​Kortfattat: Regionstyrelsen 14 december

Nyhet – 14 december 2020

Nyhetsnotiser om politiska beslut och information från regionstyrelsens sammanträde den 14 december 2020.

Region Dalarna stöttar satsning på skolidrott
Regionstyrelsen har beviljat en bidragsansökan om drygt 20 miljoner kronor till RF-SISU Dalarna (Dalarnas idrottsförbund) för åren 2021-2025. Pengarna ska gå till ”Rörelsesatsningen i hela Dalarna – utveckling för bättre folkhälsa”, syftet är att få barn och ungdomar att röra på sig mer i skolan.

Region Dalarna har tidigare identifierat satsning på hälsofrämjande skolutveckling som ett av 30 angelägna åtgärdsområden för att minska skillnaderna i hälsa hos Dalarnas befolkning.

Högskolan Dalarna kommer att följa satsningen i ett forskningsprojekt.

Finansiering klar för ny hälsofrämjande arbetstidsmodell
Regionstyrelsen har beslutat att skjuta till 36,5 miljoner kronor under 2021 för att kunna införa en ny hälsofrämjande arbetstidsmodell i Region Dalarna. Arbetstidsmodell kommer att ge medarbetarna mer tid för återhämtning och ger Region Dalarna förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft.

Arbetstidsavtalet har förhandlats fram mellan arbetsgivare och facklig part, och innebär en ny arbetstidsmodell som ger större individuella möjligheter för medarbetare som arbetar natt och helg. Förslaget om ny arbetstidsmodell ersätter nuvarande beslut om 24/7-tillägg som idag omfattar cirka 1 000 sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor som arbetar rotation/natt.

Arbetstidsmodellen innehåller tre delar som omfattar arbetstidsförkortning: två delar som reglerar nattjänstgöring och en del som möjliggör lägre veckoarbetstid vid helgtjänstgöring. Dessutom blir det även en särskild lönesatsning i form av grundlönehöjning.

(S) och (V) väckte ett initiativärende om att Region Dalarna skyndsamt inleder förhandlingar om hälsofrämjande arbetstidsmodeller även med de fackförbund som organiserar övriga yrkesgrupper inom 24/7-verksamheten. Framställan avslogs. (S) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt initiativärende.

Avgiftsfri vaccination mot covid-19
Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt för Dalarnas medborgare. Det beslöt regionstyrelsen på sitt möte.

Förberedelsearbetet för vaccination mot covid-19 har pågått under hösten inom Region Dalarna. Regionstyrelsen beslöt nu att en plan för en bred vaccination av medborgarna ska presenteras på regionstyrelsens arbetsutskott den 25 januari.

Mobil tandvårdsklinik
Folktandvårdsförvaltningen har tidigare genomfört en utredning om olika möjligheter till mobil tandvård i länet. Regionstyrelsen har beslutat att godkänna utredningen och överlämna ärendet till tandvårdsnämnden med uppgiften att gå vidare med frågan om ökad mobil tandvård i länet.

Långsiktig plan för hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Regionstyrelsen beslutade att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram en långsiktig och strategisk plan för hälso- och sjukvården i Dalarna. Planen ska redovisas på regionstyrelsens möte senast oktober 2021.

Värdegrund för Region Dalarna
En gemensam värdegrund är en viktig grundsten för ledning och styrning i stora organisationer. Regionstyrelsen har idag beslutat att föreslå regionfullmäktige att fastställa förslaget till värdegrund för Region Dalarna.

Värdegrunden för Region Dalarna anger hur vi ska agera gentemot varandra och i förlängningen hur vi bemöter medborgare, patienter och brukare.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras då på regiondalarna.se 

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Prenumerera på nyheter från Region Dalarna
Du kan prenumerera på Kortfattat och andra nyheter och pressmeddelanden från Region Dalarna och få dem till din mejladress genom att på regionens sida på Mynewsdesk trycka på ”Följ” uppe i högra hörnet:

https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: