Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2021-01-21

Nyhet – 21 januari 2021

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 21 januari med de viktigaste politiska besluten och informationen.


Klimat, underhåll och investeringar viktiga för länets och landets konkurrenskraft i Region Dalarnas remissvar till regeringen
Regionala utvecklingsnämnden beslutade att lämna in ett remissvar till regeringen på Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2020-2033 alternativt 2022-2037. Förutom att lämna in ett gemensamt remissvar inom samarbetet Botniska korridoren, beslutade man även att komplettera med ett fördjupat remissvar som bland annat grundar sig i kommande Dalastrategin. De viktigaste regionala inspelen som gjort till regeringen är:

 • Förstärk klimatinriktningen genom ökad elektrifiering och infrastruktur för fossilfria drivmedel.
 • Satsa på ett nationellt nät för 250 km/h för hela Sverige samt en långsiktig utvecklingsplan för hela järnvägsnätet med hastighetshöjande och kapacitetsförstärkande åtgärder på viktiga stråk som Bergslagsbanan och Dalabanan.
 • Hitta en balans mellan att vårda de transportsystem vi har och nya investeringar.
 • Ge uppmärksamhet åt stråk med betydelse för Dalarnas och Sveriges export, däribland Bergslagsbanan och Dalabanan.
 • Ta hänsyn till Dalarnas geografi så att möjligheter finns att utveckla både större och mindre orter med hjälp av goda pendlingsmöjligheter och kortare restider.
 • Spegla att Dalarna är landets i särklass ledande besökslän utanför de tre storstadsregionerna med stora planerade investeringar, starkt ökad sysselsättning och ett ökat resandebehov.
 • Öka de ekonomiska ramarna för infrastruktur i Sverige med minst 20 % och att ramen för den regionala länsplanen ökar i samma omfattning.

Remissvaren syftar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Dalarna i kommande infrastrukturproposition inför nästkommande process för planering av åtgärder.

Region Dalarna ska bygga en regional stödstruktur för socialt entreprenörskap i Dalarna
Under sammanträdet beslutades att bygga en ny regional stödstruktur för att stötta och främja utvecklingen av socialt entreprenörskap, socialt företagande* och social innovation för ett hållbart Dalarna. Målet är att få fler företag som kan hitta nyskapande lösningar på samhällsutmaningar, vilket i sin tur skapar nytta för individer och samhälle. Coompanion Dalarna får en utpekad roll att skapa en regional plattform för hållbar affärsutveckling för socialt företagande och sociala innovationer. Stödstrukturen är ett resultat på projektet ”Socialt entreprenörskap i Dalarna som avslutades 2020.

* Sociala företag är företag med idéer och verksamhet som bidrar till att lösa samhällsutmaningar och skapa nytta för individer och samhälle. De har en affärsmodell som gör företaget livskraftigt och företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt. De mäter sin framgång i den samhällsvinst de skapar snarare än ekonomisk vinst.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden. 

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden


 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Elsmari Julin chef för Regionala utvecklingsförvaltningen
  070-523 72 57
  elsmari.julin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: