Kortfattat: Regionstyrelsen 2020-09-14

Nyhet – 14 september 2020

Nyhetsnotiser från Regionstyrelsens sammanträde den 14 september med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Positiv ekonomisk prognos 2020 för Region Dalarna
Region Dalarnas ekonomiska resultat för 2020 är 303 miljoner kronor, vilket avviker positivt mot budget med 148 miljoner kronor. I prognosen ingår 50 miljoner i orealiserade förluster, som inte ingår i balanskravsresultatet. Årets resultat enligt resultaträkningen prognosticeras därmed till 253 mnkr.

Det finns dock fortsatt stor osäkerhet kring hur den pågående pandemin kommer att påverka regionens ekonomi under resterande delen av 2020. Hur verksamheternas kostnader kommer att påverkas beror på hur smittspridningen utvecklas. Avgörande är när verksamheterna kan återgå till ett normalläge samt i vilken takt det kan ske. En annan osäkerhet är att skatteprognosen från SKR, Sveriges kommuner och regioner, också är mycket osäker.

Verksamhetens nettokostnader är 93 miljoner högre än budgeterat, med störst negativa avvikelser inom hälso-och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken. Skatteintäkterna är 71 miljoner kronor lägre än budgeterat medan de generella statsbidragen prognosticeras bli 299 miljoner kronor högre än i budget.

Region Dalarnas arbete med pandemin utvärderas
En utvärdering av Region Dalarnas arbete samt samverkan med kommunerna i Dalarna under covid-19-pandemin ska genomföras. Det har regionstyrelsen beslutat.

Syftet med utvärderingen är att lära av erfarenheterna från arbetet före, under och efter covid19-pandemins mest intensiva period i Region Dalarna, det vill säga våren 2020. Detta är av stor vikt både inför framtida kriser samt extraordinära händelser. Även om smittspridningen i Dalarna har minskat kraftigt under maj och juni kan det inte uteslutas att det kommer nya större vågor av covid-19-utbrott. Därför är det viktig att dra lärdomar redan under pågående pandemi. Samverkan med länets kommuner

Utvärderingen ska genomföras av en extern och oberoende part. Regionstyrelsen ska hållas löpande informerad om utvärderingsarbetet fram till slutrapporteringen av utvärderingen vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2021.

Åtgärder för en ekonomi i balans i Folktandvården
Folktandvårdens ”Åtgärds- och handlingsplan för ekonomi i balans” har godkänts av regionstyrelsen som beslutade att den ska genomföras.

När bristen på hygienmateriel under corona-pandemin uppstod beslöt Folktandvården i Dalarna att minska sina verksamhet och endast utföra akutbehandlingar. Detta har inneburit kraftigt minskade intäkter, cirka 500 000 kronor per dag. Folktandvården har nu presenterat en kompletterad åtgärds- och handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans.

Redan vidtagna åtgärder är permanent stängning av tandvårdsfilialerna i Bjursås, Grängesberg, Särna och Insjön. Som åtgärder på kort sikt (2020-2021) nämns individuella och månadsvisa intäktsuppföljningar på medarbetarnivå på samtliga kliniker. Genom att ta bort de egna arbetskläderna, och gå över till Region Dalarnas kläder, räknar man med att sänka sina kostnader. Vidare ska en mobil tandvårdsklinik utredas. Bland åtgärder på längre sikt (2-5 år) nämns att färre och större kliniker ska skapas i Borlänge, Falun och Mora samt att modernisera och införa nya arbetssätt när det gäller röntgen.

(S), (SD) och (V) reserverade sig mot nedläggningen av de fyra tandvårdsklinikerna men i övrigt godkände de tre partierna Folktandvårdens åtgärds- och handlingsplan.

Avtal Hälsoval Dalarna revideras
Avtal Hälsoval Dalarna reglerar uppdrag, ersättning med mera för de privata och regiondrivna vårdcentralerna. Regionstyrelsen föreslår nu regionfullmäktige att avtalet med tillhörande bilagor revideras.

Revideringen av Avtal Hälsoval inför 2021 innebär flera förslag till ersättningsökningar för att stimulera tillgängligheten för patienterna, exempelvis ersättning för ökade öppettider för vårdcentralerna och höjd ersättning för patientärenden i 1177 vårdguidens e-tjänster.

För barn 0-5 år föreslås en speciell åldersviktad ersättning för att kompensera att ersättningen idag inte fullt ut speglar resursåtgången för små barn. Ersättningen för första hembesök av BVC föreslås öka till dubbel ersättning.

Ett tydligare krav är också att vårdgivare ska delta vid kris- och katastrofberedskapsarbete, bland annat vid pandemier.

Förvärv av mark i Malung-Sälens kommun för ambulansstation
Region Dalarna vill köpa en fastighet i Malung-Sälens kommun för att på sikt uppföra en ny ambulansstation. Regionstyrelsen har därför beslutat att föreslå regionfullmäktige att godkänna förvärv av fastigheten Malung Västra Långstrand 12:5.

Regionfastigheter har tittat på olika lösningar för att lösa ambulansverksamhetens lokalbehov i Sälen som har en hög tillväxt inom turistnäringen. Regionfastigheter anser att den bästa långsiktiga lösningen är att förvärva mark som medger en utökning av lokalen för ambulansverksamheten i framtiden.

Fastigheten Malung Västra Långstrand 12:5 har ett mycket bra läge i förhållande till vägnätet, Sälens tätort samt ”fjället”. Markköpet är en strategisk åtgärd för att kunna bygga en egen eller låta extern part uppföra en ambulansstation i Sälen.

Äldre och riskgrupper uppmanas att åka egen bil till planerade vårdbesök
Alla personer som är 70 år och äldre – samt de som till riskgrupper – ska få bilersättning från noll kilometer för resor till planerade vårdbesök inom sjukvård och tandvård.

Regionstyrelsen har därför beslutat att föreslå regionfullmäktige på sitt möte den 28 september att anta en tillfällig ändring av reglementet för sjukresor. Ändringen gäller fram till och med 31 mars 2021.

Med anledning av rådande pandemi anses det särskilt viktigt att personer i riskgrupp kan färdas säkert till och från planerade vårdbesök varför de undantas från den normala ersättningsnivån.

Införande av bastjänstgöring (BT) för läkare vid Region Dalarna
Regionstyrelsen har beslutat att införa bastjänstgöring (BT) för läkare. Inledningsvis utlyses 12 BT-tjänster våren 2021 med start hösten samma år. Från och med 2022 utlyses 24 BT-tjänster.

Bastjänstgöring (BT) för läkare införs i Sverige från och med 1 juli 2021 och är ett obligatoriskt moment för legitimerade läkare, som erhållit svensk läkarlegitimation efter 30 juni 2021 och som önskar genomgå specialistutbildning i Sverige. Normtiden för BT är ett år. Det övergripande ansvaret för erbjudande och genomförande av BT ligger på hälso- och sjukvårdens huvudmän.

Anledningen är att grundutbildningen till läkare har förlängts och reviderats och kommer att leda till legitimation utan föregående allmäntjänstgöring (AT). Under en övergångstid kommer AT och BT att tillämpas parallellt.

Regionstyrelsens beslut gäller under förutsättning att medel tillförs från budgetberedningen.

Ingen egenavgift för serologiprover för hälso- och sjukvårdspersonal
Egenavgiften för serologiprovtagning ska vara 0 kronor för hälso- och sjukvårdspersonal i Region Dalarna och kommunerna samt för brukare i kommunal omsorg såsom särskilt boende för äldre (SÄBO), LSS-boende och korttidsboende. Det har regionstyrelsen beslutat att föreslå regionfullmäktige.

Om serologiprovtagning (även kallad antikroppstest) tas i samband med annat besök (som inläggning i slutenvård, besök vid vårdcentral eller annan öppenvård) ingår kostnaden för serologiprovtagningen i den patientavgift patienten betalar för det aktuella besöket/vårdtillfället.

Om en person kommer endast för serologiprovtagning tas en egenavgift ut på 200 kronor i enlighet med tidigare beslut i fullmäktige den 15 juni i år.

Bidrag till Svenska Rallyts deltävling i Dalarna
Svenska Rallyt medges ett arrangemangsbidrag för deltävling inom WRC Rally Sweden, under förutsättning att den genomförs inom det geografiskt området Dalarna. Det har regionstyrelsen beslutat.

Svenska Rallyt AB har erbjudit Region Dalarna att bli ”Hosting Region” för WRC Rally Sweden som är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang. Marknadsföringsbidraget är 500 000 kronor för en deltävling som genomförs år 2021. Syftet för Region Dalarnas deltagande är att som regionalt utvecklingsansvarig marknadsföra Dalarna.

(MP) och (V) reserverade sig mot förslaget.


Vill du veta mer? 
Här finns handlingarna till regionstyrelsen.


Om Kortfattat 
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden 
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: