Beslut från regionala utvecklingsnämnden den 16 februari

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2022-02-16

Nyhet – 16 februari 2022

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 16 februari med ett urval av de politiska besluten.

Verksamhetsberättelse regionala utvecklingsförvaltningen och återrapportering 2021

Under 2021 har pandemin fortsatt att påverka i det dagliga arbetet med regional utveckling, som vanligtvis fylls med fysiska möten runt om i länet. Trots detta har verksamheten i huvudsak kunnat genomföras enligt plan och merparten av de mål som sattes upp i verksamhetsplanen har helt eller delvis kunnat uppfyllas.

Minskade kostnader till följd av pandemin har resulterat i ett överskott på 940 000 kronor för förvaltningen. Bland annat på grund av att projektverksamheten varit lägre än budgeterat men också på grund av restriktioner som inte gjort det möjligt med resor, konferenser och utbildningar.

Under året 2021 har flera större processer varit igång, bland annat:

 • Programförslaget ERUF Norra Mellansverige 2021-2027, som utarbetats tillsammans med Gävleborg och Värmland, har skickats in till regeringen.
 • Den regionala utvecklingsstrategin ”Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna” beslutades i regionfullmäktige juni 2021. Arbetet med genomförande och uppföljning pågår löpande tillsammans med kommuner och andra medaktörer.
 • Arbetet med transportinfrastruktursplaneringen för 2022-2033 har fortlöpt enligt plan och kommer att skickas till regeringen under första kvartalet 2022.

Under onsdagen fastställde också regionala utvecklingsnämnden den årliga återrapporteringen som görs till regeringen. Återrapporteringen innehåller både redovisning av vad som gjorts inom det lagstadgade regionala utvecklingsansvaret och det som särskilt angetts i ett villkorsbrev för budgetår 2021.

Beslut om fördelning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Region Dalarna har i regeringens regleringsbrev för budgetåret 2022 tilldelats en anslagsbudget på 77 312 kronor och ett beställningsmyndigande om 140 000 kronor. Dessa medel kommer under 2022 att fördelas enligt följande mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service:

 • 65% ska användas för projektstöd
 • 30% som företagsstöd
 • 5% till kommersiell service

De som söker stöd ska förhålla sig till den regionala utvecklingsstrategin ”Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna” och det ska framgå tydligt hur man tänkt arbeta med hållbarhetsperspektivet.

Svar på remiss från Trafikverket - Utredning om allmän trafikplikt avseende flyg från oktober 2023

Regionala utvecklingsnämnden har tagit fram ett förslag till remissvar gällande upphandling av flygtrafik från oktober 2023. Beslut kommer att fattas i regionstyrelsen den 7 mars.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka