter större pendlingsstråk där personal på lasarett och sjukhus kan vara en del av kollektivtrafiken.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna.

Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden 
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: